Plan van aanpak Noordelijke randweg

Geplaatst: 31-5-2011

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen, aan het project noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding leggen tussen de Oostrand en de huidige provinciale weg N285 ter hoogte van sportpark De Knip, met de bedoeling om de huidige provinciale weg N285 te ontlasten. Recent zijn door provincie en gemeente nadere afspraken vastgelegd in het plan van aanpak 'Noordelijke randweg Zevenbergen'.

Plan van aanpak

Begin dit jaar zijn beide partijen begonnen met het opstellen van een plan van aanpak voor de Noordelijke randweg. Daarin worden concrete afspraken vastgelegd over onder andere het proces, de organisatie, producten en planning. Op 17 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Moerdijk dit plan van aanpak vastgesteld. Beide partijen ondertekenen begin juni het plan.

Voor de realisatie van de randweg wordt allereerst een milieueffectrapport opgesteld. Zo wordt het milieubelang volwaardig meegewogen bij het vaststellen van het tracé voor de randweg. De ontwikkelingsvarianten die zijn beschreven in het visiedocument Noordkant Zevenbergen worden in het milieueffectrapport onderzocht. Op het moment dat, mede op basis van het milieueffectrapport, een keuze voor het tracé van de weg is gemaakt, wordt het bestemmingsplantraject gestart. Als alle procedures zijn doorlopen kan de weg worden aangelegd. Als alles optimaal verloopt, wordt de weg in 2016 opgeleverd.

Noordrand Zevenbergen

Op 3 juli 2008 is voor de gebiedsontwikkeling aan de noordkant van Zevenbergen door de gemeenteraad het "Visiedocument Noordkant Zevenbergen" vastgesteld.

Het plan ‘Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen' beslaat onder meer de verwerving van de bedrijven Caldic en Wolst en de realisatie van de Noordelijke randweg.
Met deze weg wordt het volgende beoogd:

  • het verbeteren van de leefbaarheid in Zevenbergen;
  • het verbeteren van het milieu en de ruimtelijke kwaliteit;
  • het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de N285;
  • het creëren van een ‘ruggengraat' voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in Zevenbergen.

De realisatie van de noordelijke randweg is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. In juli 2009 tekenden gemeente, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren.