12 december 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 december 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 12 december 2023
Locatie: Havenbedrijf
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 december 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 5 december 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Voorlopige subsidie 2024 Inloop GGZ aan GGZ Breburg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Inloop Plus voor de gemeente Moerdijk, subsidieaanvraag 2024 van GGZ Breburg. Dit betekent dat in 2024 wordt ingezet op de volgende pijlers:
  1. Ontmoeting en activering
  2. Bewustwording en educatie
  3. Training en deskundigheidsbevordering zowel voor inwoners als professionals
  4. Inzet van ervaringsdeskundigheid
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ Breburg voor 2024 een voorlopige subsidie te verlenen van € 45.118,- ten laste van het product 662000/44384 Algemene voorzieningen Wmo.
 3. GGZ Breburg met een subsidiebeschikking te informeren over dit besluit

GZZ Breburg houdt zich in Moerdijk bezig met het organiseren en ontwikkelen van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. We willen onze inwoners met deze inloopfunctie een veilige omgeving bieden, zorgen dat hun problemen niet erger worden en hen mee laten doen in de maatschappij. Daarnaast hebben de activiteiten als doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Het college heeft ingestemd met het verlenen van een voorlopige subsidie voor 2024 aan GZZ Breburg voor de inloop GGZ activiteiten.

Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst inzake het inzamelen van huishoudelijk afval en het realiseren van de VANG-doelstelling – Gemeente Moerdijk en Gemeente Breda

Het college besluit:

Een addendum op de Samenwerkingsovereenkomst inzake het inzamelen van huishoudelijk afval en het realiseren van de VANG-doelstelling tussen gemeente Moerdijk en gemeente Breda, aangegaan op 12 april 2016, vast te stellen.

De burgemeester besluit:

Volmacht te verlenen aan wethouder C.J.A van Dorst op grond van artikel 171 Gemeentewet voor ondertekening van het addendum.

Tarieven 2023 en 2024 Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

Het college besluit:

 1. De tarieven 2023 voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO) Zorg in Natura (ZiN) met terugwerkende kracht per 1 april 2023 te verhogen, waarbij rekening wordt gehouden met tarieven tot 1 oktober (stijging van 7,6 % op het uurtarief HO en 4,6 % op het uurtarief HO-plus) en tarieven vanaf 1 oktober 2023 (uiteindelijke stijging van 14,2 % op het uurtarief HO en 11,0 % op het uurtarief HO-plus t.o.v. oorspronkelijk tarief 2023);
 2. De financiële gevolgen van de aanpassing van de tarieven 2023 te verwerken in de jaarrekening 2023;
 3. De tarieven 2024 voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO) Zorg in Natura (ZiN) wederom conform de overeenkomst te berekenen op basis van indexering wordt gerekend, waarbij wel de verhouding van de componenten worden aangepast naar 0,9 * verhoging CAO of OVA (dit was 0,85) en 0,1 * prijsindexcijfer CEP (dit was 0,15);
 4. De gewijzigde indexatieverhouding, zoals voorgesteld in beslispunt 3, te bekrachtigen middels bijgesloten Addendum, behorende bij de Raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke Ondersteuning.
 5. De financiële compensatie met terugwerkende kracht te berekenen op basis van cliëntaantallen op 1 april, 1 juli en 1 oktober 2023 en deze op basis van facturatie uit te betalen aan aanbieders.
 6. Voor de berekening van de tarieven 2024 een trapsgewijze indexatie toe te passen, rekening houdende met de cao stijging per 1 maart en 1 oktober 2024, wat leidt tot een indexatie van 2,69% voor 2024;
 7. De financiële gevolgen van de aanpassing van de tarieven 2024 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024; en
 8. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Op 1 oktober 2022 zijn de nieuwe overeenkomsten voor de uitvoering van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (in natura) in werking getreden in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert (ook wel De5 genoemd). In een raamovereenkomst zijn de vaste tarieven voor 2022 opgenomen en de wijze van indexatie. Afgelopen maart is door twee van de acht aanbieders huishoudelijke ondersteuning bij De5 aangegeven dat de geïndexeerde tarieven 2023 de continuïteit van hun werkzaamheden in gevaar brengt. Daar kwam rond de zomer het openbreken van de huidige CAO VVT, waaronder de medewerkers vallen, bij. Dit leidde ook tot meer signalen bij de aanbieders over het ontoereikend zijn van de tarieven. Aan de regionale bestuurstafel Sociaal Domein van april is besloten dat, als de aanbieders een onderbouwing konden aanleveren waaruit blijkt dat de gehanteerde kostprijselementen niet juist zijn, er een onderzoeksbureau zou worden benaderd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de opbouw van de tarieven 2023. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het college besloten de tarieven 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023, tweemaal te verhogen. Een eerste keer per april 2023 vanaf het moment van de eerste onderbouwing en een tweede keer per 1 oktober toen de eerste CAO verhoging aan de orde was. Voor een berekening van de tarieven 2024 wordt vervolgens wederom een indexering toegepast, zoals ook in de raamovereenkomst is vastgelegd.

