Ondernemerspeiling 2019: persoonlijk contact met ondernemers staat voorop

Geplaatst: 19-12-2019

Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de Moerdijkse ondernemers is afgelopen zomer een ondernemerspeiling uitgevoerd. De thema’s bedrijfsomgeving, gemeentelijke dienstverlening, relatie ondernemers-gemeente, ondernemersklimaat en gemeentelijke heffing en regeldruk zijn meegenomen in de peiling. De enquête is in totaal door 253 ondernemers ingevuld. Hiermee is er sprake van een representatief onderzoek. 

Uitkomsten ondernemerspeiling

De belangrijkste conclusies van de uitkomsten van de ondernemerspeiling zijn:

  • De beoordeling van de algemene gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers wordt beoordeeld met een 6,5. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde. Binnen de dienstverlening vormt vergunningverlening een specifiek aandachtspunt.
  • Wat betreft de bedrijfsomgeving scoort Moerdijk in lijn met het landelijk gemiddelde een ruime 7. Overlast, criminaliteit en bereikbaarheid zijn hierbij aandachtspunten.
  • Wat betreft de relatie ondernemer en gemeente scoort Moerdijk een 6+. Dit is iets boven het landelijk gemiddelde. De vindbaarheid en correctheid van de informatie op de website specifiek voor ondernemers biedt ruimte voor verbetering. In de open vragen komt vaak terug dat er meer er behoefte is aan een gemeente die luistert, meedenkt en het gesprek aan gaat.
  • Op vragen over gemeentelijke heffingen en regeldruk scoort de gemeente boven het landelijk gemiddelde. De beoordeling van de inspanningen van de gemeente om de regeldruk te verlichten scoort in de peiling het laagst (5,5).
  • Het ondernemersklimaat wordt gewaardeerd met een 6,4. Ook dit is in lijn met het landelijk gemiddelde. Bijna een kwart van de ondernemers vind dat de gemeente de juiste prioriteiten stelt in het economisch beleid. Dit is boven het landelijk gemiddelde.

Actiepunten 2020

Afgelopen november heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden waarin de uitkomsten van de peiling zijn toegelicht en waar we in gesprek zijn gegaan over concrete verbeterpunten. De resultaten zijn ook gepresenteerd aan geïnteresseerde interne collega’s. Ook dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd.

“De diverse aanbevelingen zijn vertaald in een aantal concrete actiepunten waar de gemeente het komend jaar mee aan de slag gaat”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. “Zo gaan er “klantreizen” uitgewerkt worden waarin wordt ingezoomd op het proces dat een inwoner of ondernemer doorloopt vanaf het moment dat hij een vraag stelt aan de gemeente. Aandachtspunten uit de ondernemerspeiling zoals luisteren en de behoefte aan persoonlijk contact worden hier in meegenomen”, aldus Zwiers.

Verder start er volgend jaar een traject om de visie op dienstverlening steviger in te bedden in de praktijk. Hierbij is aandacht voor kennis, houding en gedrag. Dit is gekoppeld aan trainingen vanuit de Moerdijk Academie waar we ons personeel opleiden en ontwikkeling ter verbetering van de ondernemersdienstverlening.

In samenhang met het traject rondom de implementatie van de Omgevingswet gaat ook gekeken worden of zaken rondom de aanvraag van een vergunning en de status-update geautomatiseerd kunnen worden. Dit was een concrete wens van de ondernemers. In het verlengde hiervan wordt volgend jaar ook een kwaliteitsslag gemaakt wat betreft de informatie op de gemeentelijke website voor ondernemers.

Thomas Zwiers: “Ook willen we graag met ondernemers in gesprek blijven over onderwerpen die spelen. Als er concrete vragen zijn, maar ook om soms even samen stil te staan en te verkennen waar kansen liggen. Dit gaan we onder andere doen door meer contact via georganiseerde bijeenkomsten tussen ondernemers en gemeente. Het onlangs vastgestelde Ondernemersfonds is een mooi voorbeeld van wat hier uit voort kan komen.”

Monitoren en herhalen ondernemerspeilingDe realisatie van de actiepunten blijven we monitoren. Halverwege 2020 wordt een update gegeven aan het college over de gerealiseerde vorderingen. Over twee jaar gaan we de Ondernemerspeiling herhalen, zodat we kunnen onderzoeken of de verbeterpunten die de gemeente in gang heeft gezet zijn vruchten hebben afgeworpen.

Ondernemerspeiling 2019