Markzoom

Wat komt er?

In het deelproject Markzoom wordt gedacht aan het binnendijks bouwen van maximaal 50 woningen (was eerder 100 woningen). Met de Markzoom wil de gemeente een overgang naar het landelijk gebied maken, met recreatieve mogelijkheden voor bewoners van de wijk maar ook de overige inwoners van Zevenbergen. Mede door het versterken van de relatie van Zevenbergen met de Mark.

Uitgangspunten voor het gebied:

  • Toevoegen van nieuwe functies moet hand in hand gaan met natuurontwikkeling.
  • Aansluiting zoeken bij doelstellingen van het waterschap en andere partners ten aanzien van waterberging en/of natuurontwikkeling.
  • De ontwikkeling van dit deel kan door de markt zelf opgepakt worden.
  • Gedacht wordt aan wandel- en fietsverbindingen richting de Mark.

Voor het gebied Markzoom wil de gemeente een plan maken waarin deze uitgangspunten concreet worden toegepast. Hierbij kunnen de verschillende belangen en ambities van de gemeente, agrariërs en het waterschap elkaar versterken.

Wat is de laatste stand van zaken?

Planning

  • 2024: Planvorming

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Hubers, omgevingsmanager.

Mail naar zevenbergenoost@moerdijk.nl