Sporenbergstraat

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk. Op het vrijgekomen terrein zullen maximaal 25 grondgebonden woningen verrijzen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, loopt momenteel een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan.

Stand van zaken

Op dit moment loopt de procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de gewenste woningbouw op deze locatie mogelijk. Doelstelling is om het bestemmingsplan (onder voorbehoud van zienswijze) in 2022 vast te stellen. Naast de procedure van het bestemmingsplan zijn we aan het kijken hoe we de grond gaan uitgeven. Hierbij is het van belang welke woningtypes en prijsklasse we willen realiseren in Zevenbergschen Hoek. Dit bepaald uiteindelijk de uitgiftestrategie.

Het ontwerp bestemmingsplan 'Sporenbergstraat' heeft van 21 april tot en met 1 juni ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 25 woningen op het braakliggende terrein tussen de Sporenbergstraat en Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. Het bestemmingsplan heeft een flexibele regeling voor woningen waardoor op de huidige woningvraag kan worden aangesloten. Gelijktijdig lag ook een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. Het college van Burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze ontheffingsmogelijkheid en heeft hiervoor het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

De volgende stap is de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Op dit moment zijn er géén zienswijzen binnengekomen en is de kans groot dat het bestemmingsplan ongewijzigd wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten