17-01-2017: Bestemmingsplan Windpark industrieterrein Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 12 januari 2017 het bestemmingsplan ‘Windpark Industrieterrein Moerdijk’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.WindparkMoerdijk-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan wordt de aanleg van een windpark op het industrieterrein mogelijk gemaakt. Het windpark bestaat uit zeven windmolens met een maximale tiphoogte van 180 meter, die langs de Westelijke (5) en Zuidelijke Randweg (2) komen te staan. De wijziging heeft betrekking op de tiphoogte van de windmolens. Deze hoogte is verlaagd van 196 naar 180 meter. Verder is er een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd die het mogelijk maakt de bestemming ‘Bedrijf-Windturbine’ te wijzigen in de bestemming ‘Groen’ als het gebruik ter plaatse duurzaam is beëindigd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.