Huize Roville

Kenmerken

Adres Zuiddijk 1a en Zuiddijk 1b
Postcode/plaats 4771 PB Langeweg
Kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nummers: 1a: 1800 1b: 1801
Huidige functie Woning
Oorspronkelijke functie Woning / buitenplaats
Bouwjaar Eind 19e eeuw
MIP-code -

Redengevende omschrijving

Historie

De vermoedelijke voormalige buitenplaats is gelegen in de oksel van de Zuiddijk en Pootweg. Deze locatie was voorheen gelegen aan het adres Pootweg 15 Langeweg (gemeente Terheijden). Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat op de locatie al bebouwing ingetekend. De bebouwing op het Kadastrale Minuutplan is dichter naar de hoek Pootweg – Zuiddijk gesitueerd. Dit is vermoedelijk de voormalige hofstede. Pas rond 1900 verschijnt er op de kadastrale kaarten de vorm zoals deze nu nog herkenbaar is.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het object kan als neoclassicistisch gekenmerkt worden en is voorzien van een dak met kruispannen met een Keulse goot (omlopend dakschild) en heeft een dakruiter. Uit het MIP blijkt dat hier vroeger een klok op stond. Het object is van baksteen en is voorzien van gietijzeren sierankers. Het heeft zesruits schuiframen en een omlijste ingang. Kruispannen. De dakkapellen zijn oeils-de-boeufs. Rondom het huis staan oude bomen.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde omdat de oeils-deboeufs zeer uniek zijn voor het West-Brabantse kleigebied. Het object is sober maar voorzien van subtiele monumentale details. 

Het is straatbeeldbepalend. Het landhuis met een buitenhuis-karakter is als “stads” element in het landelijk gebied aan te merken. In de Noordwesthoek van Noord-Brabant bouwden herenboeren statige woonboerderijen met vrijstaande opslagschuren. Notabelen vestigden zich destijds meer in de woonkernen. Er is in de gemeente Moerdijk geen traditie bekend met betrekking tot de bouw van buitenplaatsen of landgoederen. De ligging in het open polder gebied is bijzonder.

Staat van onderhoud

De algemene staat van onderhoud is goed. Alhoewel er door woningsplitsing een tweede (gelijkvormige en - kleurige) ingangspartij aan Noordoostelijke zijde is gerealiseerd, is het object goed herkenbaar gebleven.

Bescherming

De bescherming betreft het pand aan de Zuiddijk 1a en 1b in Langeweg. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Zuiddijk 1a en 1 b te Langeweg gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval de noordoostelijke, zuidelijke en zuidwestelijke gevels (voor- en zijgevels) met bijbehorende dakvlakken en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving. 

Van bescherming uitgezonderd zijn: de aangebrachte serre, de niet-authentieke dakvensters en de zonnepanelen die op het dakvlak zijn aangebracht.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 0 2.0 0.0 -
Subtotaal 0-6 0.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Object ligt aan de dijk. Aan de overzijde de beemden van rivier de
Mark. Unieke ligging van een buitenhuis die meestal in bossen of
nabij rivieren of trekvaarten werden gebouwd als zomerverblijf
nabij de grote steden.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 1 0.5 0.5 Ondanks de namen van hoeve Roville en huize Roville, is er in het verleden geen (bedrijfsmatige) relatie geweest tussen beide objecten. Behalve dat tussen 1896 en 1923 dhr. Lebert eigenaar was van deze panden. De hoeve werd toen verpacht aan derden en het landhuis werd verhuurd aan notabelen en industriëlen. Huize Roville was vroeger een complex met herenhuis, remise, paardenstal, park met vijver en slingerpaden, bomenlaan, twee boomgtaarden waarvan het herenhuis met monumentale bomen resteert.
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 in open poldergebied Groote Spiepolder aan Zuiddijk Langeweg (Slikgat)
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 2 0.5 1.0 landhuis met stads karakter in open polder gebied. Ligging is uniek. In Noordwesthoek bouwden herenboeren statige woonboerderijen met vrijstaande opslagschuren. Notabelen vestigden zich destijds meer in de kernen. Er is geen traditie m.b.t. de bouw van buitenplaatsen of landgoederen.
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Neo-classicistisch met Keulse goot.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 dak met Keulse goot/omlopend dakschild is voorzien van dakruiter. Uit het MIP blijkt dat hier vroeger een klok op stond. Object is van baksteen en voorzien van gietijzeren sierankers. Zesruits schuiframen, omlijste ingang. Kruispannen. Dakkapellen en oeils-de-boeuf.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Oeils-de-boeufs zijn zeer uniek voor het West-Brabantse kleigebied. Object is sober maar voorzien van subtiele monumentale details.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Alhoewel er door woningsplitsing een tweede (gelijkvormige en - kleurige) ingangspartij aan Noordoostelijke zijde is gerealiseerd, is het object goed herkenbaar
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 3 1.0 3.0 Object is zeer uniek voor het West-Brabantse kleigebied.
Subtotaal 0-15 13.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 De bouw van een buitenplaats/landgoed is zeer uniek voor het West-Brabantse kleigebied.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 3 2.0 6.0 in het landhuis hebben twee Burgemeesters van Zevenbergen gewoond (van Aken (1925-1942) en baron F.W.van der Borch van Rouwenoort (1887-1895)). Ook is Huize Roville waarschijnlijk bewoond geweest door een directeur van N.V. Maatschappij tot exploitatie van steenfabrieken Helena. die in 1895 een steenbakkerij aan de zuidzijde van de Zuiddijk stichtte (nu industrieterrein Hazeldonk).
Subtotaal 0-15 12.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Buitenplaats is goed herkenbaar.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 34.0  

Foto's