Chronologisch overzicht Basisnet spoor

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van de acties die tot nu toe door de betrokken partijen bij Wet Basisnet Spoor zijn ondernomen.

17 maart 2015

Dinsdag 17 maart 2015 is de petitie “Geen gevaarlijk goederenspoor door de woonplaatsen van Moerdijk” aangeboden aan leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Wouter Delleman van de Klankbordgroep BAsisnet Spoor overhandigde de petitie. Verder waren vanuit Moerdijk aanwezig:

  • vanuit de Raad Fred Wozniak en Mieke Pistorius,
  • Marjan van der Leer, ondertekenaar petitie
  • Riet Gerla, opsteller petitie.

De petitie is aangeboden aan de voorzitter van de commissie Mark Harbers (VVD), in aanwezigheid van bijna de helft van de leden van deze commissie.
Te weten:

  • PvdA: Yasemin Cegerek, Duko Hoogland, Henk Leenders,
  • VVD: Remco Dijkstra, Betty de Boer,
  • PvdD: Marianne Thieme
  • Groen Links: Liesbeth van Tongeren
  • SP: Farshad Bashir
  • CDA: Martijn van Helvert
  • CU: Carla Dik-Faber

Voor deze datum is gekozen omdat de commissie donderdag 19 maart vergadert over het spoor. Op 20 april zal de petitie aangeboden worden aan de Staatssecretaris (aan wie de petitie ook gericht is) tijdens haar bezoek aan onze regio. Tot die datum kan de petitie nog getekend worden.

Maart 2015

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, 19 gemeenten en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sturen donderdag een brief aan het Rijk. In die brief spreken zij hun ernstige zorgen uit over de veiligheid van de Brabantroute. Deze treinroute verbindt Rotterdam, Vlissingen en deels ook Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied. De ondertekenaars eisen garanties voor de veiligheid langs de Brabantroute én concrete maatregelen en middelen van het Rijk. Hiermee willen ze incidenten voorkomen zoals die van afgelopen vrijdag, toen een passagierstrein in Tilburg op een goederentrein botste.

In april starten werkzaamheden om de Betuweroute beter aan te laten sluiten op het Duitse spoornetwerk. Deze werkzaamheden duren tot 2022. De Betuweroute is dan gedurende korte en langere periodes niet of minder beschikbaar. Dat betekent dat er omleidingen nodig zijn voor het goederenvervoer en vervoer met gevaarlijke stoffen. Een van die omleidingsroutes is de Brabantroute. Met als gevolg dat er meer goederentreinen over de Brabantroute rijden dan normaal en de kans op incidenten toeneemt.

15 januari 2015

Bestuurders van de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal overhandigden op donderdag 15 januari 2015 op het treinstation in Roosendaal het eerste exemplaar van de brochure ‘Samen aan de slag met de maatregelen’  (PDF, 2,15 MB) aan de klankbordgroep van het project Zelfredzaamheid en Hulpverlening. De drie gemeenten geven in samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze brochure uit. Hierin wordt toegelicht met welke maatregelen de drie gemeenten en de Veiligheidsregio in het kader van zelfredzaamheid van en hulpverlening aan inwoners aan de slag gaan.

Tijdens een openbare raadsinformatiebijeenkomst werden de gemeenteraden van de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom project Zelfredzaamheid en Hulpverlening.

22 september 2014

Tijdens een openbare raadsinformatiebijeenkomst werden de gemeenteraden van de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom Basisnet Spoor.

26 juni 2014

De wet Basisnet Spoor treedt niet per 1 juli 2014 in werking. De Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft besloten om pas na de zomer een overleg over het besluit te plannen omdat er nog één onderdeel van de wet- en regelgeving van Basisnet, namelijk het Besluit Externe Veiligheid Transportroutes (BEVT), in behandeling is. Zodra de kamerbehandeling van het BEVT is afgerond, wordt een definitieve datum voor de inwerkingtreding vastgesteld.

18 juni 2014

Op 18 juni hebben de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal in een brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de invoering van de Wet Basisnet Spoor en de verstrekkende gevolgen hiervan voor hun inwoners.

28 april 2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief toezeggingen gedaan om een aantal verbeteringen door te voeren. Moerdijk, Halderberge en Roosendaal constateerde echt dat er nog steeds een aantal zaken niet afdoende is geregeld. Zij vroegen de commissieleden van de Tweede Kamer daarom niet over te gaan tot de definitieve besluitvorming van de Wet Basisnet Spoor voordat deze zaken geregeld zijn.

11 december 2013

Op 11 december 2013 was de tweede informatiebijeenkomst voor inwoners over de gevolgen van het Basisnet Spoor. Tijdens deze avond zijn omwonenden van de spoortrajecten door de gemeente bijgepraat over de uitvoeringsregelingen van de Wet Basisnet. De gemeente heeft de inhoud en de consequenties van deze regelgeving voor gemeente en inwoners toegelicht. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen en de rol die de Klankbordgroep Basisnet Spoor Zevenbergen daarin wil spelen. De Klankbordgroep heeft zich gepresenteerd en de aanwezigen opgeroepen de door hen opgestelde conceptbrief met bedenkingen te ondertekenen.

25 november 2013 – 23 december 2013

Het rijk heeft de Regeling Basisnet Spoor met ingang van 25 november 2013 ter inzage gelegd. Een ieder kon tot en met 23 december zijn of haar zienswijze indienen. De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal dienen gezamenlijk een bezwaarschrift in.

7 oktober 2013

Het ministerie maakte voor het Basisnet Spoor een feitenblad (pdf, 1.5 Mb). Doel hiervan is om waardevolle informatie en afspraken over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor eenduidig vast te leggen zodat deze informatie ook voor de toekomst geborgd blijft. De gemeente reageerde middels een brief (pdf, 1.2 Mb) van de gemeente op het feitenblad.

23 september 2013

Op 23 september 2013 is een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze avond hebben Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en gemeente de bewoners van de verschillende spoorzones geïnformeerd over de gevolgen van het Basisnet Spoor. Tijdens deze avond konden bezoekers hun vragen stellen over onder andere de wet, de risico’s, de maatregelen enzovoorts. Samen met het Ministerie en de Veiligheidsregio hebben we hierop antwoorde geformuleerd.