Nederlander worden door naturalisatie

 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u als niet-Nederlander de Nederlandse nationaliteit aanvragen;
 • U kunt Nederlander worden door: optie of naturalisatie;
 • Wilt u informatie over Nederlander worden? Maak een afspraak voor informatie over optieverklaring/naturalisatie;
 • Wilt u een verzoek indienen om Nederlander te worden? Maak dan een afspraak verzoek indienen voor de Nederlandse nationaliteit.

Aanvragen

Hieronder kunt u lezen hoe u een verzoek voor de Nederlandse nationaliteit kunt indienen, of informatie kunt aanvragen.

Informatie over naturalisatie/optieverklaring

Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Geldig origineel legitimatiebewijs;
 • Geldig origineel verblijfsdocument;
 • Bewijs dat u behoorlijk Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan (bewijs van inburgering examen of Nederlandse diploma’s).

Indienen verzoek voor Nederlandse nationaliteit

 • De aanvraagprocedure begint bij de gemeente waar u staat ingeschreven;
 • U overlegt de gevraagde documenten. In de informatiebrief die u heeft gehad staat vermeld wat u moet overleggen bij het verzoek;
 • U ondertekent de formulieren die nodig zijn om het verzoek in te dienen;
 • De kosten moet u bij de aanvraag betalen. Als uw aanvraag afgewezen wordt, krijgt u het geld niet terug;
 • De gemeente stelt een advies op en stuurt uw aanvraag door naar het ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • Het ministerie beslist of u Nederlander wordt. U krijgt vanzelf bericht hierover;
 • U bent verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie.

Meenemen

Maak een afspraak als u van de gemeente de informatiebrief heeft gehad, u voldoet aan de voorwaarden en alle documenten in bezit heeft.

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Geldige verblijfsvergunning;
 • Geldig legitimatiebewijs van de kinderen die mee naturaliseren;
 • Geldige verblijfsvergunning van de kinderen die mee naturaliseren;
 • Afschrift van uw geboorteakte (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Afschrift van de geboorteakte van minderjarige kinderen die mee naturaliseren en die in het buitenland geboren zijn (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Bewijs van inburgeringexamen of Nederlandse diploma’s;
 • Afhankelijk van de situatie kunnen er andere documenten worden gevraagd.

Naturalisatieceremonie bezoeken

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U wordt pas Nederlander als u de ceremonie heeft bijgewoond en de verklaring van verbondenheid mondeling aflegt. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden. Na de ceremonie duurt het nog ongeveer 1 week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u bij de gemeente een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen (hieraan zijn kosten verbonden).

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig (18 jaar of ouder);
 • U woont minimaal 5 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius. Wanneer geldt de termijn van 5 jaar niet?;
  • U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. In dat geval kunt u na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwoning een aanvraag indienen;
  • U woont 3 jaar legaal (met een geldige verblijfsvergunning) in Nederland onafgebroken samen met een Nederlandse man of vrouw (beiden ongehuwd);
  • U bent oud-Nederlander: u hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren. In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de optieprocedure;
 • U hebt steeds op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Uw verblijfsvergunning moet ook tijdens de procedure geldig zijn;
 • U hebt direct voorafgaand aan het verzoek tot en met de naturalisatieceremonie een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel;
 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u behoorlijk Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U toont dit aan door het overleggen van een Nederlands diploma (bijvoorbeeld middelbare school) of een met goed gevolg afgesloten inburgeringexamen;
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer-of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open;
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Hierop zijn enkele uitzonderingen;
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Afstand doen van uw huidige nationaliteit

Als u Nederlander wordt moet u afstand doen van uw huidige nationaliteit. U moet daarvoor al bij de aanvraag een verklaring ondertekenen. Soms kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dat is onder andere afhankelijk van het land van herkomst en uw persoonlijke omstandigheden.

Inburgeren

Informatie over inburgeren en de procedure vindt u op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs 

Meer informatie

Op de website van de IND vindt u meer informatie over de procedure om Nederlander te worden.

Kosten

De kosten voor een standaard naturalisatieverzoek bedragen:

 • Voor een alleenstaande € 1023,00
 • Voor een gezin: per echtpaar € 1.305,00, verhoogd met een bedrag van € 151,00 per medenaturaliserend kind

Bent u in het bezit van een vergunning asiel onbepaalde tijd of bent u staatloos (en ook als zodanig opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie)?

Dan komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief van de kosten voor naturalisatie.

De kosten voor een naturalisatieverzoek tegen verlaagd tarief bedragen:

 • Voor een alleenstaande € 760,00
 • Voor een gezin: per echtpaar € 1.044,00, verhoogd met een bedrag van € 143,00 per medenaturaliserend kind.