Boerderij Stadsedijk

Kenmerken

Adres Stadsedijk 117
Postcode/plaats 4796 RC Oudemolen
Kadastraal bekend -
Huidige functie Boerderij
Oorspronkelijke functie Boerderij
Bouwjaar 1865
MIP-code BK125-003380

Redengevende omschrijving

Historie

Boerderijcomplex van het Westbrabantse type met aangebouwde houten middenlangdeelschuur (1865).

Locatie

Gelegen aan de dijk.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Boerderijcomplex van het Westbrabantse type met aangebouwde houten middenlangdeelschuur (1865). Vijf traveeën breed symmetrisch woonhuis opgetrokken in baksteen onder zadeldak belegd met zwarte geglazuurde pannen tussen tuitgevels. Voorgevel met kroonlijst en fries, zesruitsschuifvensters en monumentale ingangspartij met enkele paneeldeur (opgeklampte voordeur met imitatie panelen voorzien van ovaal kussen en waaierzwikken in de hoeken) met pilasters en gietijzeren levensboom in deurstuk. Frontale hardstenen stoep en zes hardstenen stoeppalen. Schuur met zadeldak met eenzijdig wolfeind, bedekt met Hollandse pannen. Erfafscheiding van meidoorn c.q. beukenhaag. De boerderij is gebouwd in neoclassicistische stijl en in goede staat.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de agrarische ontwikkeling. Het is gelegen aan een historische dijk en bezit een complexwaarde als boerderijcomplex. Het heeft typologische betekenis als westbrabantse boerderij.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Stadsedijk 117 te Oudemolen. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Stadsedijk 117 te Oudemolen gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordoostzijde) en beide zijaanzichten (zuidwest- en zuidoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan/op de Stadsdijk.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 Boerderijcomplex inclusief schuur.
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Vrijstaand, gelegen aan/op de Stadsedijk. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan een historische dijk en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 4.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 1 1.0 1.0 Boerderijcomplex van het Westbrabantse type met aangebouwde houten middenlangdeelschuur. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Boerderijcomplex van het Westbrabantse type met aangebouwde houten middenlangdeelschuur, vijf traveeën breed symmetrisch woonhuis onder zadeldak belegd met zwarte geglazuurde pannen tussen tuitgevels. Voorgevel met zesruitsschuifvensters en monumentale ingangspartij. Houten schuur met Hollandse pannen zadeldak met eenzijdig wolfeind.    
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2 1.0 2.0 Er zijn diverse sierelementen in de boerderij verwerkt, zoals een kroonlijst met fries, ingangspartij met kroonlijst, pilasters en levensboom en een harstenen stoep met stoeppalen. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 De boerderij is redelijk gaaf en herkenbaar en in goede staat. De boerderij is op een goede manier verbouwd. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Lokaal redelijk zeldzaam als historisch boerderijcomplex van het Westbrabantse type. 
Subtotaal 0-15 9.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van de agrarische ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 0.0 Geen bijzondere herinneringswaarde. 
Subtotaal 0-15 6.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Duidelijk herkenbaar als boerderij. 
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 27.5  

Foto's