12 december 2023 - Verslag dorpstafel Fijnaart

Details van de vergadering
Bevat 12 december 2023 - Verslag dorpstafel Fijnaart
Datum: 12 september 2023 van 19:30 tot 21:30
Locatiedetails:

De Parel in Fijnaart

Agendapunten

1. Welkom

Voorzitter Ton Haverkamp opent de vergadering en heet allen welkom

2. Vaststellen verslag

Het verslag van 3 oktober 2023 en 12 september 2023 deels antwoorden over de vorige vergadering gestelde vragen worden nu behandeld.

W.Santbergen vraagt, dat het onderzoek van toegangkelijkheid niet in de notulen zijn vermeld. Dit wordt alsnog aangevuld door Ton.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Brief van Astrid Rombouts over verharding Molenstraat;
 • Jeroen geeft antwoord over de vorige keer gestelde vragen. Mn. het looppad aan de Parallelweg. Dit isw in behandeling.
 • Voor de Oude Heijningsedijk wordt een krediet aangevraagd. 2024 in de Raad en 2025 uitvoering,
 • Vraag over de bermstroken. Deze worden 2 x per jaar gemaaid door het Waterschap.
 • Brug over de Langeweg is ooit weggehaald. Vraag is deze weer terug te plaatsen.
 • Het hek over de hondenuitlaatplaats aan de Populierenstraat gaat niet door.
 • De reklamezuil in de Wilhelminastraat is weer teruggeplaatst naast het dokterscentrum.
 • Speeltuin Wielerstraat: Is er al een hek geplaatst. Antw. Hier is nog geen oplossing,
 • Appelaarsedijk: de wegversmallingen zijn niet optimaal. De richtlijnen worden gevolgd. Toezegging, dat in het voorjaar de snelheid daar gemeten gaat worden.Dit wordt nog definitief besloten, na de metingen.
 • Ivo geeft info over de klankbordgroep over de ontwikkelingen in Fijnaart in de kern. Dit stond ook in Fijnaart Lokaal Uitleg over de laatste ontwikkelingen volgen 16 januari in de Parel.
 • Ingang Super blijft op dijknivo, de winkel gaat naar een nivo lager, Het is alsnog een voorstel. Haalbaarheid wordt nog getoetst.
 • Bas geeft aan, dat in de klankbordgroep e.e.a. duidelijk is aangegeven, mbt. Kosten en haalbaarheid. De bewoning wordt waarschijnlijk apart gesitueerd van de winkelruimte.
 • Ook de 1e Kruisweg wordt meegenomen en verder uitgewerkt. Danny geeft uitleg over de verbreding van de 1e Kruisweg. Dit is niet bepalend of het centrumplan door kan gaan. Deze zaken lopen parallel van elkaar. Ook de aansluiting op de Boerendijk geeft een probleem.
 • Jumbo wil groter en dus voor meer klanten toegangkelijk mbt. Parkeren.

Griffie

 • Op verzoek is de griffie van de gemeente uitgenodigd (Monique en Robert-Jan) Deze geven welke werkzaamheden zoal op hun pad komen. Er zijn 8 fracties, 25 raadsleden, 16 burgerraadsleden, een voorzitter en de griffie in de Raad.
 • De Griffie is ondersteunend en controlerend, mbt. Afspraken en financien en kaderstellend(beleidsplannen).
 • De Gemeenteraad is de baas in de gemeente. Het College heeft de Raad te volgen. Het werk bestaat uit
  • Beeldvormend:informatie/werkbezoeken. 
  • Oordeelvormend: Commissies.
  • Besluitvormend: Raadsvergadering.
 • Bij een Raadsvoorstel komt het volgende kijken: Vele fasen van beeldvormend tot inspreken en besluiten.
 • De communicatie loopt via de Moerdijkse Bode, Facebook, Flyers, Poster bij projecten.
 • Monique geeft uitleg over het project Gast van de Raad. Men kan zich hiervoor opgeven. Aanmelden via: griffie@moerdijk.nl of website moerdijk bestuurlijke informatie

Klimaatbestendig Fijnaart 

 • Project: vergroening. Fijnaart is de pilot. Zie filmpje over Brabant in 2050, extreem weer.
  • Gezond leef en werkklimaat, Burgerinitiatieven, de nieuwe Omgevingswet. Planning hiervoor wordt nog gemaakt.
 • De landschapsarchitect geeft uitleg over de vergroening in Fijnaart en de aanpak van dit project. Men kan zich inschrijven om van de ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Zie ook presentatie van Buro Bol.
 • Groen in Fijnaart: Meer bomen planten. Belangrijk hierbij zijn: het goede moment, bewatering, waterberging, aanwezigheid van vleermuizen, en/of muggen. Entrees verbeteren. Deelnemen kan via Ivo.
 • Verkeer: Appelaarsedijk blijft een probleem, Bomen Kadedijk, N.Breure: betere afsluithekken/beter zicht.
 • Versmalling Molenstraat. Verdere navraag.

Ton: Als er belangstelling is voor raadswerk kan men zich aanmelden.

Woningbouw

 • De huidige woondeal is: 30% sociale huurwoningen, 30% renovatie en 40% nieuwbouwplannen.