20-06-2017: Ontwerp-beheerverordening ‘Bedrijventerrein de Koekkoek’ in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 22 juni 2017 tot en met 2 augustus 2017 voor iedereen het ontwerp van de beheersverordening ‘Bedrijventerrein De Koekoek’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld om voor gebieden waar weinig tot geen veranderingen plaatsvinden het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden vast te leggen. Het bedrijventerrein 'De Koekoek' voldoet aan deze vereisten, aangezien de geldende rechten die binnen het gebied worden geboden, opnieuw worden vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen, anders dan die nu al mogelijk zijn, worden niet mogelijk gemaakt.

Wel is de Gebiedsvisie Zevenbergen Noord voor (een deel van) het gebied opgesteld waarin mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden beschreven. Deze zullen echter niet op korte termijn plaatsvinden, maar gefaseerd over een periode van zeker 30 jaar. Voor die ontwikkelingen zal dan op termijn maatwerk worden verleend middels een afzonderlijk bestemmingsplan/omgevingsplan.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de pagina bestemmingsplannen - momenteel ter inzage.

Iedereen kan tot en met 2 augustus 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op de ontwerp-beheersverordening. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, de beheersverordening door de gemeenteraad vastgesteld. Hiertegen kan geen beroep worden ingediend.

Op 29 juni 2017 vindt een openbare inloopavond plaats, waar u het ontwerp kunt bekijken en waar u uw vragen hierover kunt stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk aan de Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen. Belangstellenden zijn hier welkom van 19:00 tot 21:00.