11 juli 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 juli 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 11 juli 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juli 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Zienswijze op concept-NRD Net op Zee Nederwiek 3

Het college besluit:
In te stemmen met de zienswijze en deze aanbieden aan het Rijk.

Het Rijk heeft in het kader van project Net op Zee Nederwiek 3 een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage gelegd. Met het project wordt beoogd de windenergie die op zee wordt opgewekt op land aan te sluiten op het hoogspanningsnet. In deze notitie staat welke tracé-alternatieven van de kabelverbinding in de volgende fase onderzocht gaan worden en hoe dat gebeurt. Ook worden de locaties verkend waar een zogenaamd converterstation gerealiseerd kan worden, om de koppeling op het hoogspanningsnet te maken. Iedereen kan op de concept notitie reageren door het indienen van een zienswijze binnen de periode van 2 juni tot en met 13 juli 2023. Gemeente Moerdijk is concreet in beeld als locatie waar de koppeling met het hoogspanningsnet gemaakt kan worden. Dat betekent dat zowel de kabeltracés als de locatie van een converterstation in onze gemeente onderzocht worden. De c-NRD geeft aanleiding tot een aantal inhoudelijke en procesmatige reacties, die we middels de zienswijze overbrengen aan het Rijk.

Beheer en onderhoud (Rijks)monumentale objecten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het projectplan ‘Beheer en onderhoud (Rijks)monumentale objecten’ waarmee het proces om te komen tot de oprichting van een ‘Voorziening onderhoud (Rijks)monumentale objecten’ wordt vastgesteld;
  2. De raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces en bijbehorende planning aan de raad aan te bieden.

Het beheer en onderhoud van de (Rijks)monumentale objecten is niet belegd in de organisatie. We voeren klachtenonderhoud uit en we zorgen ervoor dat de aspecten veiligheid en gezondheid van de objecten niet in het geding komen. In voorliggend projectplan ‘Beheer en onderhoud (Rijks)monumentale objecten’ beschrijven we op hoofdlijnen de beoogde procesaanpak om te komen tot verdere professionalisering en optimalisatie van het beheer en onderhoud van de bedoelde objectenportefeuille. In deze context bedoelen we met een object: bouwwerken (geen gebouw zijnde) in de openbare ruimte met een officiële monumentale status. Dit betreffen veelal objecten die deel uit maken van een vestingwerk en in dit verband veelal een verdedigings- en/of waterkerende functie hadden. Het gaat om objecten als kademuren, sluizen, dammen, forten, bunkers, kruithuizen, etc. Het gaat nadrukkelijk niet om moderne civiele kunstwerken en moderne waterbouwkundige objecten waarvoor het team Openbare Ruimte separate beheerplannen opstelt. Na vaststelling van voorliggend projectplan gaan we verder met de uitwerking van de beschreven (sub)doelstellingen. Vervolgens vragen we de gemeenteraad in te stemmen met het voorgestelde beleidskader, beheerplan, uitvoeringsprogramma én onderhoudsvoorziening. Vanwege de efficiëntie en raakvlakken worden in dezelfde raadsvergadering de hierboven genoemde beheerplannen die het team Openbare Ruimte opstelt, behandeld. De daadwerkelijke uitvoering van het programma volgt in de fase daarna.

Evaluatie brand Huizersdijk Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Aanbevelingen onderzoeksrapport Evaluatie brand Huizersdijk overnemen;
  2. Uiterlijk in 2023 een plan van aanpak op laten stellen ten behoeve van de uitvoering van de aanbevelingen.

Op 15 december 2O22 heeft er een grote brand plaatsgevonden aan de Huizersdijk in Zevenbergen. Na de brand zijn er asbestdeeltjes gevonden in de omgeving, hetgeen heeft geleid tot de inzet van veiligheidsmaatregelen. De gemeente Moerdijk is een lerende organisatie en daarom worden incidenten met een maatschappelijke impact en de inzet daarbij van de gemeentelijke crisisorganisatie geëvalueerd. De evaluatie, die zicht beperkt zich tot het optreden van de gemeentelijke crisisorganisatie, is uitgevoerd door extern onderzoeksbureau ProFaction Safety. Onderzocht is op welke punten verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om de inzet van de gemeentelijke crisisorganisatie in geval zich soortgelijke incidenten in de toekomst zullen voordoen. ProFaction komt in zijn onderzoeksrapport tot een aantal aanbevelingen ter verbetering van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Financiële tegemoetkoming energielasten voor vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties met accommodatie (beheerders/exploitanten)

Het college besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel “Financiële tegemoetkoming energielasten voor vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties met accommodatie (beheerders/exploitanten)”.

Vanaf 2022 zijn de energielasten sterk gestegen, zo ook bij vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten). Dit geeft zorgen en financiële onzekerheid bij deze organisaties. Het college streeft ernaar om onze vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties in stand en financieel gezond te houden. Daarnaast ook om deze accommodaties betaalbaar en toegankelijk te houden voor de gebruikers. Het college vraagt aan de gemeenteraad om deze organisaties te ondersteunen met een financiële tegemoetkoming, door middel van een eenmalige bijdrage van 40% van de energie jaarafrekening 2022 of 2022-2023 bij een gebroken boek- of contractjaar. Deze eenmalige bijdrage komt voort uit de inventarisatie energielasten 2022-2023 en richt zich op (1) vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die (2) in het bezit zijn van een eigen accommodatie of een accommodatie exploiteren en dus een energiecontract hebben. Te denken valt aan accommodaties voor sport, cultuur, jeugd (zoals scouting en speeltuinverenigingen), welzijn en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Deze aanpak is niet gericht op huishoudens (andere aanpak via armoedebeleid), ondernemers en de zwembaden (hiervoor heeft het Rijk een aparte regeling opgesteld).

Instemmen afrekening zaak Attero conform brief gemeente Bergen op Zoom

Het college besluit:
In te stemmen met de afrekening van de claim Attero conform brief d.d. 4 juli 2023 van gemeente Bergen op Zoom.

Zoals eerder onderling is afgesproken wordt de claim verdeeld op basis van reeds geleverde tonnages. Gemeente Moerdijk heeft voldaan aan de hoeveelheid tonnages en hoeft daarom niets meer af te rekenen om de claim te betalen.

Jaarstukken 2022 West-Brabants Archief (WBA)

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2022 van het WBA

Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de ontwerpjaarstukken 2022 ter kennisname toegezonden. Op 27 maart 2023 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het WBA voorlopig vastgesteld. De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 2.978. 

Dit saldo is vooral veroorzaakt door de hoge energiekosten. In de bestuursrapportage van juli 2022 werd al een nadelig saldo voorzien waarop het bestuur besloot om de algemene reserve te benutten voor de dekking ervan. De accountant heeft de jaarrekening 2022 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.

Klacht betreffende de gehele gang van zaken rondom de intrekking van de Wmo-voorzieningen van klager

Het college besluit:
De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 28 juni 2023 ongegrond te verklaren.

Van klager is een tweetal WMO-voorzieningen ingetrokken. Hij dient een klacht in betreffende de gehele gang van zaken rondom deze besluitvorming

Klacht over gelopen procedure bij het nemen van een verkeersbesluit

Het college besluit:
De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 29 juni 2023 gegrond verklaren.

Door het college zijn aan de Oranjelaan/Zeestraat te Zevenbergen twee oversteekplaatsen aangelegd. Het verkeersbesluit hiervoor is echter pas genomen na aanleg van de betreffende oversteekplaatsen. Tevens is het verkeersbesluit genomen zonder schriftelijk advies van de politie. Dit advies is pas na het nemen van het verkeersbesluit afgegeven. Klager dient een klacht in over de gelopen procedure.

Mandatering bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het mandateren van de bevoegdheden op grond van de Jeugdwet zoals opgenomen in voorgelegd besluit;
  2. Hierop de algemene bepalingen van de mandatenlijst, vastgesteld door het college en de burgemeester d.d. 7 februari 2023, van toepassing te laten zijn.

