Oplaadpunt voor elektrisch voertuig aanvragen

Een aanvraag voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen doet u niet direct bij de gemeente, maar bij een bedrijf dat de aanvraag voor u bij de gemeente indient. U kunt uw aanvraag indienen bij Allego. Dat kan via: www.openbaarladen.nl/moerdijk

Oplaadpunten in de gemeente Moerdijk

De locaties van oplaadpunten in de gemeente Moerdijk vindt u op www.oplaadpalen.nl

Een aanvraag voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen doet u niet direct bij de gemeente, maar bij een aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

Een oplaadpunt op eigen terrein

Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan is dit mogelijk zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten echter niet en verstrekt hiervoor geen subsidie. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren. Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Een oplaadpunt in de openbare ruimte

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte gebeurt in de gemeente Moerdijk via marktpartijen die gespecialiseerd zijn in het plaatsen, beheren/onderhouden en exploiteren van oplaadpalen. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld op basis waarvan marktpartijen een vergunning kunnen aanvragen om een oplaadpaal te plaatsen.
De eerste marktpartij in de gemeente Moerdijk die voldoet aan de beleidsregels, is Allego. U kunt bij deze marktpartij een aanvraag indienen via de onderstaande website www.openbaarladen.nl/moerdijk

Voorwaarden voor het plaatsen van een oplaadpunt in de openbare ruimte

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten. De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt, maximaal 300 meter van het adres van de e-rijder.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt.

Daarnaast toetst de gemeente onder andere aan: mogelijkheden voor clustering en gebruik van nabije oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeerdruk, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen, beheer en aansprakelijkheid.

De gemeente Moerdijk kiest ervoor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit aan de markt over. Een marktpartij die een laadpaal wil plaatsen (de aanvrager) betaalt geen leges voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

U kunt niet rechtstreeks een verzoek indienen bij de gemeente. U kunt een oplaadpunt aanvragen via een aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur. De eerste marktpartij in de gemeente Moerdijk waar u dit kunt doen is Allego. U kunt een aanvraag indienen via www.openbaarladen.nl/moerdijk

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is veelal 18 weken of langer. Daarin is zes weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn van een verkeersbesluit. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer. De aanvraag wordt bij binnenkomst en bij verlening gepubliceerd.

Ik ben een aanbieder van publieke laadpalen. Hoe kan ik mij aanmelden bij de gemeente?

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. Op basis van deze beleidsregels kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Als u op de website wilt worden vermeld, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op de website wilt worden vermeld. Uw verzoek kunt u schriftelijk richten aan:

Gemeente Moerdijk                     
t.a.v. de heer Martijn van Galen
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen