Grondwater

Grondwater is het water dat onder de grond zit, in de bodem of gesteenten. Zowel een lage als hoge grondwaterstand kunnen problemen geven.

Als u vaak overlast hebt van grondwater onder uw huis, zijn er in principe twee mogelijkheden om dat te verhelpen.

De kelder of kruipruimte aanpassen

Vocht in de kruipruimte of kelder kunt u verminderen met bouwtechnische maatregelen. Denk daarbij aan het aanvullen of ophogen van de kruipruimte. Folie of schelpen leggen kan de verdamping vanuit de bodem tegengegaan. Een andere optie is drainage aanbrengen voor de afvoer van het (grond)water. De muren en vloer van een kelder kunt u waterdicht laten maken.

Met ventilatieroosters kunt de ventilatie verbeteren. Als u gaten en kieren dicht tussen de kruipruimte en de beganegrondvloer, kan het vocht minder makkelijk optrekken naar de ruimtes erboven.

De grondwaterstand verlagen

Door het aanleggen van drainage (afwatering) pakt u problemen door een hoge grondwaterstand bij de bron aan. Laat u altijd goed adviseren door een deskundige voordat u deze maatregelen neemt. Woont u in een zogeheten ‘zettingsgevoelig gebied’, bijvoorbeeld op veengrond, dan kan het verlagen van de grondwaterstand ervoor zorgen dat de bodem inklinkt en er schade ontstaat aan de bebouwing.

Waterschap

Volgens de wet is het waterschap beheerder van het grondwater. Op de website van waterschap Brabantse Delta vindt u uitgebreide informatie over grondwaterstanden en grondwateroverlast.