Voormalig Mariaschool

Kenmerken

Adres De Langeweg 46
Postcode/plaats 4771 RC Langeweg
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kantoor
Oorspronkelijke functie Mariaschool
Bouwjaar 1913
MIP-code BK130-000955

Redengevende omschrijving

Historie

De voormalig Mariaschool en het naastgelegen zustershuis van de orde Franciscanes van Veghel, te Langeweg werden gebouwd in 1913. De meisjesschool fuseerde in 1970 met de voormalige jongensschool, de St. Jozefschool. De school vond onderdak in de voormalige Mariaschool aan De Langeweg. In 1978 betrok de gemengde Mariaschool het schoolgebouw aan de Kloosterlaan.

Locatie

Langs doorgaande route richting Zevenbergen, aan een historische polderweg.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De Mariaschool is, net als het naast gelegen zusterhuis, gebouwd in 1913 naar ontwerp van Johannes van Dongen uit Breda. Het schoolgebouw wordt gekenmerkt door classicistische motieven. Oorspronkelijk was het gebouw vierlokalig, doorsneden door een gang met trappenhuis. In 1919 is het schoolgebouw met twee lokalen aan de oostzijde vergroot waardoor de symmetrische opbouw verdween. De voorgevel is opgebouwd in baksteen met symmetrisch verdeelde (vernieuwde) vensters met een roedeverdeling. De ingang, inmiddels wit geschilderd, is opgebouwd uit dubbele deuren met daarboven een halfrond venster. Op de eerste verdieping bevindt zich boven de deur een groot venster dat geflankeerd wordt door geblokte pilasters, met daarboven het fries met fronton en timpaan, dit alles volgens de classicistische structuur. In het timpaan bevindt zich een rond dicht venster (medaillon). De voorgevel is zowel in vertikale als horizontale richting rijkelijk voorzien van reliefmetselwerk. De kroonlijst en het fronton zijn zogenaamde tandlijsten. Het gebouw is opgetrokken in baksteen en voorzien van een schilddak bedekt met Hollandse pannen.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het heeft complexwaarde in combinatie met het naastgelegen zusterklooster en het heeft architectuurhistorische kenmerken als vroeg 20ste eeuwse school met classicistische motieven.

Bescherming

De bescherming betreft het pand De Langeweg 46 te Langeweg. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand De Langeweg 46 te Langeweg gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordwestzijde) en het rechter zijaanzicht (zuidwestzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving. Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar. 
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan een voormalige turfvaart.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 School vormt samen met naastgelegen zusterklooster een complex.
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Markante ligging langs de doorgaande route richting Zevenbergen aan de kruising met de Kloosterlaan. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 1 0.5 0.5 Wijkt af van de historische verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 3.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Mariaschool uit het begin van de 20ste eeuw ontworpen door J. van Dongen met classicistische motieven. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Mariaschool met neoclassistische uitstraling is opgetrokken in baksteen en voorzien van een schilddak en gedekt Hollandse pannen. Het gebouw is voorzien van roederamen. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2 1.0 2.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals geblokte pilasters, tandlijsten en tympaan.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Het gebouw is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar en in goede staat. Echter de school is in 1919 uitgebreid waardoor de symmetrie van het gebouw is verdwenen.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Lokaal zeldzaam als combinatie met zusterhuis en school.
Subtotaal 0-15 11.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinnering aan de zusters Fransiscanessen. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Redelijk goed herkenbaar als voormalige school. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 28.5  

Foto's