De Klokkestoel

Kenmerken

Adres Steenweg ongenummerd
Postcode/plaats 4781 Moerdijk
Kadastraal bekend -
Huidige functie Oorlogsmonument
Oorspronkelijke functie Oorlogsmonument
Bouwjaar 1985
MIP-code ZB057-002899

Redengevende omschrijving

Historie

De Moerdijkse parochie van Sint Stephanus werd op 29 januari 1859 opgericht door pastoor J.B. de Gier. De nieuwe parochiekerk, gevestigd in een oude schuur van een zekere Jan Merkelbach, werd op 22 maart van het jaar 1861 ingezegend. In 1928 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk, die op 31 juli 1930 door de Bossche bisschop A. Diepen werd geconsacreerd. Deze kerk ging in 1944 verloren. De klok van deze kerk is bewaard gebleven en in een oorlogsmonument verwerkt. Het monument is onthuld op 4 mei 1985. Bij deze zogenaamde 'Klokkestoel' wordt op 4 mei de dodenherdenking gehouden.

Locatie

Gelegen ter hoogte van Steenweg 99, onderaan de havendijk.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het oorlogsmonument de 'Klokkestoel' is ontworpen door J. Schreurs en is van hout, met een leien schilddakje en geschulpte lijst. De klok is van de eerste kerk van Moerdijk en het monument is voorzien van een plakkaat met het opschrift: 

MIJN KLANK EN VRIJ MOERDIJK
LEKEN IN STRIJD VERLOREN
MAAR WIE NAAR MIJ WIL HOREN
BLIJFT IN BEVRIJDING RIJK
J.S.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan WOII en de ontstaansgeschiedenis van Moerdijk. Het heeft kunsthistorische waarde omdat het monument is gemaakt met de klok van de eerste kerk van Moerdijk.

Bescherming

De bescherming betreft de Klokkestoel te Moerdijk. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Bijzondere betekenis ten aanzien van zijn omgeving, echter silhouet beperkt zichtbaar. 
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 0 0.5 0.0 Geen relatie met historisch-ruimtelijke context.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 Solitair onderaan de havendijk gelegen. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 0 0.5 0.0 Het object heeft geen invloed op de verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 0.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Oorlogsmonument ontworpen door J. Schreuders. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Sober monument waarin de klok van de eerste kerk van Moerdijk is verwerkt. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Klok van de eerste kerk van Moerdijk is in het monument verwerkt. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 3 1.0 3.0 Het monument is gaaf en herkenbaar en in goede staat. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 3 1.0 3.0 Zowel de oude klok als het oorlogsmonument zijn zeldzaam in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 12.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Uitdrukking van oorlog en de ontstaansgeschiedenis van Moerdijk. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 3 2.0 6.0 Herinnering aan de ontstaansgeschiedenis Moerdijk en de WOII en daarop volgende vrijheid. 
Subtotaal 0-15 12.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Nog in gebruik als monument. 
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 32.5  

Foto's