Sporenbergstraat

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk. Op het vrijgekomen terrein zullen maximaal 25 grondgebonden woningen verrijzen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, brengen we op korte termijn het bestemmingsplan in procedure.

Stand van zaken

Op het perceel gelegen aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek bevindt zich een braakliggend grasveld (voormalig sportvelden DHV). De gemeente Moerdijk is van plan hier woningen te gaan realiseren.

Voorontwerp bestemmingsplan
In de afgelopen periode zijn er, na vaststelling van het projectplan in 2019, diverse onderzoeken uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Tijdens deze onderzoeken bleek dat het onderdeel bodem nader uitgezocht moest worden vanwege een bodemverontreiniging in het gebied. De bodem is inmiddels gesaneerd en om deze reden kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure. Vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 26 januari 2022 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ ter inzage. Belangstellenden kunnen het stuk inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Zevenbergen. Ook zijn de stukken digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan start de planologisch procedure.

Impuls
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 25 woningen in Zevenbergschen Hoek mogelijk. Het betreft een flexibel bestemmingsplan waarbij zowel rijwoningen, twee-onder-een kap woningen als vrijstaande woningen worden gemaakt. Op basis van de woningvraag kan gekozen worden voor de definitieve indeling en typologie. “Deze woningbouwontwikkeling is een belangrijke impuls voor Zevenbergschen Hoek naast de andere woningbouwprojecten die in uitvoering zijn of starten. We zien een toenemende belangstelling voor Zevenbergschen Hoek vanwege het gezellige dorpse karakter en de gunstige ligging en dat is positief”, aldus wethouder Désirée Brummans.

Publicaties
Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met 27 januari 2022 inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van “voorontwerp reactie bestemmingsplan Sporenbergstraat, Zevenbergschen Hoek” of via info@moerdijk.nl. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens zogenoemde zienswijzen indienen.

Informatieavond
Tijdens de terinzagelegging vindt er een openbare informatiebijeenkomst plaats
op 11 januari 2022 waar het voorontwerp nader wordt toegelicht. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om mondeling in te spreken. Deze informatieavond vindt fysiek of digitaal plaats. Dit is nog afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar job.dijkstra@moerdijk.nl. Dit kan tot 4 januari 2022. Het tijdstip van de informatieavond wordt persoonlijk aan belangstellenden gecommuniceerd. Dit vanwege de groepsgrootte en de coronarichtlijnen. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden een toelichting op het voorontwerp en is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl