Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing op alle aanvragen en bezwaarschriften bij de gemeente. Wanneer u een bezwaarschrift indient bij de gemeente of een aanvraag indient voor bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of bijstand, dan moet de gemeente binnen de wettelijke beslistermijn beslissen.

Lukt het de gemeente niet binnen de wettelijke beslistermijn een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift te nemen, dan kunt u een beslissing afdwingen door de gemeente een brief te sturen (een ingebrekestelling).

Als de gemeente niet binnen twee weken na het ontvangen van de ingebrekestelling een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan ontvangt u per dag een geldbedrag. Dit heet een dwangsom. Daarnaast kunt u beroep instellen bij de rechtbank tegen het niet tijdig beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift door de gemeente.

Download het formulier ingebrekestelling

Aanvragen

Wanneer is de wet dwangsom van toepassing?

De Wet dwangsom is op alle aanvragen en bezwaarschriften van toepassing, behalve op een klachtprocedure en als de gemeente privaatrechtelijk handelt, zoals bijvoorbeeld bij het aan- en verkopen van grond. Wanneer u twijfelt of uw aanvraag valt onder de Wet dwangsom, dan kunt u altijd contact opnemen met het cluster Juridische Zaken.

Welke termijnen gelden er?

Voor een aanvraag geldt meestal een beslistermijn van acht weken. Soms ligt dit anders. Als de gemeente niet in de ontvangstbevestiging heeft vermeld binnen hoeveel weken u de beslissing kunt verwachten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling die vermeld staat in de ontvangstbevestiging.

Wij kunnen de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaarschrift één keer verlengen. Als wij de termijn verlengen, geven wij ook meteen aan wat de nieuwe beslistermijn wordt.

In sommige situaties kunnen we de beslissing nog verder uitstellen (opschorten). Het nemen van een beslissing kan langer duren:

  • als wij nog informatie van u nodig hebben;
  • als wij nog informatie van anderen buiten de gemeente nodig hebben;
  • als u met uitstel instemt;
  • in geval van overmacht.

De termijn gaat pas weer lopen als de reden van overmacht is opgelost, of als wij uw informatie of de informatie van anderen hebben ontvangen. U krijgt daarover van ons bericht. Wij geven daarbij aan wanneer de beslistermijn afloopt.

Hoe legt u de gemeente een dwangsom op?

Als de wettelijke beslistermijn niet wordt gehaald, kunt u ons een brief sturen, waarin u schrijft dat u de gemeente in gebreke stelt (formulier ingebrekestelling). Nadat wij deze brief hebben ontvangen hebben wij nog twee weken extra tijd om een beslissing te nemen. Daarna zijn wij u voor elke dag dat wij te laat zijn een dwangsom schuldig, tot een maximum van € 1442.
Na afloop van de aanvraagprocedure bepalen wij hoeveel wij u moeten betalen, eventueel met verrekening van de daarbij opgelegde leges. U ontvangt daarover een beslissing.

Download het formulier ingebrekestelling

Hoe lang kunt u een dwangsom vragen?

De dwangsom is een middel om te zorgen dat de gemeente op tijd een beslissing neemt. Dit werkt vooral als u tijdig aan de bel trekt. Tot zes weken na het aflopen van de beslistermijn kunt u de dwangsom vragen.

Direct beroep

U kunt ook direct beroep instellen bij de rechtbank Breda, als de gemeente te laat beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift. U bent hiervoor wel griffierechten verschuldigd.

Bij direct beroep verloopt de procedure als volgt:

  1. U stuurde de gemeente een zogenoemde ingebrekestelling. De gemeente bevestigde de ontvangst en kreeg weer 14 dagen om te beslissen;
  2. Verloopt deze 14-dagentermijn weer, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. De procedure kan gelijktijdig worden gevolgd met de procedure die u bij de gemeente doorloopt.

De rechter zal toetsen of u terecht een beroepschrift heeft ingediend en hij zal in de meeste gevallen de zaak afhandelen, zonder dat u uw standpunt mondeling hoeft toe te komen lichten. De uitspraak van de rechter omvat een opdracht aan de gemeente om binnen een bepaalde termijn te beslissen. De rechtbank verbindt aan haar uitspraak een nadere dwangsom voor iedere dag dat de gemeente in gebreke blijft de uitspraak na te leven.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de ‘’dwangsom bij niet tijdig beslissen’’ kunt u contact opnemen met het cluster Juridische Zaken.