Op weg naar een levendig centrum Klundert

Geplaatst: 9-4-2024

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Klundert. Een centrum dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen. De eerste stap is de inventarisatiefase, daarna ontwikkelscenario’s en een participatietraject met onder andere inwoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit ontstaat een voorkeursscenario en aansluitend een uitvoeringsprogramma. Samen met de klankbordgroep Klundert worden de brede participatieavonden voorbereid. Medio juni vindt er weer een participatieavond plaats waar de visie en het uitvoeringsprogramma op de agenda staan. Een uitnodiging voor deze avond gaat eind mei / begin juni uit.

Voorbereidingen bruggen

Vanuit de vitale centra zijn de voorbereidingen wat betreft de renovaties van de bruggen al een eind gevorderd. Vanwege voorbereidende ontwerp aanpassingen aan de kabels- en leidingen vanuit Enexis lopen deze iets uit in de planning. Verwacht wordt dat de versterking van de Kaaibrug in de Hoogstraat in Klundert eind augustus 2024 gaat starten. De renovatie van de Groene brug in de Brugstraat en de Blauwe Sluisdijkbrug worden aansluitend hierop aangepakt. Voordat met de uitvoering wordt gestart vindt er afstemming plaats met de organisaties van de te houden evenementen.

De uitvoeringswerkzaamheden van het project centrumontwikkeling Klundert fase 2, waarbij de straten in het centrum heringericht worden, gaan plaatsvinden nadat alle drie de bruggen zijn gerenoveerd. Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te allen tijde te kunnen garanderen is het niet mogelijk om de werkzaamheden aan de bruggen en de herinrichting van het centrum tegelijkertijd plaats te laten vinden. Kortom het centrum van Klundert krijgt een metamorfose die na de zomer zichtbaar gaat worden.

Woningbouw Klundert

Verder is de gemeente op koers met de woningopgave in Klundert. De gemeente is op het moment voortvarend aan de slag met het opstellen van de wijziging van het Omgevingsplan voor de geplande woonwijk Westschans aan de Westzijde van Klundert, inclusief de benodigde ontsluitingsweg. Het doel van het project is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met 142 woningen met een hoog woon- en leefklimaat, die inspeelt op de bestaande woningbehoefte. De verwerving van de benodigde gronden verloopt voorspoedig en de wijziging van het Omgevingsplan gaat na de zomer in september ter inzage. De gemeente organiseert aan het begin van de ter inzagelegging van de wijziging van het Omgevingsplan een informatieavond voor belangstellenden. De exacte datum wordt in juni bekendgemaakt. De vaststelling van de wijziging van het Omgevingsplan door de gemeenteraad volgt in het eerste kwartaal van 2025. Nadat de wijziging van het Omgevingsplan onherroepelijk is, wordt gestart met de werkzaamheden buiten: het bouwrijp maken. Mocht er onverhoopt beroep worden ingesteld tegen de wijziging van het Omgevingsplan, dan kan er sprake zijn van een vertraging van 1 tot 1.5 jaar.

Ook het project Het Bolwerk loopt. Het Bolwerk richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot een woonwijk met een appartementencomplex inclusief parkeergarage met 24 woningen, negen rijwoningen en twee woningen onder een kap. De woningen zijn inmiddels allemaal verkocht. De voorbereidingen voor verkoop van de appartementen zijn opgestart. Ontwikkelaar de Realisatie is van plan om de verkoop van de appartementen voor de zomer te starten. De oplevering van de eerste woningen op Het Bolwerk staat gepland vanaf 2025.

Opknappen openbaar gebied rondom Stenen Poppen

Naar verwachting kan, als er geen zienswijzen zijn ingediend en de omgevingsvergunning verleend kan worden, na de bouwvakantie ook gestart worden met het inrichtingsplan van de Stenen Poppen in Klundert. Het plan bestaat uit de realisatie van een uitkijksteiger, picknickbankjes. fietsenstalling en informatieborden. De planning is dat deze werkzaamheden ongeveer drie maanden gaan duren. Hiermee wordt het vestingwerk met de monniken beter zichtbaar in het Klunderts landschap en aantrekkelijker voor bezoekers.