Actualisatie Buitengebied

Wij werken aan de actualisering van de visie en het bestemmingsplan voor het buitengebied. De Visie Buitengebied is op 14 juli 2016 vastgesteld. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in 2018 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het proces, de inhoud en de (achtergrond)stukken.

Ontwerpbestemmingsplan en planMER (Milieueffectrapportage)

Het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is gereed. U kunt dit plan inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt niet meer op dit plan reageren. De termijn voor het indienen van zienswijzen is inmiddels gesloten.
Het bestemmingsplan wordt nu voorbereid voor vaststelling. De verwachting is dat dit plan in de raadsvergadering van 1 maart 2018 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is nog steeds in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl. Het is niet meer mogelijk op het voorontwerpplan te reageren.

Op het voorontwerpplan zijn diverse reacties ingediend. Iedereen die een reactie heeft ingediend, heeft een schriftelijke reactie ontvangen. 

Voorbereiding voorontwerpplan

In november 2016 hebben alle bewoners van het buitengebied een brief ontvangen. Bij deze brief was een bestemmingsvoorstel voor het eigen perceel gevoegd. Via persoonlijke tafeltjesgesprekken, mail of telefonisch konden vragen en wensen over dit voorstel besproken worden. Dit alles heeft geresulteerd in het voorontwerpbestemmingsplan. In dit plan wordt de bestaande legale situatie vastgelegd. Daarnaast worden kleinschalige ontwikkelingen met een beperkte invloed op de omgeving meegenomen.

Sommige wensen kunnen alleen onder voorwaarden meegenomen worden. Soms is het nodig om bijvoorbeeld een landschappelijk inpassingsplan op te stellen. Die ontwikkelingen worden, als het landschappelijk inpassingsplan is goedgekeurd, meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwikkelingen met een grotere invloed op de omgeving worden niet in dit bestemmingsplan meegenomen. Zij doorlopen een eigen procedure. Over de verschillende onderwerpen zijn informatiebladen opgesteld. Hierin is uitgelegd welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn:

Visie buitengebied

Op 14 juli 2016 is de Visie buitengebied samen met de deelvisies landschapskwaliteitplan en visie bebouwingsconcentraties vastgesteld door de gemeenteraad. Het versterken en behouden van de kwaliteit van het buitengebied staat in de nieuwe visie centraal. De gemeente schakelt met deze visie naar een ‘ja, mits’ houding ten opzichte van nieuwe initiatieven. Binnen het ‘dynamische afwegingskader’ worden kansen geboden voor initiatiefnemers om te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van het landschap. Lees verder.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De aanleiding voor de actualisering is aan de ene kant de wettelijke verplichting om iedere 10 jaar bestemmingsplannen te actualiseren. Aan de andere kant is het huidige beleid voor het buitengebied aan vernieuwing toe, onder andere door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

In het buitengebied van de gemeente Moerdijk gelden momenteel 4 bestemmingsplannen. Lees verder

Voorbereiding

De aanpak om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan buitengebied past goed bij de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van de overheid, de inwoners en het bedrijfsleven. Het college en de gemeenteraad willen graag dat de gemeenschap betrokken is bij de ontwikkeling én uitvoering van het plan. De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan zijn in gang gezet. lees verder.

Contact

Wilt u meedenken over ons buitengebied, heeft u vragen of wilt u meer informatie over de planning en procedure? Dan kunt contact opnemen met mevr. Daniëlla de Kuijper van de gemeente Moerdijk via het emailadres buitengebied@moerdijk.nl of telefonisch via 14 0168.

Volg ons op Facebook

Via onze facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Moerdijkse buitengebied: www.facebook.com/buitengebiedmoerdijk.