Voormalig grenspaal waterschap

Kenmerken

Adres Maltaweg/Westdijk ongenummerd
Postcode/plaats 4797 Willemstad
Kadastraal bekend -
Huidige functie Voormalig grenspaal
Oorspronkelijke functie Grenspaal
Bouwjaar 1802
MIP-code BK035-002546

Redengevende omschrijving

Historie

De grenspaal geeft de voormalige grens tussen de waterschappen Heijningen en Ruigenhil aan.

Locatie

Op de dijk.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Hardstenen vierkante grenspaal (1802) met opschriften aan vier zijden:

GRONDSCHEIDING 1802
HEIJNINGEN
OP DE TOREN VAN O.PLAAT
RUIGENHIL

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als grenspaal en kunsthistorische waarde als harstenen vierkante grenspaal met opschriften.

Bescherming

De bescherming betreft de grenspaal op de Westdijk te Willemstad. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. 

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 0 2.0 0.0 Bijzondere betekenis ten aanzien van zijn omgeving, echter geen silhouet zichtbaar.
Subtotaal 0-6 0.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 2 0.5 1.0 Als grenspaal verbonden aan voormalige grens.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 2 0.5 1.0 De grenspaal is onderdeel van een grens.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 Gelegen op de dijk, echter nauwelijks zichtbaar. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Grenspaal gerelateerd aan de verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Grenspaal uit 1802.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 1 1.0 1.0 Harstenen vierkante grenspaal met opschriften.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Er zijn geen sierelementen in de paal verwerkt, wel opschriften. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 3 1.0 3.0 De grenspaal is gaaf en herkenbaar en in goede staat.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 3 1.0 3.0 Zeldzaam als grenspaal in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 10.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinnering aan voormalige grens.
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Grenspaal staat er nog maar niet meer in gebruik. 
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 28.0  

Foto's