Onderzoek: geen belemmeringen aanleg randweg Klundert

Geplaatst: 7-3-2019

Voor de tracévariant A3 Randweg Klundert is door een onderzoeksbureau een nadere uitwerking opgesteld voor de aanleg. Dit bureau heeft de afgelopen periode de beleidsmatige en planologische haalbaarheid op hoofdlijnen aangetoond en een actuele kostenraming uitgewerkt.

Krediet

Het college stelt de raad voor een krediet van €200.000 beschikbaar te stellen voor het opstarten van de voorbereidende procedures voor de feitelijke realisering van deze tracévariant A3 Randweg. Na het raadsbesluit in april 2019 kunnen in het tweede kwartaal 2019 de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Randweg Klundert daadwerkelijk worden gestart. Het opstarten van de bestemmingsplanprocedure is dan één van de eerste stappen, inclusief een naastliggende fietsverbinding. 

Start uitvoerend werk

Wel hebben de eigenaren/gebruikers van de gronden waar de randweg straks komt bezwaren. De komende tijd gaat de gemeente met hen in overleg om te zoeken naar een oplossing.  Wanneer de totale procedureperiode (bestemmingsplan, grondverwerving, technische uitwerking, aanbesteding) volgens planning verloopt kan het echte uitvoerende werk op z’n vroegst in de tweede helft van 2021 starten.

Verkeersoverlast

Naar aanleiding van klachten van verkeersoverlast door zwaar verkeer, landbouwverkeer en niet bestemmend verkeer vanuit diverse bewoners van het Walletje, Zevenbergsepoort en Oliemolenstraat is in 2012 gestart met een onderzoek naar de verkeerssituatie in en rondom Klundert. De hoeveelheid verkeer in het centrum van Klundert is de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks afgenomen en op een aantal meetlocaties zelfs gestegen. Dat bleek uit de verkeerstellingen die vorig jaar in opdracht van de gemeente Moerdijk werden gehouden. 

De randweg met mogelijk aanvullende verkeersremmende maatregelen in Klundert en een naastliggend fietspad moeten zorgen dat het aantal auto’s en vrachtwagens dat nu nog door het centrum van Klundert rijdt flink daalt. Zo wordt de leefbaarheid en veiligheid in en om Klundert verbetert en de verkeersoverlast opgelost.