Onderhoud Oudendijk - Kreekdijk - Weeldijk

Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.

Wat komt er?

Er staan veel grote essen langs de weg, die aangemerkt zijn als risicoboom i.v.m. essentaksterfte. Het doel is om de dijken weer een doorgaande boomstructuur terug te geven die duurzaam is en goed in evenwicht (zichtbaar) met het omliggende landschap, met de ecologie en biodiversiteit. De bomen vormen linten (indien mogelijk aan beide zijden van de rijbaan, de bomen omlijsten en begeleiden als het ware de rijbaan) die bestaan uit verschillende boomsoorten, hoogten. Daarnaast krijgen ze de kans om volwassen te worden. Dit in samenwerking met het gebruik van de dijken (o.a. verkeer, parkeren, wonen) en in afstemming met het overgaan tot duurzame energieopwekking. Ook worden de wegen verkeerskundig aangepast. De snelheid op de Oudendijk wordt verlaagd naar 30 km/u. Het asfalt wordt vernieuwd en de fietssuggestiestroken worden in rood uitgevoerd. Samen met de bewoners gaan we onderzoeken waar we snelheidsremmende maatregelen toe kunnen passen.

Wat is de laatste stand van zaken?

In onze eerdere brief hebben we aangegeven dat er vleermuizen aanwezig zijn binnen het projectgebied. Vleermuizen zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Onze ecoloog heeft inzichtelijk gemaakt wat de vliegroutes en verblijfsplaatsen van de vleermuizen zijn en welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden. Voor het kunnen uitvoeren van het werk moet er een ontheffing op de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Duidelijk is dat er voor iedere straat maatwerk benodigd is. De maatregelen, uitvoeringswijze en doorlooptijd zal dan ook per straat verschillen. We hebben daarom besloten het werk te splitsen in 2 fases. Onderstaand is de fase en per straat de status en de planning aangeven:

Fase 1

  • Oudendijk

De Oudendijk is onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. De vleermuizen gebruiken de woningen als herkenningspunt. Voor het kappen van de bomen moet wel een ontheffing worden aangevraagd waarbij aangegeven moet worden hoe we met de aanwezigheid van de vleermuizen omgaan. Voorwaarde is dat er bomen terug worden geplant. Wij verwachten voor dit gedeelte geen problemen bij het verkrijgen van de ontheffing voor het kappen van de bomen.

  • Weeldijk (gedeelte vanaf het viaduct tot de kruising met de Dreef)

Op dit gedeelte worden enkel werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. Hierdoor kunnen de bomen nu blijven staan en zijn er geen maatregelen benodigd voor vleermuizen. Op termijn zal een groot deel van de bomen vervangen moeten worden vanwege de essentaksterfte. Door dit gefaseerd te doen blijven we voldoen aan de wet natuurbescherming.

Fase 2

  • Kreekdijk en Weeldijk (gedeelte vanaf de Kreekdijk tot en met de kruising met de Dreef)

Dit gedeelte wordt door de vleermuizen gebruikt als vliegroute en er bevinden zich kraamplaatsen.

Het aaneengesloten kappen van de bomen is hier niet toegestaan. Ook is er een beperking in de periode dat er werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, om de vleermuizen niet te storen.

Door wortelopdruk in dit deel is er veel schade aan de weg. Het lukt niet om de weg goed aan te pakken en de bomen te behouden. Een slimme fasering van het werk, waarbij we de bomen verwijderen en gelijk weer terug planten, is noodzakelijk.

Gezien de beperkingen en onzekerheden ten aanzien van het verkrijgen van de ontheffing wordt de voorbereiding van het werk samen met een, nog te selecteren, aannemer gedaan. Met de aannemer willen we een plan van aanpak maken, waarmee we de kans op het krijgen van de ontheffing wet Natuurbescherming zo groot mogelijk maken.
Zodra dit verder uitgewerkt is, wordt u als omwonende betrokken.

Planning

Fase 1

De voorbereiding is gestart en zal medio september 2024 gereed zijn. De uitvoering zal eind 2024 opgestart worden. De bewoners van de Oudendijk en de Weeldijk (gedeelte vanaf het viaduct tot de kruising met de Dreef) worden voor 5 februari 2024 uitgenodigd voor een inloopavond om alle wensen en knelpunten met elkaar te bespreken. De uitnodiging voor deze inloopavond wordt op een later moment verzonden.

Fase 2

De voorbereiding is gestart en zal eind 2024 gereed zijn. De uitvoering zal begin 2025 opgestart worden. Zodra er meer bekend is over de uitvoeringswijze, dan wordt u geïnformeerd. Ook voor fase 2 wordt er op een later moment een inloopavond georganiseerd.

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Gijs van der Made
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail