Randweg Klundert

Het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kern Klundert, met name in de Oliemolenstraat, `t Walletje, Zevenbergsepoort en de Hoogstraat en het vergroten van de doorstroming voor onder meer landbouwverkeer door een randweg ten zuidwesten van de kern aan te leggen en aanvullende verkeersmaatregelen in de kern te treffen.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeenteraad heeft op 4 november 2022 het bestemmingsplan Randweg Klundert gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter visie heeft gelegen. De plangrens is ter hoogte van perceel 543 gecorrigeerd, zodat deze tegen het agrarisch bouwblok ligt, in plaats van er net overheen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2022 tot en met 31 januari 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken op op de website van Ruimtelijke Plannen.. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Indien beroep wordt ingesteld wordt deze behandeld door de Raad van State waarbij de behandelingstermijn minimaal één jaar in beslag neemt voordat de rechter hier uitspraak over kan doen en het plan onherroepelijk kan worden verklaard. De gemeente is momenteel bezig met het verwerven van de percelen welke benodigd zijn voor de realisatie van de randweg. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard, de benodigde percelen zijn verwerft kan de civiele voorbereiding worden opgestart. 

Beroep bij de Raad van State

Op het vastgestelde bestemmingsplan van de Randweg Klundert is beroep ingediend bij de Raad van State. Dit houdt in dat de gemeente verweer heeft ingediend op deze beroepen en we in afwachting zijn van een zittingsdatum van de Raad van State. Tot op heden hebben we nog niks vernomen wanneer de zitting plaatsvind. Zodra de zittingsdatum bekend is wordt deze op de gemeentelijke website gecommuniceerd. 

Afschaling Zevenbergseweg

Overigens is op 4 november 2022 de projectexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad waar ook budget is gereserveerd ten behoeve van de afschaling van de Zevenbergseweg. De afschaling van de Zevenbergseweg betekent dat de weg vanaf de rotonde Zevenbergseweg/Zuidelijke Randweg tot het kruispunt met de nieuwe Randweg Klundert wordt afgeschaald van 80km/h naar 60km/h. Dit is niet alleen een verkeersbord vervangen maar moet de weg ook in zijn fysieke vorm worden aangepast. 

Planning

  • Bestemmingsplan procedure: 2022 -  2024
  • Grondverwerving: 2022 - 2025
  • Civiel technische uitwerking: 2025 - 2026
  • Realisatie: 2026 - 2027

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten