Onderhoud Oudendijk - Kreekdijk - Weeldijk

Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.

Wat komt er?

Er staan veel grote essen langs de weg, die aangemerkt zijn als risicoboom i.v.m. essentaksterfte. Het doel is om de dijken weer een doorgaande boomstructuur terug te geven die duurzaam is en goed in evenwicht (zichtbaar) met het omliggende landschap, met de ecologie en biodiversiteit. De bomen vormen linten (indien mogelijk aan beide zijden van de rijbaan, de bomen omlijsten en begeleiden als het ware de rijbaan) die bestaan uit verschillende boomsoorten, hoogten. Daarnaast krijgen ze de kans om volwassen te worden. Dit in samenwerking met het gebruik van de dijken (o.a. verkeer, parkeren, wonen) en in afstemming met het overgaan tot duurzame energieopwekking. Ook worden de wegen verkeerskundig aangepast. De snelheid op de Oudendijk wordt verlaagd naar 30 km/u. Het asfalt wordt vernieuwd en de fietssuggestiestroken worden in rood uitgevoerd. Samen met de bewoners gaan we onderzoeken waar we snelheidsremmende maatregelen toe kunnen passen.

Concepttekeningen

De groene versmallingen met een blokhaag komen nabij huisnummer 1 en tussen huisnummer 15 + 17, 25 + 27, 33 + 35, 39 + 41, 45 + 47, 51 + 53.

Na huisnummer 5 op de Weeldijk komen er op verschillende plekken groene versmallingen met een blokhaag.

Wat is de laatste stand van zaken?

Eerder hebben we aangegeven dat er vleermuizen aanwezig zijn in het projectgebied. Vleermuizen zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Onze ecoloog heeft de vliegroutes en verblijfsplaatsen van de vleermuizen in kaart gebracht en de noodzakelijke maatregelen vastgesteld. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een ontheffing op de Wet Natuurbescherming vereist. Het is duidelijk dat er voor elke straat maatwerk nodig is.

De gemeente Moerdijk organiseerde op maandagavond 5 februari en woensdagavond 15 mei informatieavonden om het voorlopige ontwerp voor fase 1 van de Oudendijk en Weeldijk te bespreken. Het ontwerp voor de Kreekdijk was toen nog niet afgerond vanwege onderzoeken naar vleermuizen. Er is goed nieuws: inmiddels is er een plan opgesteld om de vleermuizen tijdens de werkzaamheden niet te verstoren. Hierdoor kunnen de werkzaamheden van fase 2 aan de Kreekdijk en Weeldijk ook worden uitgevoerd.

Waar eerder tijd was om het werk op te splitsen in twee fases, wilt de gemeente Moerdijk het werk nu in een fase gaan uitvoeren. Om tijd te besparen organiseert de gemeente Moerdijk geen bewonersavond, maar halen wij voor fase 2 de wensen en ideeën op via een brief.

Nadat de gemeente de ideeën en wensen heeft gehoord, stellen wij het voorlopige ontwerp van de Kreekdijk en Weeldijk, fase 2, op.

Alle opmerkingen bekijkt de gemeente Moerdijk zorgvuldig. Wij wegen deze onderling af en toetsen ze aan de wettelijke regels die gelden voor de reconstructie van wegen. Op een later moment worden de bewoners van fase 2 uitgenodigd voor een inloopavond, waarop we het ontwerp met u bespreken.

Planning

  • Voorbereiding: t/m Q1 2025
  • Uitvoering: Q2 2025 t/m Q4 2025

 

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Gijs van der Made
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail