Geschiedenis

Begin jaren negentig eerste ideeën

De eerste ideeën voor een nieuw bedrijventerrein stammen al van de jaren negentig. Sinds 1992 werkt de provincie aan plannen voor een grootschalig bovenregionaal bedrijventerrein in Moerdijk. In die jaren zijn ook al verschillende achtergrondstudies gedaan.

Moerdijkse Hoek

Maart 2001: Provinciale Staten besluit een herziening van het Streekplan Noord-Brabant 2002 voor te bereiden. Dit om de ontwikkeling van een grootschalig en vernieuwend duurzaam bedrijventerrein van 600 hectare bruto in de zogenoemde Moerdijkse Hoek mogelijk te maken.

Port of Brabant

Oktober 2005: De gemeente presenteert het alternatieve plan Port of Brabant. Dit plan gaat uit van het beter benutten van bestaande ruimte op het huidige industrieterrein Moerdijk en het creëren van nieuwe ruimte. Om dat verder te onderzoeken leggen provincie en gemeente in 2006 afspraken vast in een Afsprakenkader Zeehaventerrein Moerdijk.

Maart 2006:

Landelijke prognoses wijzen uit dat 600 hectare extra zware industrie (milieucategorie 4 en 5) voor de toekomst niet nodig is, wel is behoefte aan logistieke bedrijvigheid (milieucategorie 2 en 3), de zogenaamde schone bedrijvigheid. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant vindt een quickscan plaats naar de haalbaarheid van Port of Brabant. Resultaat: Colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders vinden het een realistisch alternatief voor Moerdijkse Hoek. Met als kanttekening dat nader onderzoek nodig is.

Vervolgens vindt onderzoek plaats naar de toekomstige ruimtevraag in West-Brabant. Dit om te kunnen beoordelen of Port of Brabant, aangevuld met de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe, zowel kwantitatief als kwalitatief in de (boven)regionale behoefte kan voorzien. Omdat de locatie voor een bovenregionaal bedrijventerrein in de nota Ruimte staat, wordt overlegd met het ministerie van VROM en EZ over het alternatieve plan. Er volgt een intensieve periode van onderhandeling met provincie en Rijk.

Juni 2006: Initiatief Logistiek Park Moerdijk

Onderzoeken (eindrapport Afsprakenkader Zeehaventerrein Moerdijk deel 1, deel 2 en Perspectief economische ruimtebehoefte West-Brabant, Onderzoek naar vraag en aanbod) wijzen uit dat het alternatieve plan inderdaad, in ieder geval kwantitatief, aan de vraag kan voldoen. De onderzoeksbureaus geven het advies om de kwalitatieve behoefte op te vangen op een 150 hectare groot Logistiek Park Moerdijk.

In een bestuurlijk overleg in juni 2006 is dit besproken en op basis daarvan heeft de gemeenteraad van Moerdijk een motie aangenomen. Naar aanleiding van die motie zijn een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. Onder andere naar de vraag ‘waarom hier'; de milieu- en leefbaarheidswinst bij uitplaatsen van bedrijven uit de kernen; het opstellen van een gebiedsvisie uitgaande van duurzame inpassing van een Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare; naar de sociaal/economische effecten van een Logistiek Park Moerdijk; naar beschikbaarheid strategische reserve Shell, etc.. Op basis van al deze onderzoeken en vooral ook de gebiedsvisie, is onderhandeld met Rijk en provincie over een pakket aanvullende maatregelen voor de leefbaarheid, milieuwinst en veiligheid. 

Om duurzaam te ontwikkelen is de afspraak gemaakt om op het huidige industrieterrein die bedrijven te huisvesten die kade- en watergebonden zijn. En bedrijven te clusteren die bij elkaar horen, bijvoorbeeld chemie bij chemie. Een duurzaam bedrijventerrein voorziet ook in faciliteiten als energiekoppelingen en gezamenlijke veiligheidsvoorzieningen. Een korte presentatie van de plannen rondom het Logistiek Park Moerdijk vindt u hier

In mei 2007 zijn de bewoners, die in het plangebied van het toekomstige Logistiek Park Moerdijk wonen, geïnformeerd. Voor hen zijn specifieke maatregelen getroffen die vergelijkbaar zijn met de inwoners die voor de aanleg van de HSL moesten uitwijken.

Oktober 2007:

Ondertekening door Rijk, provincie en gemeente van de intentieovereenkomst. In mei 2007 is overeenstemming bereikt over alle afspraken en onderzoeken en is een intentieovereenkomst opgesteld die op 21 juni 2007 aan de gemeenteraad is voorgelegd. Op 8 oktober 2007 is die overeenkomst in Utrecht ondertekend.

Moerdijk MeerMogelijk

Najaar 2008:

Het totaalpakket aan plannen voor de gebiedsontwikkeling Moerdijk Oost krijgt de werktitel Moerdijk MeerMogelijk. De werktitel symboliseert de balans tussen economische ontwikkelingen en investeringen in de leefomgeving op het grondgebied van de gemeente.

In juli 2009 ondertekenden Rijk, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst waarmee Moerdijk MeerMogelijk een feit is. Vanaf dat moment wordt er hard gewerkt aan het realiseren van de negen plannen die zowel een impuls geven aan de economie als aan de leefbaarheid.

Diverse documentatie