Voorlopige subsidie 2024 Inloop GGZ aan GGZ WNB

Het college besluit:

 1. 1In te stemmen met Subsidie aanvraag Inloop functie 2024 GGZ WNB Plan van aanpak voor de gemeente Moerdijk. Dit betekent dat in 2024 wordt ingezet op de volgende pijlers:
  1. Ontmoeting en activering
  2. Bewustwording en educatie
  3. Training en deskundigheidsbevordering
  4. Inzet van ervaringsdeskundigheid
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ WNB voor 2024 een voorlopige subsidie te verlenen van € 37.389,- ten laste van het product 662000/44384 Algemene voorzieningen Wmo.
 3. GGZ WNB met bijgaande subsidiebeschikking informeren over dit besluit.

GZZ WNB houdt zich in Moerdijk bezig met het organiseren en ontwikkelen van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. We willen onze inwoners met deze inloopfunctie een veilige omgeving bieden, zorgen dat hun problemen niet erger worden en hen mee laten doen in de maatschappij. Daarnaast hebben de activiteiten als doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Het college heeft ingestemd met het verlenen van een voorlopige subsidie voor 2024 aan GZZ WNB voor de inloop GGZ activiteiten.

Zienswijze concept-NRD Waterstofnetwerk

Het college besluit:

Een zienswijze op het concept-NRD Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland aan te bieden aan het Rijk.

Het Rijk heeft in het kader van project Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland een concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage gelegd. Met het project wordt beoogd een bestaande aardgastransportleiding in de buisleidingenstraat om te bouwen naar een waterstoftransportleiding. Iedereen kan op de concept notitie reageren door het indienen van een zienswijze op uiterlijk 14 december 2023. Dit project raakt aan diverse andere projecten voor nationale energie-infrastructuurprojecten. De c-NRD geeft aanleiding tot een aantal inhoudelijke en procesmatige reacties, die we middels de zienswijze overbrengen aan het Rijk.

Beleidsregel Schuldhulpverlening

Het college besluit:

 1. De nieuwe beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk vast te stellen met de dag van bekenmaking als inwerkingtredingsdatum. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk.
 2. De huidige beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk, vastgesteld op 29 januari 2019, in te trekken met ingang van inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregel.

De wereld van schuldhulpverlening is continue in beweging. In de aflopen jaren is binnen de gemeente Moerdijk, maar ook regionaal en landelijk veel veranderd. Zo heeft het college met het nieuwe beleid schuldhulpverlening toegankelijker gemaakt voor alle inwoners van gemeente Moerdijk. En landelijk is er ook meer aandacht voor de toenemende schuldenproblematiek bij vele huishoudens en wat er voor nodig is om dat te voorkomen en mensen die al schulden hebben effectieve hulp te bieden. Met deze ontwikkelingen is het nodig om de beleidsregels voor schuldhulpverlening te actualiseren.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Huizersdijk 11 Zevenbergen

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Huizersdijk 11 te Zevenbergen en deze ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Huizersdijk 11 d.d. januari 2023”;
 3. Op basis van de Nota van zienwijze de ingediende zienswijze deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
 4. Op dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
 5. Het ontwerpbestemmingsplan Huizersdijk 11 (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBHuizersdijk11-BP30) op basis van de wijzigingen zoals opgesomd in de Nota van zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
 6. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 7. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPZBHuizersdijk11-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZBHuizersdijk11-BP40.