In de Jeugdwet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een groot aantal bevoegdheden heeft gekregen voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Het college heeft taken en bevoegdheden echter deels gemandateerd. Door een volledige mandatering van deze bevoegdheden werkt onder andere het toekennen, afwijzen of intrekken van een jeugdwet-voorziening in de praktijk efficiënter.

P194 vaststellen addendum Intentieovereenkomst Centrumplan Fijnaart

Het college besluit:

  1. Het addendum behorende bij de Intentieovereenkomst Centrumplan Fijnaart vast te stellen en in te stemmen met een overschrijding van €35.000 van het krediet Centrumvisie Fijnaart ten behoeve van de voortgang van het project Centrumplan Fijnaart-Verplaatsen supermarkt (deelonderzoek openstellen Eerste Kruisweg).
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

Na vaststelling van de centrumvisie Fijnaart in december 2021 heeft het college op 24 mei 2022 ingestemd om een intentieovereenkomst aan te gaan met Rialto Vastgoed Ontwikkeling, Green Real Estate en Jumbo supermarkten. In de intentieovereenkomst hebben partijen afspraken gemaakt om de haalbaarheid van een centrumontwikkeling aan de Molenstraat in Fijnaart, in de vorm van de verplaatsing van de JUMBO naar deze locatie, te onderzoeken. Hiervoor is in opdracht van Rialto Vastgoedontwikkeling een Ontwikkelingsvisie opgesteld door Rho Adviseurs. Parallel hieraan heeft Goudappel onderzocht welke verkeerskundige gevolgen deze ontwikkeling heeft in het dorp Fijnaart. De ontwikkelingsvisie gaat uit van het ontwikkelen van een supermarkt op dijkniveau ter hoogte van de percelen Molenstraat 5 tot en met 11 in Fijnaart. Hiervoor wordt een autovrij dijkplein gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de Voorstraat voor autoverkeer openblijft ten behoeve van de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid van de winkels.

Aan het plein wordt de entree van de supermarkt gelegd in combinatie met extra commerciële voorzieningen die het centrum ondersteunen. Deze voorzieningen zijn aanvullend op de Voorstraat.

Op het plein is ruimte voor ontmoeten en verblijven. Bij de inrichting wordt aandacht besteedt aan combinaties van fraaie groene zitplekken. Boven de winkels wordt gewoond. Deze locatie is erg geschikt voor woningen voor doelgroepen zoals senioren en starters. De woningen kijken uit over het plein en het evenemententerrein. Dit brengt ook levendigheid met zich mee én er ontstaat een aantrekkelijke pleinwand.

Om de verbinding met de Voorstraat optimaal te maken wordt voor mensen die minder goed ter been zijn een ‘langzame’ opgang ontworpen om het hoogteverschil met de dijk eenvoudig te kunnen slechten.

Achter het nieuwe gebouw wordt een groen parkeerplein aangelegd voor de bezoekers van de voorzieningen en deels voor nieuwe bewo¬ners. Dit parkeerterrein wordt van twee kanten bereikbaar gemaakt voor personenauto’s zodat het vanuit het hele dorp goed bereikbaar is. Aan het parkeerterrein wordt een prominente ingang gemaakt met een ‘tapis roulant’, waardoor in het gebouw het hoogteverschil met de dijk wordt geslecht. De bevoorrading wordt op dijkniveau gedaan i.v.m. een efficiënte afhandeling en routering.

De 4 partijen bekrachtigen de ontwikkelingsvisie en richten zich de komende maanden op de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid van deze visie. Daarom ondertekenen de partijen het addendum behorende bij de al eerder gesloten intentieovereenkomst. In het addendum spreken zij af waartoe zij zich de komende maanden verplichten voordat zij uiterlijk half oktober 2023 samen besluiten of de voorgestelde ontwikkeling voor alle partijen haalbaar is. De gemeente richt zich hierbij voornamelijk op het onderzoeken van het openstellen van de Eerste Kruisweg en de aansluiting van deze weg op de Boerendijk en de Parallelweg en de aankoop van de benodigde panden en gronden aan de Molenstraat. Als er overeenstemming is tussen de partijen over het te realiseren programma en de haalbaarheid hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de verplaatsing daadwerkelijk te gaan realiseren.