Actualisatie Buitengebied

Wij werken aan de actualisering van de visie en het bestemmingsplan voor het buitengebied. De Visie Buitengebied is op 14 juli 2016 vastgesteld. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het proces, de inhoud en de (achtergrond)stukken.

Bestemmingsplan Buitengebied in werking getreden

Het bestemmingsplan Buitengebied is op donderdag 31 mei 2018 in werking getreden. Dit betekent dat vanaf nu gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe mogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt.

Pas als de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de 4 beroepschriften die tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ingediend bij de Raad van State, zal het bestemmingsplan onherroepelijk worden.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan Buitengebied is  op 1 maart 2018 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 ter inzage.

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overle 

U kunt het vastgestelde plan hier bekijken:

Ontwerpbestemmingsplan en planMER (Milieueffectrapportage)

Het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is gereed. U kunt dit plan inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt niet meer op dit plan reageren. De termijn voor het indienen van zienswijzen is inmiddels gesloten.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is nog steeds in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl. Het is niet meer mogelijk op het voorontwerpplan te reageren.

Op het voorontwerpplan zijn diverse reacties ingediend. Iedereen die een reactie heeft ingediend, heeft een schriftelijke reactie ontvangen. 

Voorbereiding voorontwerpplan

In november 2016 hebben alle bewoners van het buitengebied een brief ontvangen. Bij deze brief was een bestemmingsvoorstel voor het eigen perceel gevoegd. Via persoonlijke tafeltjesgesprekken, mail of telefonisch konden vragen en wensen over dit voorstel besproken worden. Dit alles heeft geresulteerd in het voorontwerpbestemmingsplan. In dit plan wordt de bestaande legale situatie vastgelegd. Daarnaast worden kleinschalige ontwikkelingen met een beperkte invloed op de omgeving meegenomen.

Sommige wensen kunnen alleen onder voorwaarden meegenomen worden. Soms is het nodig om bijvoorbeeld een landschappelijk inpassingsplan op te stellen. Die ontwikkelingen worden, als het landschappelijk inpassingsplan is goedgekeurd, meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwikkelingen met een grotere invloed op de omgeving worden niet in dit bestemmingsplan meegenomen. Zij doorlopen een eigen procedure. Over de verschillende onderwerpen zijn informatiebladen opgesteld. Hierin is uitgelegd welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn:

Visie buitengebied

Op 14 juli 2016 is de Visie buitengebied samen met de deelvisies landschapskwaliteitplan en visie bebouwingsconcentraties vastgesteld door de gemeenteraad. Het versterken en behouden van de kwaliteit van het buitengebied staat in de nieuwe visie centraal. De gemeente schakelt met deze visie naar een ‘ja, mits’ houding ten opzichte van nieuwe initiatieven. Binnen het ‘dynamische afwegingskader’ worden kansen geboden voor initiatiefnemers om te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van het landschap. Lees verder.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De aanleiding voor de actualisering is aan de ene kant de wettelijke verplichting om iedere 10 jaar bestemmingsplannen te actualiseren. Aan de andere kant is het huidige beleid voor het buitengebied aan vernieuwing toe, onder andere door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

In het buitengebied van de gemeente Moerdijk gelden momenteel 4 bestemmingsplannen. Lees verder

Contact

Wilt u meedenken over ons buitengebied, heeft u vragen of wilt u meer informatie over de planning en procedure? Dan kunt contact opnemen met mevr. Daniëlla de Kuijper van de gemeente Moerdijk via het emailadres buitengebied@moerdijk.nl of telefonisch via 14 0168.

Volg ons op Facebook

Via onze facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Moerdijkse buitengebied: www.facebook.com/buitengebiedmoerdijk.