Foutmelding basisregistratie personen (BRP)

Indien uw persoonsgegevens in het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) niet kloppen dan moeten deze worden aangepast of aangevuld. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de persoonsgegevens op bijvoorbeeld de beschikkingen van gemeentelijke heffingen en belastingen, of op https://mijn.overheid.nl.

Aanvragen

  1. De gemeente plaatst bij de betreffende gegevens een melding dat een onderzoek is gestart. Bij de melding wordt ook de datum van het begin van het onderzoek opgenomen. Zolang het onderzoek loopt, blijven de melding en datum opgenomen.
  2. Tijdens de periode van onderzoek probeert de gemeente duidelijkheid te krijgen over de gegevens. Dat kan variëren van het opvragen van stukken voor het verzamelen van bewijsmateriaal tot het verplicht laten verschijnen van personen die informatie kunnen verschaffen over de gegevens. Gaat het om adresonderzoeken, dan wordt onder meer aan instanties gevraagd informatie te verstrekken. Bij nationaliteitsonderzoeken kan informatie worden gevraagd aan buitenlandse vertegenwoordigingen (ambassades en consulaten).
  3. Als duidelijkheid is verkregen, wordt het onderzoek afgesloten. Indien noodzakelijk worden de gegevens vervolgens gewijzigd. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
  4. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing (op uw verzoek) om de persoonsgegevens te wijzigen dan kunt u op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) bezwaar maken. Wordt uw bezwaarschrift afgewezen dan kunt u een beroepsprocedure beginnen bij de rechtbank. Zie het product Bezwaar en beroep.

Meenemen

Om een onderzoek in te stellen, is een aanleiding nodig. Om het onderzoek voorspoedig te laten verlopen, kunt u het beste zoveel mogelijk documenten en bewijzen meenemen die aantonen dat de persoonsgegevens niet juist zijn vastgelegd.

Voorwaarden

Bestaat het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet juist zijn, dan worden uw gegevens onderzocht. Aanleiding kan zijn een melding van een instantie of nieuwe bewoner dat iemand niet meer woont op het adres waar hij is ingeschreven. Naast adresgegevens kunnen ook andere gegevens onderzocht worden. De meest onderzochte gegevens zijn het woonadres en gegevens over de nationaliteit.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.