Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost tussen Tilburg en Borssele. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande verbinding vol zit (maximale capaciteit). Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan.

Op de pagina waarom op website van Zuid-West 380 kv leest u meer over de noodzaak van deze verbinding.

Online tracé-kaart

TenneT heeft een kaart van het nieuwe tracé gemaakt, waarin u kunt zien hoe de nieuwe lijn gaat lopen. U kunt in deze kaart ook uw eigen adres opzoeken en via 3D foto’s bekijken hoe de nieuwe lijn in uw omgeving er uit zal zien.

Bekijk de online tracé-kaart

Het proces tot nu toe

Aanvankelijk stelde de minister het zogenaamde voorkeurstracé vast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. Vervolgens is voor 12 locaties, de zogeheten uitwerkingslocaties, gekeken hoe de lijn beter ingepast kon worden. Dit gebeurde samen met direct betrokkenen. Binnen de gemeente Moerdijk ging het om twee locaties: bij Standdaarbuiten en bij Zevenbergschen Hoek. Voor iedere uitwerkingslocatie leidde dit tot varianten op het voorkeurstracé.

Op 6 juni 2019 hebben de Samenwerkende Overheden (zestien gemeenten, één provincie en twee waterschappen) advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitgewerkte varianten. Download het volledige advies.

Op 24 september 2019 heeft de minister zijn keuze bekend gemaakt. Het gekozen tracé is uitgewerkt in een Rijksinpassingsplan (een bestemmingsplan opgesteld door het Rijk).

Keuze omgeving Standdaarbuiten

Voor de omgeving van Standdaarbuiten (uitwerkingsgebied 5) heeft de minister besloten het advies van de Samenwerkende Overheden te volgen. Voor dit uitwerkingsgebied is gekozen voor variant geel. Deze variant spaart het grootste aantal woningen. Bovendien bundelt deze variant het nieuwe hoogspanningstracé zo strak mogelijk met de bestaande snelweg en de buisleidingenstraat.

Naast het werk aan de nieuwe verbinding reconstrueert TenneT in Standdaarbuiten de oude hoogspanningslijn. Voor deze reconstructie is gekozen voor variant Wit-Geel.

Keuze omgeving Zevenbergschen Hoek

Voor de omgeving van Zevenbergschen Hoek heeft de minister besloten het advies van de Samenwerkende Overheden niet te volgen. De minister kiest voor deze omgeving voor variant Rood, dit is het voorkeurstracé zoals dat in 2017 is gekozen. De minister ziet de maatschappelijke meerwaarde van de variant die door de Samenwerkende Overheden is geadviseerd, maar komt tot de conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde hiervan niet opweegt tegen de negatieve effecten en hoge kosten. De variant die werd geadviseerd (variant Geel) scoort negatief op landschap, nettechniek, tijdelijke overlast voor de betrokken omgeving en het aangrenzende gebied, de planning en de kosten. De minister erkent dat er een positief effect is op de leefomgevingskwaliteit omdat 7 tot 8 gevoelige bestemmingen worden vrijgespeeld, maar is van mening dat de voordelen van de geadviseerde variant niet opwegen tegen de nadelen. De minister heeft gelijktijdig Tennet gevraagd bij de uitwerking van het landschapsplan extra aandacht te geven aan dit gebied. Hieraan wordt gewerkt in samenwerking met gemeente en provincie. Inmiddels is een compensatievoorstel uitgewerkt en wordt door het Ministerie gewerkt aan het opstellen van een subsidieregeling, waarmee direct betrokkenen een subsidie kunnen krijgen voor verduurzaming van de woning.

Masttypen

In het advies aan de minister hebben de Samenwerkende Overheden gevraagd om eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen bij het landschap. Als gevolg van dit advies heeft de minister TenneT onderzocht om voor de hele nieuwe Zuid-West 380kV Oost-verbinding te onderzoeken welk masttype in combinatie met de bestaande verbinding de beste bijdrage levert aan de milieuaspecten, zoals natuur, landschap en leefomgeving, in verhouding tot de kosten. Tot voor kort werd voor de nieuwe verbinding gesproken over wintrack-masten. Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat nu wordt gekozen voor een ander masttype, te weten de reguliere vakwerkmast (type Moldaumast).

Stand van zaken procedure vaststelling Rijksinpassingsplan

Het Rijksinpassingsplan (het bestemmingsplan waarin het nieuwe tracé wordt geregeld) heeft van 2 september tot en met 14 oktober 2022 ter inzage gelegen en is op 7 december 2022 vastgesteld.

Er is door diverse partijen beroep aangetekend tegen dit besluit. Deze beroepschriften zijn in behandeling bij de Raad van State.

Het inpassingsplan kunt u bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen en op de pagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontwerpbesluiten

De ontwerpbesluiten die nodig zijn om de hoogspanningsverbinding te kunnen bouwen, hebben ter inzage gelegen. De besluiten waren opgedeeld in fase 1 en fase 2.

  • Fase 1 lag van vrijdag 15 september tot en met donderdag 26 oktober 2023 voor iedereen ter inzage.
  • Fase 2 lag van vrijdag 29 september tot en met donderdag 9 november 2023 ter inzage. In deze periodes kon iedereen op de ontwerpbesluiten reageren.

Reageren

De ontwerpvergunningen hebben ter visie gelegen. De zienswijzen worden nu behandeld. Daarna volgt een definitief besluit, daar is nog bezwaar tegen mogelijk.

Van vrijdag 31 mei 2024 tot en met vrijdag 12 juli 2024 liggen voor het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Rilland Tilburg de uitvoeringsbesluiten ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Reacties van de gemeente

Meer informatie

Vragen?

De laatste stand van zaken met betrekking tot het proces van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding kunt u vinden op de pagina vervolg uitwerking tracé Rilland naar Tilburg op de website van Zuid-West 380 kV.

Contactpersonen vanuit Tennet zijn: