Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk

Geplaatst: 2-10-2009

Op 3 juli 2009 ondertekenden Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk de Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Deze overeenkomst bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio.

Doelstellingen

Partijen stellen ten aanzien van de realisatie van de brede gebiedsontwikkeling Moerdijk de volgende doelstellingen vast:

  • Het creëren van ruimte voor economie (regionaal en bovenregionaal) door optimaal gebruik te maken van het bestaande industriegebied (intensivering en herstructurering) en door het realiseren van het Logistiek Park Moerdijk;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving op andere locaties binnen de gemeente Moerdijk, door daar met name in te zetten op versterking van de leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit.

Programma

De afspraken in de Bestuursovereenkomst hebben betrekking op een programma met de volgende onderdelen:

  1. De realisatie van een Logistiek Park Moerdijk van netto 150 hectare in de oksel van de A16/A17 wordt onder verantwoordelijkheid en regie van de provincie Noord-Brabant voorbereid;
  2. De herontwikkeling van de Noordrand Zevenbergen vindt plaats onder verantwoordelijk en voor rekening van de gemeente Moerdijk. Onderdeel van de herontwikkeling is de verplaatsing van twee in het gebied gevestigde bedrijven, Caldic en Wolst.
  3. De gemeente Moerdijk ontwikkelt voor eigen rekening het plangebied "Waterfront Moerdijk" en een aantal overige locaties in de gemeente Moerdijk, zoals genoemd in de Bestuursovereenkomst;
  4. Voor de hele gebiedsontwikkeling zijn de partijen een financieel kader overeengekomen op basis van een door partijen opgestelde (vertrouwelijke) businesscase;
  5. Onder erkenning van de verantwoordelijkheid van het Havenschap Moerdijk spannen provincie en gemeente zich in om te komen tot een intensivering en herstructurering van het bestaande industriegebied Moerdijk (inclusief de gronden die van Shell zijn verworven);
  6. De ontwikkeling van de insteekhaven Oost is aangemerkt als strategische reserve voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Moerdijk. De locatie kan mogelijk op langere termijn worden ontwikkeld.

Het programma heeft een looptijd van 2007 tot 2025 met dien verstande dat de herstructurering en intensivering van het bestaande industrieterrein gestart is in 2007 en dat de vestiging van bedrijven op het Logistiek Park Moerdijk is voorzien vanaf 2013.

Ter inzage legging

De Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk ligt met ingang van 5 oktober tot en met 31 oktober 2009 ter inzage bij het servicecentrum van het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch (openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) en op het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen (openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur).