Sporenbergstraat

Het doel van dit project is de herontwikkeling van het voormalige voetbalveld van DHV aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek. Dit gebied en de directe omgeving waren nodig voor een goede inpassing van de HSL. De herontwikkeling is gericht op een woningbouwprogramma met minimaal 10 tot maximaal 25 woningen.

Stand van zaken

In 2015 heeft een quick scan plaatsgevonden voor de aspecten geluid, externe veiligheid en lucht. Deze zijn verwerkt in het startdocument (Plan van Aanpak). Het startdocument heeft als bijzonderheid dat als gevolg van eerdere besluitvorming ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor de kern Zevenbergschen Hoek dat de Initiatief- en Ontwerpfase tegelijk zal verlopen. Het college heeft op 28 maart 2017 besloten om het Plan van Aanpak voor het project Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek waarin wordt ingezet op realisatie van minimaal 10 en maximaal 25 grondgebonden woningen, vast te stellen. Dit is tevens de formele start voor de uitwerkingsfase.

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels opgestart. De randvoorwaarden voor ontwikkeling van het gebied, waaronder de akoestische effecten, worden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een stedenbouwkundige schets opgesteld. De planologische procedure vormt tevens onderdeel van deze uitwerkingsfase. De uitwerkingsfase neemt circa 2 jaar in beslag. Realisatie/verkoop zal dan ook naar verwachting plaatsvinden medio 2019.

Tot aan de uitvoering van de herontwikkeling zal het voetbalveld worden gebruikt als speelveld voor de jeugd, zoals door de gemeenteraad is besloten via de Jeugdmotie.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl