Waterschap Brabantse Delta

De gemeente Moerdijk ligt in het zogeheten beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap zorgt voor een goede waterbeheersing in het gebied. Het is verantwoordelijk voor de hoeveelheid water (dus het (grond)waterpeil), de waterkwaliteit en de zuivering van afvalwater. Ook beheert het waterschap waterkeringen, zoals dijken, en onderhoud het vaarwegen. De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het werk van het waterschap op de website Brabantse Delta