Voor de locatie Huizersdijk 11 in Zevenbergen is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. De eigenaar wil het perceel graag opdelen in maximaal 9 kleinere bedrijfspercelen, waarbij per bedrijfsperceel 1 bedrijfswoning is toegestaan. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft in de periode van 14 december 2022 tot en met 24 januari 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode is 1 zienswijze ingediend. Hierna heeft de behandeling van het plan een tijdje stil gelegen, omdat de initiatiefnemer wilde onderzoeken of een andere ontwikkeling van het perceel mogelijk was. Toen duidelijk werd dat die nieuwe ontwikkeling niet mogelijk was, heeft initiatiefnemer aangegeven dat hij dan graag de procedure van het ontwerpbestemmingsplan voort zou willen zetten. De gemeenteraad stemt in met de reactie op de zienswijze zoals die in de Nota Zienswijzen is opgenomen en besluit het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Jaarschijfafspraken 2024 Woonkwartier

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de “Jaarschijfafspraken 2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen” waarin afspraken worden gemaakt over:
  1. samenwerking en organisatie,
  2. beschikbaarheid en de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad,
  3. betaalbaarheid,
  4. sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg,
  5. kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving,
  6. inzet in kernen, wijken en buurten.
 2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de ondertekende “Jaarschijfafspraken 2023 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen” en de “Jaarschijfafspraken 2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”.
 3. Voor 2024 geen prestatieafspraken te maken met de overige in de gemeente Moerdijk werkzame woningcorporaties.

De burgemeester besluit:
Volmacht te verlenen aan wethouder A.M.J. Dingemans med voor het ondertekenen van de “Jaarschijfafspraken 2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”.

Op grond van de Woningwet moeten corporaties naar redelijkheid bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Corporaties doen hiertoe jaarlijks voor 1 juli een bod aan de gemeenten waarmee zij aangeven hoe zij uitvoering willen geven aan het gemeentelijk woonbeleid. Op basis van dit bod treden gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordigingen met elkaar in overleg en leggen zij afspraken op verschillende thema’s vast in prestatieafspraken. In de wet is bepaald dat woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten in dit proces gelijkwaardige partners zijn. De afspraken komen dus alleen tot stand als alle partijen erachter staan. Volgens de Woningwet moeten de prestatieafspraken jaarlijks vóór 15 december worden ondertekend. De wettelijke termijnen laten weinig ruimte om de gemaakte afspraken uit te voeren en te evalueren. Een half jaar na ondertekening van de prestatieafspraken moeten de corporaties immers alweer een nieuw bod uitbrengen. Daarom hebben de gemeenten Halderberge en Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen ervoor gekozen om één keer per vier jaar kaderafspraken vast te leggen. De kaderafspraken leggen op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van wonen vast. De nadere uitwerking van de kaderafspraken vindt jaarlijks plaats in de zogenaamde jaarschijfafspraken. De vier partijen hebben voor 2024 jaarschijfafspraken opgesteld. Naast Woonkwartier zijn nog drie andere corporaties actief in de gemeente Moerdijk. Het gaat hier om Woonvizier, Alwel en Hof Wonen (rechtsopvolger Vestia). Met deze corporaties zullen in 2024 geen prestatieafspraken worden gemaakt.

Ontwerp bestemmingsplan Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel

Het college besluit:

 1. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 Gemeentewet op de bijlage ‘Anterieure locatieontwikkelovereenkomst Project Markvelden Noord te Zevenbergen’ vanwege de hierin opgenomen informatie die bestaat uit informatie als bedoeld in artikel 5.1, lid 1 onder c jo. Artikel 5.1 lid 2 onder f.
 2. In te stemmen met het aangaan van de ‘Anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst Project Markvelden Noord te Zevenbergen’ met betrokken marktpartijen;
 3. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de overlegreacties, zoals opgenomen in de ‘Nota van beantwoording Overlegreacties’;
 4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel” (NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP30);
 5. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 6. In te stemmen met het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Wet Geluidhinder bij bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’;
 7. Het ontwerpbesluit hogere waarden, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 8. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 9. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

De gemeente Moerdijk heeft een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in betaalbare huisvesting te voorzien. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen is daarbij de keuze gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost versneld op te pakken en daarin minimaal 1000 woningen te gaan realiseren. Daarnaast heeft de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost tot doel te komen tot de afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand door middel van de aanleg van de Verlengde Zuidrand inclusief Spoortunnel (Zuidrandtunnel). Eén van de vijf woningbouwprojecten binnen de gebiedsontwikkeling is het deelgebied Markvelden Noord (ca. 450 woningen). Dit deelgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de waterloop het Zwanegat, aan de oostzijde door de Hazeldonkse Zandweg, aan de westzijde door de spoorlijn en aan de zuidzijde door een brede waterschapssloot. De gronden in dit deelgebied zijn deels eigendom van marktpartijen en deels eigendom van de gemeente. Voor de gronden die eigendom zijn van marktpartijen is een anterieure overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt de verhoudingen tussen gemeente en de marktpartijen geregeld en wordt het verhalen van de gemeentelijke kosten geregeld. Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan. Ten behoeve van dit deelgebied Markvelden Noord, maar ook voor de infraprojecten Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel is ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld (met bijbehorende besluiten). Bij de voorbereiding van dit ontwerp is een aantal overlegpartners (provincie, waterschap, buurgemeenten) betrokken, waarvan ook reacties zijn ontvangen. Voorgesteld wordt om deze reacties te beantwoorden en het ontwerpbestemmingsplan (met bijbehorende (ontwerp)besluiten) ter inzage te leggen.

Ontwerpbestemmingsplan De Staalmeesters in Fijnaart

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreacties;
 2. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.BPFNDeStaalmeest-BP30) voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.
 4. In te stemmen met de gesloten Locatie-ontwikkelovereenkomst;
 5. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 Gemeentewet op de bijlage ‘Anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst Pilot “Projectprocedure Ruimtelijke Ontwikkelingen Light” Project ZNS Fijnaart’ (bijlagen 18.1 tot en met 18.4);
 6. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Voor het voormalige ZNS-terrein in Fijnaart is een initiatief ingediend voor de sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van in totaal 57 woningen, bestaande uit verschillende woningtypen. Het gebied wordt ontsloten aan de Kadedijk en aan de Boomgaardstraat. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het concept hiervan is aan de wettelijk vooroverlegpartners toegezonden. Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording van deze vooroverleg-reacties. Verder besluit het college het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kan iedereen op het plan reageren.

P120. LPM –Ontheffing van de verplichting tot aanbieding in verband met een gemeentelijk voorkeursrecht

Het college besluit:

Op grond van het bepaalde in artikel 8 en artikel 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk N.V.:

 1. Ontheffing te verlenen van de verplichting tot aanbieding aan de gemeente ten behoeve van het vestigen van erfpachtrecht op onbebouwde percelen grond kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummer 602 (maakte voor splitsing onderdeel uit van Klundert, sectie I, nummer 400, waarop oorspronkelijk het voorkeursrecht is gevestigd);
 2. De eigenaar een mededeling te zenden van het besluit tot ontheffing van het voorkeursrecht ten behoeve van het vestigen van erfpachtrecht.

Op grond van artikel 8 en artikel 10.6 Wet voorkeursrecht gemeenten wordt binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk, op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk, voor een specifiek perceel ontheffing van de verplichting tot aanbieding verleend om een erfpachtrecht te kunnen vestigen.

Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het proces om te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedssamenwerking Waterpoort
 2. De samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen op 14 december 2023
 3. Wethouder Dingemans te machtigen voor het ondertekenen van deze overeenkomst

Gemeente Moerdijk is onderdeel van de gebiedssamenwerking Waterpoort. De samenwerkingsovereenkomst loopt eind 2023 af. In het afgelopen jaar is gekeken of en hoe de samenwerking wordt voortgezet. De betrokken partijen hebben besloten de samenwerking voort te zetten met als doel ‘de kansen van het water benutten en een bijdrage te leveren aan het gebied’. De nieuwe overeenkomst wordt tijdens een bijeenkomst op 14 december ondertekent.

Subsidie 2024 Stichting Cultuur Moerdijk

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2024 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 34.750 voor de diverse culturele activiteiten;
 2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2024 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
 3. De subsidie ten laste te brengen van het product Kunstbeoefening en -bevordering.

Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) heeft op 13 juni 2023 een subsidieaanvraag voor het jaar 2024 ingediend. Op grond van de Algemene Subsidieverordening dient de voorlopige subsidieverlening 2024 voor 31 december 2023 plaats te vinden.