14 februari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 februari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 14 februari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 februari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 7 februari 2023

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Deel 1 - Drieluik regionale samenwerking

Het college besluit:

Kennis te nemen van het concept deel 1 - drieluik regionale samenwerking en dit door te sturen aan de gemeenteraad.

Het college heeft gewerkt aan een hernieuwde visie op regionale samenwerking. Deze visie wil zij graag voorleggen aan de gemeenteraad en met de gemeenteraad bespreken. Na bespreking zal een definitieve versie worden opgesteld en door het college worden vastgesteld en daarna te vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Start / versnelling planologie Zevenbergen Oost

Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een planologische regeling voor het project Zevenbergen-Oost.
  2. Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor verlenging externe projectleiding om te komen tot een totaalpakket voor het kunnen nemen van een zgn. ‘go/no go’-besluit voor het project Zevenbergen-Oost.
  3. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 140.000 ter dekking van de genoemde kredieten onder 1 en 2.

Voor de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost is een nieuwe planologische regeling nodig. Het college vraagt de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor het opstellen hiervan inclusief bijbehorende onderzoeken.

Advies voor aanwijzing lokale omroep

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om aan het Commissariaat te adviseren Stichting Streek-omroep voor West Brabant voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media instelling voor Moerdijk.

Iedere vijf jaar dient de zendmachtiging voor de lokale omroep van onze gemeente opnieuw vastgesteld te worden. De aanwijzing gebeurt door het Commissariaat voor de Media. Voordat het Commissariaat een omroep aanwijst, vraagt het advies aan de gemeenteraad. De raad adviseert aan het Commissariaat om de zendmachtiging van de Stichting Streekomroep voor West Brabant (Ons West Brabant) voor vijf jaar te verlengen. Er waren geen andere kandidaten voor deze zendmachtiging. Ons West Brabant is de lokale omroep voor de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Zundert en Moerdijk. De andere drie gemeenten geven hetzelfde advies aan het Commissariaat van de Media.

Olavstraat 37, wijziging in bouwprogramma

Het college besluit:

In te stemmen met de prijswijzigingen van de appartementen en rijwoningen onder de voorwaarde dat er geen uitzondering gemaakt wordt ten aanzien van de duurzaamheids-, levensloopbestendigheids- en veiligheidseisen.

Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek’ heeft het college op 30 november 2021 ingestemd met de anterieure overeenkomst. Het bestemmings-plan is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk. Middels dit plan worden er 6 grondgebonden woningen en 14 appartementen gerealiseerd. Het bouwprogramma in deze overeenkomst is opgesteld naar het prijspeil van 2021. De ontwikkelaar vraagt om hiervan af te wijken en dit aan te passen naar het prijspeil van 2023.

Plan van aanpak cultuur- en erfgoednota

Het college besluit:

  1. Het plan van aanpak cultuur- en erfgoednota vast te stellen.
  2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het plan van aanpak cultuur- en erfgoednota.

De nieuwe coalitie heeft in het bestuursakkoord besloten om een cultuur- en erfgoednota voor de hele gemeente op te stellen. Het college heeft het plan van aanpak voor het maken van de nota vastgesteld. De nota wordt dit jaar gemaakt en is vanaf volgend jaar van kracht. Voor de zomer is een participatietraject met inwoners en culturele organisaties gepland. De raad bespreekt de nota in november 2023.

Bijdrage Giro 555 voor aardbevingsslachtoffers Syrië en Turkije

Besluit schriftelijk genomen op 15 februari 2023

Het college besluit:

De raad voor te stellen in te stemmen met het doneren van € 37.743 aan Giro 555 ten behoeve van de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023.

Het college stelt de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk voor om per inwoner € 1 te doneren aan Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties voor de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije.