Sporenbergstraat

Het doel van dit project is de herontwikkeling van het voormalige voetbalveld van DHV aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek. Dit gebied en de directe omgeving waren nodig voor een goede inpassing van de HSL. De herontwikkeling is gericht op een woningbouwprogramma met minimaal 10 tot maximaal 25 woningen.

Stand van zaken

In 2015 heeft een quick scan plaatsgevonden voor de aspecten geluid, externe veiligheid en lucht. Deze zijn verwerkt in het startdocument (Plan van Aanpak). Het startdocument heeft als bijzonderheid dat als gevolg van eerdere besluitvorming ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor de kern Zevenbergschen Hoek dat de Initiatief- en Ontwerpfase tegelijk zal verlopen. Het college heeft op 28 maart 2017 besloten om het Plan van Aanpak voor het project Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek waarin wordt ingezet op realisatie van minimaal 10 en maximaal 25 grondgebonden woningen, vast te stellen. Dit is tevens de formele start voor de uitwerkingsfase.

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels opgestart. De randvoorwaarden voor ontwikkeling van het gebied, waaronder de akoestische effecten, zijn grotendeels in kaart gebracht. Tevens heeft er op 20 september een interactieve informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij omwonenden is gevraagd waarmee de gemeente volgens hen rekening moet houden bij het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. Op basis van de randvoorwaarden vanuit beleid en wetgeving en de aandachtspunten opgehaald tijdens de bijeenkomst, wordt een stedenbouwkundige schets opgesteld. De stedenbouwkundige uitwerking wordt vertaald in een bestemmingsplanprocedure welke naar verwachting in de eerste helft van 2019 in procedure wordt gebracht. Realisatie/verkoop zal dan ook naar verwachting plaatsvinden eind 2020.

Tot aan de uitvoering van de herontwikkeling zal het voetbalveld worden gebruikt als speelveld voor de jeugd, zoals door de gemeenteraad is besloten via de Jeugdmotie.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tim Dierckx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl