Voormalig gemeentehuis Fijnaart en Heijningen

Kenmerken

Adres Kadedijk 2
Postcode/plaats 4793 GB Fijnaart
Kadastraal bekend -
Huidige functie Museum-galerie van Lien
Oorspronkelijke functie Gemeentehuis
Bouwjaar 1950
MIP-code BK035-002549

Redengevende omschrijving

Historie

In 1613 werd het eerste raad-/dorpshuis in Fijnaart gebouwd. Deze werd in 1950 vervangen door een nieuw gemeentehuis, het huidige pand aan de Kadedijk 2. Het voormalige gemeentehuis in Fijnaart is in 1980 uitgebreid en heeft tot 1997 dienst gedaan als gemeentehuis van Fijnaart en Heijningen. Sinds 1999 is museum-galerie van Lien in het pand gevestigd.

Locatie

Het voormalig gemeentehuis ligt aan de dijk tegenover de N.H. kerk en vormt de straatafsluiting van de centraal gelegen Voorstaat.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het gebouw is in historiserende stijl gebouwd (Traditionalisme). Dit was kort na de oorlog de overheersende architectuurstijl voor bestuurlijke gebouwen, waarbij met behulp van klassieke en traditionele elementen een verbinding werd gemaakt
met het op traditie en macht gestoelde ambtenarenapparaat. Typische stijlkenmerken zijn bordessen, torens en imposante kappen. Het voormalig gemeentehuis is opgetrokken uit baksteen en bestaat uit twee lagen en is voorzien van een geknikt schilddak bedekt met pannen. Op het dak staan twee vierkante
schoorstenen opgebouwd uit baksteen en voorzien van een metalen schoorsteenkap met daarop twee windvanen. De ingangspartij van het gebouw is voorzien van een bordes met aan weerszijden bordestrappen, een enkele deur met bovenlicht (oorspronkelijk met levensboom, deze is inmiddels verdwenen) die aan weerszijden wordt geflankeerd door twee pilasters. Het gebouw heeft verder
schuiframen met een roedeverdeling en geschilderde luiken met een (niet oorspronkelijk) zandlopermotief. Rechter zijgevel drie ramen en drie dichtgemetselde gaten.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voormalig gemeentehuis van Fijnaart en Heijningen. Het heeft architectuurhistorische waarde als gebouw in traditionalistische stijl met diverse stijlkenmerken uit de wederopbouwperiode. Het is beeldbepalend en heeft een opvallende ligging, centraal gelegen op de Kadedijk (haaks op de Voorstraat) als onderdeel van de historische dorpsstructuur.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Kadedijk 2 te Fijnaart. De hoofdaspecten van de
monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Kadedijk 2 te Fijnaart gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordoostzijde) en het rechter
zijaanzicht (noordwestzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving. Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, silhouet redelijk zichtbaar.
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 3 0.5 1.5 Het gebouw ligt aan de Kadedijk haaks op de Voorstraat, als onderdeel van de historische structuur van het voorstraatdorp.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 3 0.5 1.5 Centraal gelegen, verhoogd, op een dijk en is opvallend vanaf de hoofdstraat van Fijnaart, de Voorstraat. Het gebouw is aan een zijde vrijstaand en ligt in een rooilijn.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Het gebouw maakt deel uit van de oorspronkelijke structuur van het voorstraatdorp en ligt in lijn met de historische verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 4.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Gemeentehuis gebouwd in traditionalistische stijl in de wederopbouwperiode.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Het gebouw is in traditionalistische stijl gebouwd en bestaat uit twee lagen en is voorzien van een geknikt schilddak. Het heeft een ingangspartij met bordes en trappen en schuiframen met roedeverdeling en luiken. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2.0 1.0 2.0 Er zijn enkele sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals de ingangspartij met bordes, trappen en luiken. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Het gebouw is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar en in goede staat. Het is echter in 1980 verbouwd en uitgebreid, met name de voorgevel is in oorspronkelijke staat. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Typologisch lokaal zeldzaam als voormalig gemeentehuis. 
Subtotaal 0-15 10.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkeling, centrale functie. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 4.0 Herinnering aan voormalige gemeentehuis Fijnaart en Heijningen. 
Subtotaal 0-15 10.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Redelijk goed herkenbaar als voormalig gemeentehuis. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 32.5  

Foto's