Start Milieueffectrapportage Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 12-9-2009

Moerdijk MeerMogelijk is het gebiedsontwikkelingsproject waarin gemeente, provincie en Rijk samenwerken. Op 3 juli 2009 ondertekenden gemeente, provincie en Rijk hierover een bestuursovereenkomst. Het project bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de leefomgeving. Denk hierbij aan veiligheid, recreatie, natuur en woningbouw. De planvoorbereiding voor het Logistiek Park Moerdijk gaat nu van start met een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure).

Dankzij haar strategische ligging blijkt de gemeente Moerdijk een uitstekende locatie voor een hoogwaardig logistiek park. Het gebied ligt tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam met toegangswegen via water, weg, spoor en buisleiding. Het Logistiek Park Moerdijk, met een bruto omvang van ruim 210 hectare, komt ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (knooppunt A16 en A17). De doelgroep bestaat uit bedrijven met een relatief lage milieubelasting op het gebied van grootschalige logistiek. Daarbij voegen de bedrijven een meerwaarde toe aan de producten door assemblage, ompakking, drukwerk, reparatie, montage en dergelijke. Het Logistiek Park Moerdijk krijgt een duurzame inrichting met bijzondere aandacht voor energie, landschap, water en efficiënt ruimtegebruik.

De provincie is voornemens om via een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) het plangebied te bestemmen als bedrijventerrein. Ter voorbereiding hierop zal een m.e.r.-procedure doorlopen worden op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage 1994. Een m.e.r.-procedure is bedoeld om de gevolgen van een voorgenomen activiteit voor het fysieke milieu zichtbaar te maken en te betrekken in de besluitvorming.

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Startnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld. Een Startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure die moet leiden tot het opstellen van een Milieueffectrapport. De m.e.r. is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu zichtbaar te maken. Deze m.e.r. richt zich alleen op de inrichting en inpassing van het terrein. Naar aanleiding van de Startnotitie, waarin de initiatiefnemers aangeven wat hun voornemen is, kunnen inspraakreacties worden ingediend en wordt advies ingewonnen bij de Commissie voor de m.e.r.. Op basis hiervan worden richtlijnen opgesteld door het bevoegd gezag (Provinciale Staten van Noord-Brabant). Deze moeten bij het opstellen van een Milieueffectrapport in acht worden genomen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in deze fase slechts opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de te maken richtlijnen voor het opstellen van het Milieueffectrapport. Gedacht kan worden aan suggesties voor te onderzoeken milieuaspecten en mogelijke (inrichtings)alternatieven.

Terinzagelegging

De Startnotitie ligt met ingang van 18 september t/m 30 oktober 2009 ter inzage bij het servicecentrum van het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch (openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) en in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen (openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur). Gedurende genoemde termijn wordt een ieder de gelegenheid geboden een zienswijze kenbaar te maken.

Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. drs. J.H.A.M. van der Wijst, postbus 90151, 5200 MC, 's-Hertogenbosch onder vermelding van "inspraak startnotitie Logistiek Park Moerdijk".

De Startnotitie kunt u vanaf 18 september 2009 telefonisch opvragen via het servicecentrum van de Provincie 073-6812525 of hier downloaden

Informatie avond

Om belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over de locatiekeuze en de inhoud van de Startnotitie organiseert de provincie een informatiebijeenkomst op maandag 5 oktober 2009 in De Gouden Leeuw, Moerdijkseweg 1, 4765 SJ te Zevenbergschen Hoek, aanvang 20.00 uur. Bij deze bijeenkomst kunnen tevens mondeling opmerkingen gemaakt worden over de Startnotitie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Wijst van de provincie Noord-Brabant (073-6808763) of de heer H. Sens van de gemeente Moerdijk (0168-373600).

's-Hertogenbosch, september 2009