Onherroepelijk bestemmingsplan Havenfront Willemstad, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “Havenfront Willemstad, 2e herziening” voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Dit  bestemmingsplan is opgesteld op basis van artikel 8.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening en hoeft om die reden niet te voldoen aan de RO-standaarden. Dit bestemmingsplan maakt een hotel met een goothoogte van 8 meter en een bouwhoogte van 10 meter mogelijk. In het geldende bestemmingsplan is een hoogte van resp. 7 en 9 meter toegestaan.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is géén beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is vanaf 10 april 2014 onherroepelijk.