Gemeente, provincie en Rijk

De gemeente, de provincie en de Rijksoverheid hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer. Samen met het waterschap werken ze aan schoon en veilig water.

De gemeente gaat over het gemeentelijk riool, oftewel: over de inzameling en het transport van afvalwater van huizen en bedrijven. De gemeente is er ook verantwoordelijk voor dat regenwater en grondwater niet voor overlast zorgt. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor inwoners bij grondwaterproblemen. De gemeente heeft ook een rol in het beheer van de kwaliteit van het grondwater.

Provincie

De provincie Noord-Brabant zorgt dat we droge voeten houden, dat er voldoende schoon drinkwater is en dat natuurgebieden niet verdrogen. Economische en ecologische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant

Rijksoverheid

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogeheten rijkswateren. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat

Waterschap

De gemeente Moerdijk ligt in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap zorgt voor veilig, schoon en voldoende water. Over het waterschap leest u op deze pagina

Eigen verantwoordelijkheid

Als eigenaar van een huis of bedrijfsgebouw ben je zelf verantwoordelijk voor het riool dat op je eigen terrein ligt en de aansluiting daarvan op het rioolstelsel van de gemeente. Een verstopping op eigen terrein moet je dus zelf oplossen. Woont u in een huurhuis of huurt u een bedrijfpand? Meld problemen met het riool dan bij de verhuurder.

Voor grondwateroverlast geldt hetzelfde als voor rioleringsproblemen: de eigenaar van het terrein moet zelf maatregelen treffen