2 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 2 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 02 mei 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
G.J.M. Blom wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 april 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 april 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Programma aanpak Vitale Centra - 868110

Het college besluit:

 • Akkoord te gaan met de programma aanpak vitale centra;
 • De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Het college heeft met het bestuursakkoord 2022-2025 duidelijk te kennen gegeven stevig aan de slag te willen met het thema Vitale Centra. Ze wil hier fors extra op investeren tijdens deze bestuursperiode. Het is belangrijk een goed onderbouwde aanpak onder deze ambitie te leggen zodat de juiste dingen worden gedaan. Het grootste deel van de bestedingen komt vanuit de eigen inwoner. Kennis van de klant is dan ook belangrijk. De bezoeken lopen echter terug omdat er makkelijk elders gegaan kan worden. Dit heeft directe gevolgen voor de aankopen. Als er te weinig bezoek is, dan is er ook geen ontmoetingsfunctie in het dorpshart waardoor de sociale functie verdwijnt. De vitaliteit van de kernen staat onder druk door veranderend consumentengedrag en trends en ontwikkelingen in de markt. Dit heeft gevolgen voor de levendigheid van de kernen en de leefbaarheid voor de inwoners. Met het programma vitale centra wordt de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de centra versterkt.

Beschikking budgetsubsidie Energiek Moerdijk

Het college besluit:

 • Een budgetsubsidie van € 35.000 toe te wijzen aan Energiek Moerdijk voor het jaar 2023;
 • De beschikking met de aanvullende voorwaarden aan Energiek Moerdijk te versturen.

De gemeente wil haar inwoners en (maatschappelijke) organisaties stimuleren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het college kent voor 2023 € 35.000 budgetsubsidie toe aan Energiek Moerdijk om met diverse activiteiten, zoals het uitvoeren van energiescans, bij te dragen aan deze doelstelling. Deze budgetsubsidie voor Energiek Moerdijk staat in de meerjarenbegroting die door de raad is vastgesteld.

Rapportage IC-Toets 2022: Rechtmatigheid & Getrouwheid

Het college besluit:

 1. De rapportage IC-Toets 2022: Rechtmatigheid & Getrouwheid vast te stellen.
 2. In te stemmen met de hierop gebaseerde rechtmatigheidsverklaring 2022 waarin geoordeeld wordt dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten én balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de door de raad gestelde kaders.
 3. De rapportage te bespreken in de Auditcommissie van 24 mei 2023.

Vanaf het verantwoordingsjaar 2023 moet het college aan de gemeenteraad verantwoording afleggen over het rechtmatig handelen van de organisatie. Vragen die hiervoor beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld:

Is het geld binnen de kaders van de raad uitgegeven én wordt hierbij de wet- en regelgeving nageleefd. Het jaar 2022 wordt als proefjaar voor deze verantwoording gebruikt. Op basis van uitgevoerde controles wordt geconcludeerd dat de organisatie rechtmatig gehandeld heeft.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw appartementengebouw op de hoek aan de Van Aerschotstraat met de Willem III straat in Zevenbergen

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
 2. Een ontwerp besluit hogere waarden geluid ter inzage te leggen vanwege een overschrijding van de voorkeurswaarde voor het industrielawaai vanwege industrieterrein Schansdijk De Koekoek;
 3. Een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
 4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning of het ontwerp besluit hogere waarden geluid worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen en een besluit hogere waarden geluid te nemen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een nieuw appartementengebouw aan de Van Aerschotstraat (voorheen dansschool Tien Koevoet) in Zevenbergen. De aanvraag voor een nieuw appartementengebouw is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Zevenbergen’, omdat het bouwen van een appartementengebouw binnen de bestemming ‘Horeca’ niet is toegestaan. Binnen de bestemming is het bouwen van een nieuw appartementengebouw niet toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de beoogde nieuwe woning ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan deze gebruiksverandering.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Julianastraat Moerdijk

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Julianastraat Moerdijk ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende ‘’Nota van zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Julianastraat Moerdijk d.d. 22 maart 2023;
 3. Op basis van de Nota zienswijze de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Julianastraat Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.MDBPJULIANASTR-BP30) ongewijzigd vast te stellen;
 5. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.MDBPJULIANASTR-BP30 naar NL.IMRO.1709.MDBPJULIANASTR-BP40;
 6. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan op te stellen.

Voor de woningbouwontwikkeling aan de Julianastraat in Moerdijk is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan heeft vanaf 2 februari voor de periode van 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. In de Nota van zienswijze is deze reactie samengevat en voorzien van een antwoord. De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Koning Haakonstraat Moerdijk

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Koning Haakon-straat Moerdijk ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende ‘’Nota van zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Koning Haakonstraat Moerdijk d.d. 10 april 2023;
 3. Op basis van de Nota zienswijze de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Koning Haakonstraat Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPMDKONHAAKONSTR-BP30) ongewijzigd vast te stellen;
 5. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPMDKONHAAKONSTR-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPMDKONHAAKONSTR-BP40;
 6. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan op te stellen.

Voor de woningbouwontwikkeling aan de Koning Haakonstraat in Moerdijk is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan heeft vanaf 2 februari voor de periode van 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. In de Nota van zienswijze is deze reactie samengevat en voorzien van een antwoord. De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.