16-01-2018: Voorontwerpbestemmingsplan Fijnaart West

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 18 januari tot en met 1 maart 2018 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Fijnaart West’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.FijnaartWest-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. Het plan is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Iedereen kan tot en met 1 maart gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Inspraakavond

Op 22 februari 2018 vindt een openbare inspraakavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar u de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Parel in Fijnaart. Belangstellenden zijn op deze avond vanaf 19.15 uur van harte welkom. Na de ontvangst met koffie is de aanvang van de inspraakavond om 19.30 uur.