Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP).

Aanvragen

  1. Wilt u geheimhouding, dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  2. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.
  3. De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente een dergelijk verzoek niet slechts voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten geheven worden en kan de gemeente niet om een motivatie verzoeken.

Formulieren

Voorwaarden

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Het gaat om gegevens over uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. De gemeente gaat zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Het verstrekken van deze gegevens aan anderen is aan strenge regels gebonden.

  • De gemeente is in sommige gevallen verplicht om gegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld aan de rijksoverheid, Justitie, SVB en de Belastingdienst.
  • De gemeente moet voor de uitvoering van bepaalde wettelijke taken gegevens verstrekken, bijvoorbeeld aan advocaten, deurwaarders en notarissen.
  • De gemeente moet gegevens verstrekken aan instellingen, die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen, zoals bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, verzekeraars, ziekenhuizen, bankinstellingen.
  • De gemeente heeft in een Privacyverordening bepaald aan welke particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, scholen, ouderenorganisaties en belangengroeperingen, zij gegevens verstrekken.

U kunt aan de gemeente vragen uw gegevens niet te verstrekken aan:

  • SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen
  • Particulieren en door de gemeente aangewezen niet-commerciële instellingen

Het kan voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente besluit uw gegevens wel of niet te verstrekken.

Het verzoek tot geheimhouding blijft geldig totdat u om intrekking vraagt.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.