Uitvoeringsprogramma

Met het programma vitale centra investeert de gemeente Moerdijk actief in bereikbare, compacte en dynamische centrumgebieden, die uitnodigen als ontmoetingsplaats. Eén van deze centra is de vestingstad Willemstad.

De aanleiding voor het uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad komt voort uit de beleidsbegroting van de gemeente; hierin spreekt de gemeente de wens uit dat Willemstad door meer toeristen bezocht wordt, dat zij langer blijven, meer plekken bezoeken en meer besteden. De gemeente is daarbij op zoek naar de meerwaardetoerist. Daarnaast spreekt de gemeente de ambitie uit om van Willemstad een bereikbaar en compact winkelhart te maken dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca en culturele en recreatieve functies. In Willemstad ligt hierbij ook de nadruk op de balans tussen toerisme en recreatie enerzijds en de belangen van bewoners anderzijds.

De gemeente Moerdijk heeft Bureau BUITEN gevraagd om een breed gedragen uitvoeringsprogramma op te stellen, met daaraan voorafgaand een korte, beknopte visie op het centrum van Willemstad. Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de centrumfunctie van Willemstad verbeterd kan worden voor bewoners en bezoekers.

Samen met relevante stakeholders zijn de verbetermogelijkheden van Willemstad in kaart gebracht, zodat deze gezamenlijk verzilverd kunnen worden. Het eindresultaat is dit uitvoeringsprogramma met concrete projecten en/of acties die op korte of lange termijn uitgevoerd kunnen worden.

Doelstellingen

Het uitvoeringsprogramma dient daarmee de volgende doelen:

  • Verbetering van het ondernemersklimaat;
  • Verbetering van het woon- en leefklimaat;
  • Verbetering van de bereikbaarheid;
  • De verblijfskwaliteit voor toeristisch-recreatieve bezoekers vergroten, waardoor de verblijfsduur en de bestedingen toenemen. We zetten zo in op meerwaardetoerisme.

Bekijk het uitvoeringsprogramma Willemstad