Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost

Met de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost zet de gemeente Moerdijk een belangrijke stap in het verwezenlijken van de woningbouwopgave van totaal 2.700 woningen in de gehele gemeente. De gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost richt zich op het ontwikkelen van een gefaseerde woningbouw. In de eerste fase wordt Markvelden Noord ontwikkeld met de bouw van 450 woningen. Uiteindelijk komen er minimaal 1.000 woningen in het gebied Zevenbergen Oost, over een periode van ongeveer tien jaar. 65% van de nieuwbouw valt in de categorie ‘betaalbaar’.

Overzichtzichtskaart met namen deelgebieden

Verantwoordelijk wethouders Danny Dingemans en Jack van Dorst benadrukken het belang van dit initiatief: ,,Zevenbergen Oost is een essentiële pijler om te kunnen voldoen aan de afgesproken woningbouwopgave. Tegelijkertijd zorgen we met deze nieuwe woonwijk voor een leefbare, betaalbare en groene woonomgeving voor onze inwoners."

Het project Zevenbergen Oost bestaat naast de gefaseerde woningbouw ook uit de aanleg van de infrastructurele projecten Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel. De Verlengde Zuidrand is de verbinding van de weg Zuidrand naar de Oostrand (N389) in Zevenbergen. Hiervoor is een tunnel onder het spoor nodig: de Zuidrandtunnel (tunnel vanuit Bosselaar Zuid naar Zevenbergen Oost).

Het project Zevenbergen Oost bestaat uit tien deelprojecten die de komende jaren gerealiseerd worden. Dit zijn zowel woningbouw- als infrastructuurprojecten.

Wat komt er?

De Hil, Stationsgebied en Stationstunnel

BannersWebsiteDeHil_nw.png

De Hil en het Stationsgebied zijn als laatste toegevoegd aan de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost. Hier komen verschillende opgaven samen die elkaar kunnen versterken.

Deze opgaven betreffen:

 • Vanwege de wens voor een inpasbare veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Zevenbergen Oost en de overige wijken van Zevenbergen in het Stationsgebied, kwam de aanleg van een langzaam verkeertunnel in beeld. Door middel van onder meer het aanleggen van een royale Stationstunnel komt er een directe toegang tot de perrons, met trappen en lift.

 • Het doorontwikkelen van het openbaarvervoersknooppunt rond het station (inclusief inpassen HOV). Door het aanbrengen van perrons aan beide zijden van het station. Waardoor aan de -nieuwe- oostzijde meer ruimte komt voor een comfortabel busstation.

 • Het realiseren van een kwaliteitsimpuls van bedrijventerrein De Hil met een plek voor wonen, werken en vrijetijdbesteding. Dit om de sociale veiligheid te kunnen borgen in het -nieuwe- Stationsgebied.

De afgelopen periode hebben ProRail, NS, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk samengewerkt aan de toekomst van station Zevenbergen en omgeving.

Na het raadsbesluit op 28 september 2023 gaat de gemeente Moerdijk aan de slag met ProRail, NS en de provincie Noord-Brabant om te komen tot een integrale gebiedsvisie. Dit in samenwerking met eigenaren, bewoners, ondernemers en gebruikers van De Hil. De ontwikkeling van het Stationsgebied heeft veel potentie, maar kan ook deels of gefaseerd worden uitgevoerd. Eventuele woningbouwontwikkeling gaat eveneens verder verkend worden, waarbij het ook mogelijk is dat slechts delen worden ontwikkeld.

Planning:

 • 2024: Visie maken en haalbaarheid in beeld brengen.
 • 2024: Uitwerking tunnel als onderdeel visie De Hil en Stationsgebied.

Markvelden Noord

BannersWebsiteMarkveldenNoord_nw.png

Voor het woningbouwproject Markvelden Noord, én twee infrastructuurprojecten (Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel), is de haalbaarheid in beeld gebracht. De eerste fase betreft de bouw van 450 woningen in Markvelden Noord.

Door de doorsnijding van de nieuwe randweg Verlengde Zuidrand door Markvelden Noord ontstaan verschillende gebieden. Aan de binnenzijde van de Verlengde Zuidrand worden buurtjes gemaakt, rondom een gemeenschappelijke groene ruimte met autovrije paden. Hierdoor ontstaat een kindvriendelijk en aangenaam woonmilieu.

Aan de buitenzijde van de randweg komen in het landschap woningen en appartementen in een afgesloten en afgerond geheel.  Gedacht wordt om hier tevens een medisch centrum te vestigen. Voor een ander deel van ongeveer vier hectare in Markvelden Noord, dat de gemeente heeft verworven, is nog geen stedenbouwkundig plan opgesteld. Wel heeft het een plaatsje in het opgestelde bestemmingsplan.

Planning

 • 2023 Ontwerp bestemmingsplan in procedure (afgerond)
 • 2024 Vaststelling Bestemmingsplan.
 • 2024/2025: Bouwrijpmaken gebied (gereed maken voor de bouw (o.a. aanleg wegen en riolering).
 • 2025: Start bouw woningen

Markvelden Zuid

BannersWebsiteMarkveldenZuid_nw.png

Voor het deelproject Markvelden Zuid zijn de meeste planologische en milieutechnische zaken inmiddels in beeld gebracht. De uitgevoerde onderzoeken laten (vooralsnog) geen belemmeringen zien voor een daadwerkelijke ontwikkeling tot woningbouw. Wel zijn er (evenals bij de andere deelprojecten) aandachtsvelden voor de ontwikkeling, zoals  afstanden tot het spoor, geluidscontouren en de externe veiligheid.

