Boerderij “De Merode”

Kenmerken

Adres Driehoefijzersstraat 72
Postcode/plaats 4765 BJ Zevenbergschen Hoek
Kadastraal bekend -
Huidige functie Bedrijfswoning
Oorspronkelijke functie Woonhuis van boerderij
Bouwjaar < 1760
MIP-code BK130-000858

Redengevende omschrijving

Historie

Boerderij De Merode blijkt uit archiefonderzoek van voor 1760 te stammen. De bijbehorende schuur van het huidige woonhuis van de voormalige boerderij De Merode is afgebroken en het bakhuis deels. Naast het woonhuis staan op het erf nog diverse andere gebouwen waaronder een schuur (1944) en een varkenshok. 

In Noordwest-Brabant werden al in de 16e eeuw boerderijen met een vrijstaande woning gebouwd. Vanaf de late 18e eeuw kregen deze huizen een vorm die veel overeenkomsten vertoont met de Zeeuwse boerenhuizen. Zoals het woonhuis van De Merode bijvoorbeeld de 'typisch Zeeuwse' gevelindeling met de deur midden in de lange gevel kent. Aan de ramen in de kopgevel is te zien dat het huis twee zolders heeft. Deze zolders dienden als zaadzolder, waarop het gedorste graan werd bewaard totdat de boer het had verkocht.

Locatie

Gelegen aan de dijk nabij het voormalige dijkdorp.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De boerderij is opgetrokken uit baksteen met muurankers en voorzien van zesruits schuiframen met luiken, deels glas-in-lood. De ramen op de verdiepingen in de kopgevels hebben geen luiken. Het dak is een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen, twee bakstenen schoorstenen, twee nieuwe dakkapellen en een geprofileerde kroonlijst. Enkele deur met glasin-lood bovenlicht. Het bakhuis is grotendeels afgebroken en de kleurstelling is gewijzigd van groen-wit naar groen-wit-oker.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de argrarische ontwikkeling. De Merode heeft typologische betekenis als woonhuis van een boerderij van het type van de noordwestbrabantse kleigronden.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Driehoefijzersstraat 72 te Zevenbergschen Hoek. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Driehoefijzersstraat 72 te Zevenbergschen Hoek gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval van het woonhuis het vooraanzicht (noordoostzijde) en beide zijaanzichten (noordwest- en zuidoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen in het verlengde van de lintbebouwing aan een van de vier dijken, van Zevenbergschen Hoek. 
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Complex met schuur en bakhuis.
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Solitair gelegen, een stukje van de weg af, aan de hoofdroute Zevenbergen/Langeweg naar Zevenbergschen Hoek.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan historische weg/poldergrens en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 18e eeuws woonhuis van voormalige boerderij van het type van de noordwestbrabantse kleigronden. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 1 1.0 1.0 Het woonhuis is opgetrokken in baksteen en voorzien van zesruits schuiframen met luiken. Het dak is een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Er zijn enkele sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals enkele glas-in-lood ramen, luiken en een geprofileerde kroonlijst.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Het woonhuis van de voormalige boerderij is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Redelijk zeldzaam als woonhuis van een voormalige historische boerderij. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van agrarische ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 0.0 Geen bijzondere herinneringswaarde. 
Subtotaal 0-15 6.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Duidelijk herkenbaar als woonhuis van een historische boerderij.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 25.0  

Foto's