Monumentenwijzer

Moerdijk is een veelzijdige gemeente met polders, lieflijke dorpen en stadjes vol historie. Een groot deel van die historie blijft leven en zichtbaar in monumenten. Moerdijk is een veelzijdige gemeente met polders, lieflijke dorpen en stadjes vol historie. Een groot deel van die historie blijft leven en zichtbaar in monumenten.

Door unieke, waardevolle gebouwen aan te wijzen als (gemeentelijk) monument krijgen objecten een beschermde status. Silhoueteffect, ligging, vorm, cultuurhistorie en functie zijn belangrijk: het zorgt er voor dat ze hun geschiedenis en uiterlijk blijven behouden en uitstralen.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk vinden dat dit erfgoed voor de komende generaties bewaard moet blijven.

Waarom monumentenzorg?

Monumentenzorg, het woord zegt het al: de zorg voor monumenten. Goede zorg voor unieke gebouwen met een bijzondere geschiedenis betekent dat we generaties lang kunnen genieten en blijven genieten van deze gebouwen.

Het behoud van dit culturele erfgoed is belangrijk. Zo kun je geschiedenis bewaren voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid betekent rekening houden met behoud van natuur, de
wensen van mensen en een goede economie. Nu en in de toekomst. Zorgen voor een goede inrichting, eigentijds gebruik van de monumenten en tijdig onderhoud ervan is ook duurzaam handelen. Monumentenzorg zorgt er voor dat veranderingen aan gemeentelijke monumenten verantwoord gebeuren.

Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?

Er is een aantal graadmeters vastgelegd waaraan een object moet voldoen om als gemeentelijk monument geregistreerd te worden. 

Het object wordt grondig onderzocht en getoetst aan de hand van vijf thema’s. Met deze uitgangspunten in de hand wordt bijvoorbeeld gekeken naar de stijl waarin het object is gebouwd, welke materialen er voor gebruikt zijn, de zeldzaamheid, de betekenis voor de plaatselijke historie en de plaats waar het ligt. Ook wijzigingen in
de loop van de tijd worden in de afweging meegenomen. 

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een zogenaamde “redengevende omschrijving”. De gemeentelijke Monumentencommissie beoordeelt deze redengevende omschrijving. Vervolgens adviseert de
Monumentencommissie het gemeentebestuur over het wel of niet aanwijzen tot gemeentelijk monument.

Op basis van dit advies neemt het college een besluit. Na dit besluit volgt de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

Moet ik een vergunning aanvragen?

Wie wil verbouwen heeft vaak een omgevingsvergunning nodig, ongeacht of het om een monument gaat of niet. Wel is het zo dat een verbouwing aan een gemeentelijk monument voorgelegd moet worden aan de gemeentelijke Monumentencommissie. Zij beoordeelt het plan en geeft het college een advies.

Beoordeling plan

Bij de beoordeling van het plan kijkt de commissie of het object haar monumentale waarde blijft houden met de voorgestelde veranderingen.

Zelfwerkzaamheid

Voor gemeentelijke monumenten wordt niet voorgeschreven wie het onderhoud mag uitvoeren. Wel worden
uitvoeringsvoorschriften meegegeven. Bij ingrijpende verbouwingen is het raadzaam een deskundig restauratie-architect in te schakelen.

Contact

Bent u een verbouwing van plan aan uw monument? Neem dan contact op met de gemeente Moerdijk en laat u adviseren over de omgevingsvergunning en de Monumentencommissie. Dat kan het makkelijkst via telefoonnummer 14 0168. U kunt ook een afspraak maken via de website de website van gemeente Moerdijk.

De Monumenten commissie

Als eigenaar van een (gemeentelijk) monument krijgt u vroeg of laat te maken met de gemeentelijke Monumentencommissie. 

Deze Monumentencommissie is een onafhankelijk adviescommissie. Ze adviseert het college over monumenten. Dat doet ze op verzoek van het college maar ook uit eigen beweging. Het kan gaan over de aanwijzing van een object als gemeentelijk monument of het beoordelen van (ver)bouwplannen aan
monumenten.

De Erfgoedverordening en het Erfgoedbeleid zijn de leidraden voor de Monumentencommissie.

De commissie bestaat uit minstens drie leden die deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg.
De vergaderingen van de Monumentencommissie zijn openbaar; als u wilt kunt u ook bij de vergaderingen zijn.

Financieringsmogelijkheden

U heeft als eigenaar van een gemeentelijk monument een aantal verplichtingen, maar hiertegenover staat ook een aantal rechten. Omdat de gemeente Moerdijk hecht aan de monumenten kunt u voor onderhoud of restauratie een beroep doen op één of meerdere leningen met lage rentes. Kortgezegd kunt u goedkoop geld lenen.

Er zijn twee fondsen die zo’n lening verstrekken:

  • Het Moerdijks Restauratiefonds: een laagrentende lening van de gemeente Moerdijk.
  • De Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit het provinciale Cultuurfonds voor monumenten.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Het moet dan wel gaan om de instandhouding van het Brabants cultureel erfgoed.

Heeft u vragen?

Heeft u nog aanvullende vragen over monumenten of monumentenzorg, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Moerdijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, via telefoonnummer 14 0168.