Het gebied Markvelden Zuid wordt nog niet meegenomen in het eerste bestemmingsplan, maar wordt naar verwachting in ontwikkeling genomen nadat Markvelden Noord vorm heeft gekregen.

Planning:

 • Waarschijnlijk na Markvelden Noord.

Markzoom

 BannersWebsiteMarkzoom_nw.png

In het deelproject Markzoom wordt gedacht aan het binnendijks bouwen van maximaal 50 woningen (was eerder 100 woningen). Met de Markzoom willen we een overgang naar het landelijk gebied maken, met recreatieve mogelijkheden voor bewoners van de wijk maar ook de overige inwoners van Zevenbergen. Mede door het versterken van de relatie van Zevenbergen met de Mark.

Als principe voor dit gebied is opgenomen:

 • Toevoegen van nieuwe functies moet hand in hand gaan met natuurontwikkeling.
 • Aansluiting zoeken bij doelstellingen van het waterschap en andere partners ten aanzien van waterberging en/of natuurontwikkeling.
 • De ontwikkeling van dit deel kan door de markt zelf opgepakt worden.
 • Gedacht wordt aan wandel- en fietsverbindingen richting de Mark.

Voor het gebied Markzoom is de gedachte een gebiedsgerichte uitwerking van deze principes op te stellen. Hierbij kunnen de verschillende belangen en ambities van de gemeente, agrariërs en het waterschap elkaar versterken.

Planning:

 • 2024: Planvorming.

Zwanenveld en Rotonde Oostrand

BannersWebsiteZwaneveld_nw.png

 

In het gebied Zwanenveld, ten oosten van de Hazeldonkse Zandweg is het nog niet gelukt overeenstemming te bereiken met alle betrokken partijen. In dit gebied is het ook de bedoeling autoluwe buurtjes te creëren aan een centrale as die van de Hazeldonkse Zandweg tot de Oostrand (N389) loopt. Wanneer (en of dit gebied) tot ontwikkeling komt is nog niet duidelijk.

Woonkwartier is daarnaast gestart met een traject om samen met bewoners van het St Josephbuurtje te kijken naar het toekomstperspectief van deze buurt. De buurt valt buiten de gebiedsontwikkeling Zevenbergen oost maar er zijn natuurlijk wel (grote) raakvlakken. De resultaten hiervan worden eveneens betrokken bij de vervolgstappen in dit deelgebied.

De aanleg van de Rotonde Oostrand is afhankelijk van de ontwikkeling van het deelproject Zwanenveld. Dit is een apart deelproject omdat het hier een forse infrastructurele maatregel betreft. De rotonde dient aangelegd te worden op de Provinciale weg N389 (Oostrand). Ontwerp en aanleg moet in overleg en met instemming van de provincie plaatsvinden.

Planning

 • Onbekend, waarschijnlijk na Markvelden Zuid.

Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel

BannersWebsiteZuidrandtunnel_nw.png

De Verlengde Zuidrand loopt vanaf de rotonde in Bosselaar Zuid onder het spoor door en volgt dan grotendeels het tracé van de weg Afgebrande Hoef tot de Hazeldonkse Zandweg.

De Zuidrandtunnel is onderdeel van de Verlengde Zuidrand om het spoor op een veilige manier te kunnen kruisen. De tunnel sluit aan op de wegen aan beide zijden van het spoor.

De Zuidrandtunnel dient als ontsluiting van zowel de wijk Bosselaar Zuid als het toekomstige Zevenbergen Oost.

Planning

 • 2023: Ontwerp bestemmingsplan in procedure
 • 2024: Vaststelling Bestemmingsplan
 • 2025: Start werkzaamheden Verlengde Zuidrand
 • 2027: Start werkzaamheden Zuidrandtunnel

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Ontwerpbestemmingsplan en Informatiebijeenkomst

Het ontwerpbestemmingsplan heeft na bekendmaking vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 gedurende van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn/haar zienswijze aan uw raad kenbaar te maken. Verder is op 10 januari 2024 van 19.00-21.00 u een inloopavond georganiseerd. Belangstellenden konden zich tijdens die informele avond laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door ca. 30 mensen.

Op 18 april 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ vastgesteld.

Bekijk de Gewijzigde vaststelling BP Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel

Zevenbergen Oost komt mede tot stand door samenwerking met de volgende partners:
Project Partner
Hele gebied (sociale huur en middenhuur) Woonkwartier
Markvelden Noord Synchroon, Remmers, BPD
Markvelden Zuid Gemeente Moerdijk
Zwaneveld Woonkwartier, AM Wonen, Ballast Nedam en de Provincie.
De Hil Gemeente Moerdijk

Impressies

Meer informatie

We starten na het raadsbesluit in september 2023, met een nieuwsbrief over de Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost. We denken aan een frequentie van minstens 1x per halfjaar, maar bij belangrijk nieuws in de tussentijd kan dat natuurlijk ook vaker zijn. Wil je geen informatie missen? Abonneer je dan op de Nieuwsbrief Zevenbergen Oost.

Uiteraard verstrekken we jouw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijg je gelegenheid om je weer uit te schrijven.

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten