Woningbouw Willemstad Oost

Binnen de bebouwde kom van Willemstad zijn geen grootschalige inbreidingslocaties beschikbaar. Om die reden is het noodzakelijk om buiten de komgrenzen te kijken of uitbreiding van het Willemstadse woningaanbod haalbaar is, zodat kan worden voorzien in de woningbehoefte.

Het projectgebied Willemstad Oost ligt aan de oostzijde van Willemstad tussen de Oostdijk en Noordlangeweg. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers woningaanbod.

Waar ligt deze locatie?

Het projectgebied Willemstad Oost ligt aan de oostzijde van Willemstad tussen de Oostdijk en Noordlangeweg.

Wat is de laatste stand van zaken?

In maart 2022 heeft de gemeenteraad een startdocument vastgesteld voor de woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Willemstad. Tevens is toen een intentieovereenkomst gesloten tussen ontwikkelaar Novaform en de gemeente waarin de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op de locatie “Willemstad Oost”.

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek met een positief resultaat afgerond. Dit heeft geleid tot een plan dat voorziet in de realisatie van maximaal 200 woningen verdeeld over 5 woonvelden met diverse woningtypen. Tussen de nieuwe woonwijk en de huidige woonwijk Kloosterblok is een groene zone met fiets- en wandelpaden voorzien. De ontwikkeling sluit aan bij het landelijke beleid voor betaalbare woningbouw en past binnen de uitbreidingsrichting van Willemstad zoals opgenomen in de Omgevingsvisie 2040.

De ontwikkelaar is bereid om uitvoering te geven aan deze ontwikkeling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedure en planbegeleiding. De (financiële) afspraken tussen de gemeente en ontwikkelaar Novaform zijn vastgelegd in een locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO).

Op 6 februari 2024 heeft het college van B&W besloten om aan de raad voor te stellen de haalbaarheidsfase af te sluiten en een anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst met de ontwikkelaar aan te gaan. De behandeling van dit voorstel heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 14 maart 2024. De ontwikkelende partij is momenteel bezig met het voorbereiden van de planologische procedure.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Willemstad Oost.

Planning

  • Afronding haalbaarheidsfase: 2024
  • Planologie: 2024-2025
  • Voorbereiding realisatie en uitvoering: vanaf 2026 gefaseerd.

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten