19 december 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 19 december 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 19 december 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 A.J. Moerkerke  burgemeester

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 december 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 12 december 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanwijzing functionaris gegevensbescherming

Het college besluit:

 1. Mevrouw M.E.C. Jongenelen-Broeckx aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming ter uitvoering van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming omschreven taken (bijlage 1);
 2. De aanwijzing van mevrouw P.A. Loos-Schellekens als Functionaris Gegevensbescherming in te trekken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de gemeente Moerdijk om een Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente te hebben. Mevrouw M.E.C. Jongenelen-Broeckx wordt met ingang van 1 december 2023 als Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Zij vervangt hiermee mevrouw P.A. Loos-Schellekens, die sinds 15 juli 2022 is aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeente Moerdijk.

Subsidieverlening Wijkzuster 2024

Het college besluit:

 1. Surplus Zorg voor 2024 een voorlopige budgetsubsidie te verlenen van € 91.597 voor de wijkzuster;
 2. De voorlopige budgetsubsidie 2024 ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting (Wijkgerichte preventie wijkzuster 2024 (productnr. 662000 Algemene voorziening WMO & Jeugd)

De gemeente heeft een gezamenlijke subsidieverzoek 2024 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen. De gemeente Moerdijk subsidieert wijkzusters en wijkverpleegkundigen vanuit de visie dat zij de vertrouwde en nabije personen voor bewoners van de gemeente Moerdijk zijn en de eerst aangewezenen voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. De wijkzuster en wijkverpleegkundige stellen inwoners in staat om zoveel mogelijk zorg – en ondersteuningsbehoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Beperkingen of kwetsbaarheid kunnen hierdoor worden voorkomen dan wel uitgesteld. Vanuit de preventiegedachte wordt er ingezet op inwonerscontacten vroegtijdige signalering van eventuele ondersteuningsbehoeften. Hiervoor worden inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en lokale netwerken georganiseerd. Daarnaast zijn de wijkzuster en/of wijkverpleegkunde onder meer aanwezig bij lokale activiteiten zoals dorps- en stadstafels en bij het organiseren van gezondheidsmarkten.

Daarbij is ook de samenwerking tussen zorg en welzijn en met belangenorganisaties van groot belang. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3e van deze activiteiten. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend met 1/3e deel voor hun inzet.

Subsidieverlening Speeltuinvereniging Kindervreugd 2024

Het college besluit:

 1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 204 8 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaalbedrag van € 7.718,-
 2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

De gemeente Moerdijk verstrekt jaarlijks meer dan 250 subsidies aan organisaties. Om dit in goede banen te leiden, stellen wij nadere regels op zodat voor de organisaties helder is waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben en wat ze van ons kunnen verwachten. Voor nagenoeg alle regels bestaat een uitzondering. Zo ook voor de Nadere regels Basissubsidies Vrijwilligersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed. Behalve voor Speeltuinvereniging Kindervreugd. Zij hebben een dermate divers aanbod dat zij eigenlijk in aanmerkingen komen voor 8 basissubsidies. Omdat Speeltuinvereniging Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels, heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2024 verleend het college de 8 basissubsidies met een totaal bedrag van
€ 7.718,-.

Ontwerp bestemmingsplan Basisnettransformatie 5 percelen spoorzone centrum Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Basisnettransformatie 5 percelen spoorzone centrum Zevenbergen” (Nl.IMRO.1709.ZBBN5perc-BP30), waarin de ingediende vooroverlegreactie is verwerkt in paragraaf 7.2 van de toelichting van het bestemmingsplan;
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Basisnettransformatie 5 percelen spoorzone centrum Zevenbergen” gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Het Basisnet Spoor zorgt voor een aantal knelpunten in Zevenbergen. Dit is aan de orde bij de percelen Prins Hendrikstraat 2, Burgemeester Vogelstraat 20, 24, 34 en 36. Daarom is een bestemmingsplan voorbereid waarin het perceel aan de Prins Hendrikstraat 2 een bestemming Groen krijgt. De huidige woning zal worden gesaneerd. Voor de percelen Burgemeester Vogelstraat 20, 24, 34 en 36 worden de mogelijkheden voor het hoofdgebouw zodanig aangepast dat het hoofdgebouw niet in de veiligheidscontour ligt. De gedeelten van de hoofdgebouwen die in deze zone zijn gelegen worden gesaneerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het concept hiervan is aan de wettelijk vooroverlegpartners toegezonden. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan en de daarin verwerkte vooroverlegreacties onder paragraaf 7.2 van de toelichting.. Verder besluit het college het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kan iedereen op het plan reageren.

Voorlopige subsidieverlening Bibliotheek West-Brabant 2024

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Bibliotheek West-Brabant in 2024 een voorlopige subsidie te verlenen van €940.810.
 2. In te stemmen met de beschikking 2024 voor de Bibliotheek West-Brabant;
 3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk:
  1. € 769.010 ten laste te brengen van productnummer 656000 Openbare bibliotheken / kostensoort, 44348 Budgetsubsidies;
  2. € 171.800 ten laste te brengen van productnummer 643002 Onderwijsachterstanden / kostensoort 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

Het college verleent de Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2024 een voorlopige subsidie van €940.810. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor onder andere de collectie, de vestigingen, de Bibliotheek op School en verschillende programmeringen en activiteiten. De komende jaren (de perioden 2003-2027) bouwt de bibliotheek hun werk en hun positie in de regio verder uit. De bibliotheek West-Brabant zet zich in voor drie maatschappelijke opgaven welke overeenkomen met de opgaven zoals afgesproken in het landelijk bibliotheek convenant: geletterde samenleving, participatie & informatie samenleving, leven lang ontwikkelen. Er ligt een focus op vier domeinen: Leesbevordering, Basisvaardigheden, Informeren en Digitale geletterdheid (Digi-Taalhuis). Deze domeinen hebben elk hun eigen programma’s, initiatieven en doelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het programma Bibliotheek op school en Boekstart in de kinderopvang. Dit wordt bekostigd uit het Budget onderwijsachterstanden

Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen

Het college besluit:

 1. Pre-mantelzorgwoningen mogelijk te maken
 2. De beleidsregel Pre-mantelzorgwoningen vast te stellen
 3. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2020 te wijzigen
 4. In te stemmen met de RIB die aan de raad wordt gestuurd

Vanuit het Rijk wordt gestimuleerd dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Door het tijdelijk toestaan van pre;-mantelzorgwoningen in de gemeente Moerdijk (door middel van een vergunning) zijn er meer mogelijkheden waardoor personen langer in hun eigen omgeving blijven/gaan wonen met behoud van hun sociaal netwerk. Pre-mantelzorg is een te verwachten zorgbehoefte zonder de aanwezigheid van een zorgindicatie, waarbij de verwachting is dat binnen 10 jaar wel mantelzorg nodig is. De beleidsregel geldt voor personen die 67 jaar of ouder zijn of als er aantoonbaar sprake is van een progressieve beperking. Deze personen of de potentiele mantelzorger(s) kunnen een vergunning voor een pre-mantelzorg woning voor maximaal 10 jaar aanvragen en krijgen, mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Indien er binnen deze periode of direct erna sprake is van reguliere mantelzorg gaat de vergunning over in de vergunningsvrije regeling van de “standaard” mantelzorgwoning. Indien na 10 jaar geen sprake is van een mantelzorgsituatie dient de pre-mantelzorgwoning te worden verwijderd.

Bestuurlijke afspraken realisatie COA-huisvesting Schansdijk

Het college besluit:

 1. Opvang van maximaal 200 statushouders en asielzoekers door het COA mogelijk te maken aan de Schansdijk
 2. Hiervoor de volgende overeenkomsten te sluiten met het COA:
  1. Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie aan de Schansdijk te Zevenbergen
  2. Aanvullende werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie
 3. Wethouder Blom te machtigen voor de ondertekening van de aanvullende werkafspraken

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2023 ingestemd met asielopvang en de daartoe geformuleerde de kaders voor een opvanglocatie. Om uitvoering te geven aan dit besluit hebben we met het COA een bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken voorbereid. Door het ondertekenen van de bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken maken de gemeente en het COA afspraken over de kaders waarbinnen asielzoekers en statushouders worden opgevangen. Ook leggen de afspraken vast wie waarvoor verantwoordelijk is, en hoe te handelen bij bijvoorbeeld overlast.

Definitieve vaststelling subsidie Jeugdeducatiefonds 2022-2023 en voorlopige subsidieverlening 2023-2024

Het college besluit:

 1. De subsidie aan de stichting Jeugdeducatiefonds over het schooljaar 2022-2023 definitief vast te stellen op € 9.000
 2. De subsidie van 2022/2023 en 2023/2024 te baseren op artikel 4:23 lid 3 onder d van de Awb en zodoende aanmerken als incidentele subsidie;
 3. Artikel 6, lid 1 en 2 onder a, b en c, artikel 9 lid 1, 2 en 3, artikel 10, artikel 11 lid 1 en 2, artikel 14 lid 2, 3 en 4 en artikel 15 lid 1, 2 en 4 van toepassing te verklaren op deze subsidie;
 4. De samenwerking met de stichting Jeugdeducatiefonds vanaf schooljaar 2023-2024 structureel te maken;
 5. Aan de stichting Jeugdeducatiefonds voor schooljaar 2023-2024 € 25.000 subsidie te verlenen voor vijf aangesloten scholen, waarbij er vanaf het schooljaar 2024-2025 twee scholen uitfaseren die niet meer in aanmerking komen voor ondersteuning;;
 6. De subsidie van € 25.000 voor het schooljaar 2023-2024 ten laste te brengen van het product Armoedebeleid;
 7. Het Jeugdeducatiefonds te informeren via een beschikking.

Sinds 2021 heeft de gemeente Moerdijk een samenwerking met de stichting Jeugdeducatiefonds (verder: Jeugdeducatiefonds) om kinderen uit arme gezinnen in de gemeente Moerdijk te ondersteunen. Deze samenwerking verliep tot en met schooljaar 2022-2023 nog in pilotvorm, omdat bredere ondersteuning door het Jeugdeducatiefonds binnen de gemeente gewenst was. Vanwege de lange wachtlijst bij het Jeugdeducatiefonds bleek een uitbreiding van deze samenwerking niet mogelijk. Voor zowel de scholen als de kinderen uit arme gezinnen in gemeente Moerdijk is het wenselijk dat het college besluit over de structurele voortzetting van de huidige samenwerkingsvorm, omdat veel scholen en individuele kinderen afhankelijk zijn geworden van deze ondersteuning

Eindevaluatie Project Molenstraat 153d

Het college besluit:

Op basis van de Eindevaluatie project Molenstraat 153d het project Molenstraat 153d formeel te beëindigen en de Grondexploitatie Molenstraat G154 af te sluiten

Het project Molenstraat 153d is afgerond, de laatste factuur voor de werkzaamheden is ontvangen in november 2023 en hiermee kan het project worden afgerond. De gemeente Moerdijk pakt projecten projectmatig aan. De laatste fase in deze projectmatige aanpak is een Eindevaluatie. Deze is opgesteld voor het Project Molenstraat. Het college heeft deze eindevaluatie vastgesteld en beëindigd het project daarmee formeel.

Nota reserves en voorzieningen 2024

Het college besluit:

In te stemmen met de nota reserves en voorzieningen 2024;

En de raad voor te stellen:

 1. De nota reserves en voorzieningen 2024 vast te stellen;
 2. Deze nota met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2024 en de nota reserves en voorzieningen 2019 in te trekken;
 3. Een nieuwe reserve afschrijvingslasten investeringen in te stellen, de reserves investeringen maatschappelijk nut en investeringen bruto methode op te heffen en de middelen uit die reserves over te hevelen naar deze nieuwe reserve;
 4. De reserve gemeentegaranties op te heffen en het resterende saldo (€ 14.000) toe te voegen aan de algemene reserve;
 5. De reserve kapitaallasten openbare verlichting op te heffen en het resterende saldo (€ 899.000) toe te voegen aan de algemene reserve;
 6. De reserve centrumplan Zevenbergen op te heffen;
 7. Vanuit de reserve sociaal domein € 550.000 over te hevelen naar de algemene reserve en de reserve sociaal domein (na afwikkeling van de reeds besloten onttrekkingen) op te heffen per 1 januari 2027;
 8. Een spaarreserve toekomstige investeringen in te stellen, hier vanuit de algemene reserve € 8 miljoen in te storten en jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening te besluiten over eventuele aanvullende stortingen in deze reserve.

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. In die verordening is bepaald dat het college een nota reserves en voorzieningen opstelt en deze ter vaststelling voorlegt aan de raad. Goed reservebeleid en – beheer zijn essentieel in de beheersing en monitoring van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. Het financiële vermogen van de gemeente dient zo doelmatig mogelijk ingezet te worden. Er dient voldoende, maar niet onnodig gereserveerd te worden. Ten behoeve van een efficiënte behandeling van reserves en voorziening zijn in deze nota de beleidsmatige uitgangspunten en uniforme regels omtrent reserves en voorzieningen vastgelegd. De nota vervangt de nota reserves en voorzieningen gemeente Moerdijk 2019 en gaat in op 1 januari 2024. Naast de inhoudelijke bepalingen uit de nota is ook de nut en noodzaak van de aanwezige reserves integraal beoordeeld. Op basis daarvan wordt voorgesteld om enkele reserves op te heffen en om een nieuwe reserve in te stellen.

P172-I. Afronding initiatieffase Bedrijventerreinontwikkeling Zevenbergen-Noord

Het college besluit:

In te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst inzake de beoogde overdracht van de private buitenruimte op bedrijventerrein de Koekoek.

En de raad voor te stellen:

 1. Het haalbaarheidsdocument voor de bedrijventerreinontwikkeling Zevenbergen Noord vast te stellen;
 2. De projectexploitatie (in de vorm van een grondexploitatie)vast te stellen en hiertoe een budget beschikbaar te stellen van € 12.475.000 en deze kosten te dekken uit de te verwachten opbrengsten uit grondverkoop van € 12.600.000;
 3. Het kostenverhaal toe te passen op basis van macro-aftopping;
 4. Voor de inventarisatie van de staat van de private buitenruimte op bedrijventerrein De Koekoek een budget beschikbaar te stellen van € 40.000 en dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024;
 5. Het college de opdracht te geven om binnen deze kaders het project verder gestalte te geven (go-besluit);

In de Structuurvisie 2030 is onder meer het gebied tussen bestaand bedrijventerrein De Koekoek, spoor, toekomstige randweg en Achterdijk bestempeld als uitbreidingsgebied voor bedrijven. In 2021 heeft de gemeenteraad Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op de gronden in dit gebied, om grip te krijgen op de grondposities ter plekke en in de tussentijd een uitwerking te geven aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het leegstandspercentage op de bedrijventerreinen in Moerdijk is ondertussen gedaald tot circa 2%. Een frictieleegstand van 5% betekent een gezonde leegstand: bedrijven met acute ruimtevraag of die een ander pand zoeken, hebben bij frictieleegstand enige schuifruimte, en deze is er dus nu amper. Teneinde grip op het gebied te houden, en invulling te geven aan de behoefte aan bedrijvigheid, zal het college de gemeenteraad verzoeken om in te stemmen met de haalbaarheidsstudie en de projectexploitatie. Ook wordt de raad gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000, om de staat van de buitenruimte op het bestaande bedrijventerrein De Koekoek te kunnen inventariseren. Dit met het oog op het overnemen van het beheer, wat gewenst is gelet op het kunnen maken van een koppeling tussen het bestaande en het nieuwe terrein.

P120. LPM –Intrekking van het gemeentelijk voorkeursrecht

Het college besluit:

Op grond van het bepaalde in artikel 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk N.V.:

 1. Het voorkeursrecht voor de kadastrale percelen Gemeente Klundert, sectie I, nummers 602 en 603 (waren voor splitsing onderdeel uit van Gemeente Klundert, sectie I, nummer 400) in te trekken;
 2. De eigenaren hiervan in kennis te stellen.

Het college verleent voor het jaar 2024 een voorlopige subsidie van € 40.000 aan Stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Het betreft de inzet voor diverse amateurtheatergroepen, tien professionele voorstellingen en de inzet van theatertechnisch personeel.

Verhoging inkomensgrens bijzondere bijstand

Het college besluit:

 1. De inkomensgrens van de bijzondere bijstand te verhogen van 110% naar 120% van het sociaal minimum conform het aangenomen kadervoorstel “Verhoging van de bijstandsnorm” van 6 juli 2023;
 2. Hiervoor bijgaand wijzigingsbesluit beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Moerdijk vast te stellen en in werking te laten treden per 1-1-2024;
 3. De extra kosten te dekken vanuit het product Bijzondere bijstand.

Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning via de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld om onkosten te vergoeden die inwoners met een laag inkomen niet kunnen betalen. Op 6 juli jl. diende de PvdA en Moerdijk Lokaal een voorstel in om de inkomensgrens van de bijzondere bijstand te verhogen naar 120% van het sociaal minimum, om inwoners met een laag inkomen extra tegemoet te komen vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud.

Verlenging beslistermijn subsidie Surplus 2024

Het college besluit:

De beslistermijn voor de subsidieverlening van Surplus Welzijn verlengen met 6 weken tot 11 februari 2024

Surplus Welzijn is één van de belangrijke maatschappelijke partners van de gemeente Moerdijk die jaarlijks subsidie ontvangen. In de algemene subsidieverordening van de gemeente Moerdijk staat in artikel 8, eerste lid dat het college uiterlijk 31 december moet beslissen op de ingediende aanvraag.

Het doorvoeren van een aantal recente ontwikkelingen (incl. de plannen voor GALA) in de subsidieverlening 2024 kost meer verwerkingstijd dan voorzien. Het college maakt gebruik van de mogelijkheid om deze beslistermijn met 6 weken te verlengen. Dit is met Surplus Welzijn afgestemd en heeft verder geen inhoudelijke of financiële consequenties.

Voorlopige subsidie Wijk GGZ 1 juni tot en met 31 december 2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de subsidieaanvraag Wijk GGZ in de gemeente Moerdijk en de daarin opgenomen begroting van GGZ Breburg.
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ Breburg voor de periode 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 een voorlopige subsidie te verlenen van € 55.448,- ten laste van het product 662000 / 44384 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd.
 3. GGZ Breburg met een subsidiebeschikking informeren over dit besluit.

In de kernen van de gemeente Moerdijk komen, net als in andere gemeenten, steeds meer mensen met (complexe) psychische problematiek wonen. De gemeente Moerdijk wil inwoners die onbegrepen gedrag of complexe problematiek (gaan) vertonen, zodanig ondersteunen dat ze in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Ook willen we professionals (zoals politie, sociaal werkers, huisartsen, woningbouwcorporatie) ontlasten zodat zij weer ruimte krijgen voor hun eigenlijke taken en hen beter toerusten om om kunnen gaan met onbegrepen gedrag. De raad heeft voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een Wijk GGZ . Deze (pilot)periode loopt van 1 juni 2022 tot 1 juni 2024. Op basis van de meerwaarde van de wijk GGZ voor de gemeente Moerdijk én de betrokken partners is bij de kadernota 2024 door de raad besloten om de inzet van de wijk GGZ structureel te maken vanaf 1 juni 2024. In korte tijd heeft de Wijk GGZ een centrale positie gekregen in Moerdijk. De expertise van de wijk GGZ en de meerwaarde die de wijk GGZ toevoegt wordt door betrokkenen gezien en gewaardeerd. Aan GGZ Breburg wordt een voorlopige subsidie toegekend voor de wijk GGZ voor het resterende deel van 2024.

Wet goed verhuurderschap

Het college besluit:

 1. Per 1 januari 2024 op de gemeentelijke website een meldpunt Wet goed verhuurderschap voor de gemeente Moerdijk in te richten waarbij huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen met behulp van een digitaal formulier melding kunnen maken van ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars.
 2. De gemeenteraad niet voor te stellen om in een Verhuurverordening een algemene vergunningsplicht voor woonruimte in te stellen.

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Op grond van deze wet moeten gemeenten een meldpunt inrichten. Bij het meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars. Het gaat hierbij om zaken als discriminatie, intimidatie en bedreiging, excessief hoge huren, hoge servicekosten en onrechtmatige huurcontracten. Het college heeft besloten om per 1 januari 2024 via de website een meldpunt beschikbaar te stellen.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit de raad voor te stellen:
In te stemmen met de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk.

Het gaat hierbij om de volgende wijziging:

 • De eigen bijdrage niet meer expliciet als bedrag benoemen maar een verwijzing gebruiken naar de geldende wettekst.

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen.

De huidige verordening is op 8 december 2022 door de raad vastgesteld. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de wettelijke wijziging van de eigen bijdrage. Deze wetswijziging is in de aangeboden verordening verwerkt. De voorgestelde wijzigingen hebben nu betrekking op de keuze om het expliciete bedrag van de eigen bijdrage te vervangen door een verwijzing naar de betreffende wettekst. Op deze manier hoeven de bedragen in de verordening niet jaarlijks aangepast te worden. Deze wijziging is in de concept verordening verwerkt, welke wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

DVO werkgeverschap coördinator regionale aanpak circulariteit en grondstoffen in het kader van de regionale samenwerking grondstoffen en circulariteit

Het college besluit:

In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst werkgeverschap Coördinator Regionale aanpak circulariteit en grondstoffen.

Op 20 juni 2023 heeft het college een positief besluit genomen om regionaal te gaan samenwerken op het thema grondstoffen en circulariteit. Daarna is de wervingsprocedure gestart en inmiddels is een geschikte kandidaat gevonden. Deze persoon wordt ondergebracht bij de gemeente Etten-Leur. Om verdere afspraken over dit dienstverband binnen de regio te regelen, dient een dienstverleningsovereenkomst (DVO) te worden vastgesteld.

Omvorming natuurveld naar kunstgrasveld Seolto

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De veldcapaciteit van voetbalvereniging Seolto, in lijn met ons beleid te vergroten, door het omvormen van een natuurveld naar een kunstgrasveld;
 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 695.000;
 3. De kapitaallasten van € 60.000 per jaar vanaf 2025 voor € 55.000 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 5.000 te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2024-2027.

De gemeenteraad heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 691.000 voor het omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Seolto. Met deze omvorming voldoen we aan het gemeentelijk beleid, dat we veldcapaciteit aanpassen als er een structurele ondercapaciteit is aangetoond.

Reconstructie Oudendijk Kreekdijk Weeldijk

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de reconstructie van de Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk;
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000 voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop en het opstellen van een beplantingsplan voor de Oudendijk, Kreekdijk, Weeldijk;
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 3.692.000 voor de reconstructie van de weg Oudendijk, Kreekdijk, Weeldijk;
 4. De kapitaallasten van de onder 1 en 2 genoemde kredieten van € 239.000 in 2026 en volgende jaren te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 20.000 vrij te laten vallen ten gunste van de begrotingsruimte in de betreffende jaren;

De rijbaan op de Kreekdijk – Weeldijk – Oudendijk heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Een reconstructie is noodzakelijk om de weg weer aan de eisen van het huidige gebruik te laten voldoen. De maatregelen welke genomen moeten worden zijn ingrijpend. Zo moet de weg, inclusief fundering en de huidige boomstructuur worden vervangen. Het wortelpakket van de huidige bomen ligt deels in de grond onder de weg en geeft hier, door gebrek aan doorwortelbare ruimte, wortelopdruk en daarmee problemen voor de verkeersveiligheid.

Het is niet mogelijk de weg constructief aan te pakken en daarbij alle bomen te behouden. Wel wordt gekeken naar het vervangen van de bomen, gezien de waardevolle boomstructuur op deze dijk. Dit is ook noodzakelijk om de ontheffing op de wet Natuurbescherming te kunnen krijgen vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. De kosten van deze zwaardere onderhoudsmaatregelen zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting voor wegbeheer. Daarom wordt nu aan de raad extra geld gevraagd.

Aanwijzen leden adviescommissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk

Het college besluit:

De heren Couwenberg en Welschot en mevrouw Vlaar van Dorp Stad en Land aan te wijzen als leden van de commissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk met ingang van 1 januari 2024

Op 01-01-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiervoor moeten een aantal zaken worden gewijzigd zoals de benaming van de monumenten- en welstandscommissie. Deze wordt vervangen door “Adviescommissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk”. Deze commissie gaat met ingang van 1-1-2024 het college adviseren. De aanwijzing van commissieleden is verplicht. Zonder de aanwijzing van leden is er geen sprake van een commissie. In dat geval zou na 1 januari 2024 niet door de adviescommissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk mogen worden geadviseerd.

Dienstverleningsovereenkomst Waspunt 2024 e.v.

Het college besluit:

In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) per 1 januari 2024 met de gemeenten Rucphen als opdrachtnemer en de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, en Zundert als opdrachtgevers voor het regionale waspunt.

De wasverzorging valt onder de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning. Clienten huishoudelijke ondersteuning, die zelf niet kunnen wassen en strijken, kunnen gratis gebruik maken van het Waspunt, dat door de gemeente wordt bekostigd. Alleen in uitzonderingssituaties (bijvoorbeeld bij ernstige incontinentie) wordt de was nog door de huishoudelijke hulp gedaan. Voor de uitvoering van het regionale waspunt is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierdoor kan het waspunt doorgroeien naar 250 clienten in 2028. Hierdoor kunnen onze inwoners gebruik blijven maken van deze voorziening. In de DVO is geregeld dat alle deelnemende gemeenten (Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk Rucphen en Zundert) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het waspunt.

Herstelbesluit bestemmingsplan Kop Roode Vaart

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het raadsbesluit van 8 december 2022 (zaaknummer 461948) te corrigeren, waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
  1.1. Bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan te vervangen door een nieuwe bijlage 3 (Onderzoek bedrijven en milieuzonering d.d. 1 december 2023).
  1.2. Artikel 10.1.3 sub h: in de zin “Bij de toepassing van sub a en b wordt geen rekening gehouden met de bebouwing en bodemgebieden die aanwezig zijn rondom de locatie waar de activiteit wordt verricht” wordt de zinsnede ‘sub a en b’ gewijzigd naar ‘sub a en d’;
  1.3. Artikel 10.1.5. wordt gewijzigd naar:
  1. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de grenswaarden, zoals bepaald in de tabel 2 van artikel 10.1.2, de tabel 4 van artikel 10.1.3 en tabel 6 van artikel 10.1.4 en van de grenswaarden voor nieuwe woningen in tabel 3 van artikel 10.1.3 en in tabel 5 van artikel 10.1.4;
  2. Bij een afwijking van de grenswaarden zoals bepaald in tabel 2 van artikel 10.1.2., tabel 4 van artikel 10.1.3 en tabel 6 van artikel 10.1.4 wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als:
   1. Onevenredig ingrijpende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de grenswaarden; en
   2. Als andere maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting zoveel mogelijk te verminderen, die andere maatregelen wel worden getroffen.
  3. Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voorschriften over de grenswaarden, die maximaal 5 dB hoger zijn dan de waarden, genoemd in de tabel 2 van 10.1.2, tabel 4 uit artikel 10.1.3 en tabel 6 van artikel 10.1.4, alsmede over de grenswaarden voor nieuwe woningen in tabel 3 van artikel 10.1.3 en in tabel 5 van artikel 10.1.4**,** mits dat niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden, bedoeld in tabel 7 in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen;
  4. Sub c is niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
  5. In het geval van een afwijking van de grenswaarde voor nieuwe woningen, geldt als voorwaarde dat rondom de tuin ter hoogte van de aanduiding “geluidwerende voorziening” een geluidwerende en groenblijvende afscherming gerealiseerd moet worden, met een hoogte van maximaal 2,5 meter, waarmee in de tuin voldaan kan worden aan de grenswaarden voor nieuwe woningen zoals opgenomen in tabel 3 van artikel 10.1.3 en in tabel 5 van artikel 10.1.4.
   1.4. In artikel 7.2.3 wordt lid ‘d’ toegevoegd: “alleen ter plaatse van de aanduiding ‘geluidwerende voorziening’ zijn groenblijvende geluidwerende maatregelen tot een hoogte van 2,5 meter toegestaan”.
   1.5. Op de verbeelding wordt een aanduiding ‘geluidwerende voorziening” opgenomen ter hoogte van de blauwe lijn zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
 2. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.ZBKopRV-BP40 naar NL.IMRO.1709.ZBKopRV-BP41;
 3. Voor het overige het raadsbesluit van 8 december 2022 in stand te houden.

Op 8 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kop Roode Vaart gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State. Bij het opstellen van het verweerschrift bleek helaas dat de regeling in het bestemmingsplan toch niet helemaal correct is. De regeling sluit daardoor niet aan bij het doel om enerzijds woningbouw mogelijk te maken, maar anderzijds de bestaande bedrijven de ruimte te beiden de vergunde bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld het besluit van 8 december 2022 te wijzigen en de omissies te corrigeren.

Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer en convenant kwaliteitsnetwerk (land)bouwverkeer

Het college besluit:

 1. De intentie uit te spreken om een kwaliteitsnetwerk te realiseren/optimaliseren voor (land)bouwverkeer in de Provincie Noord-Brabant aan de hand van de ondertekening van het convenant ‘kwaliteitsnetwerk (land)bouwverkeer’. Dit convenant is opgesteld in samenspraak/samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, deelnemende gemeenten, ZLTO en Cumela.
 2. Kennis te nemen van het feit dat overeengekomen afspraken zoals opgesteld in het convenant met betrekking tot intentie niet in rechte afdwingbaar zijn. Iedere deelnemende gemeente een inspanningsverplichting heeft om de gemaakte afspraken, zoals opgesteld in het convenant, zo goed mogelijk na te komen.

De burgemeester besluit:

Wethouder Van Dorst te machtigen het convenant op 21 december te ondertekenen (bij afwezigheid van wethouder Dingemans). In de regio West Brabant zijn veel agrarische bedrijven gevestigd. De (land)bouwsector brengt veel (land)bouwverkeer met zich mee. Tractoren en mobiele machines maken gebruik van openbare wegen om zich te verplaatsen. Vanuit duurzaamheid en veiligheid en daarop gebaseerd beleid wordt op diverse (provinciale) wegen (land)bouwverkeer geweerd. Het gevolg hiervan is er gebruikt wordt gemaakt van andere routes, in voorkomende gevallen dwars door woonkernen. Dat leidt op diverse plaatsen tot overlast bij bewoners en de overige verkeersdeelnemers, omdat de wegen hier vaak niet op zijn ingericht. Ook bestuurders van (land)bouwverkeer vinden deze routes ongewenst, maar hebben in praktijk geen alternatieven waardoor zij genoodzaakt zijn deze routes te nemen. Om te komen tot een oplossing heeft de regio West-Brabant, in overleg met de wegbeheerders en de (land)bouwsector, gewerkt aan het opstellen van een Kwaliteitsnetwerk (land)bouwverkeer, zodat doorgaand (land)bouwverkeer veilig kan worden afgewikkeld.

Intrekken gemeentelijk voorkeursrecht (ex artikel 8, eerste lid, Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op een deel van de locaties Zevenbergen Noord-01, Westschans Klundert en Zevenbergen Oost-01 en -02

Het college besluit:

 1. Het bij raadsbesluit van 6 september 2021 gevestigde voorkeursrecht op grond van artikel 8, eerste lid, Wet voorkeursrecht gemeenten op de percelen in project Zevenbergen Noord-01, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig kadastrale tekening met nummer 6392 en perceelslijst met nummer PL-6392, in te trekken.
 2. Het bij raadsbesluit van 6 september 2021 gevestigde voorkeursrecht op grond van artikel 8, eerste lid, Wet voorkeursrecht gemeenten op de percelen in project Zevenbergen Oost-01, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig kadastrale tekening met nummer 6390 en perceelslijst met nummer PL-6390, in te trekken.
 3. Het bij raadsbesluit van 3 februari 2022 gevestigde voorkeursrecht op grond van artikel 8, eerste lid, Wet voorkeursrecht gemeenten op de percelen in project Zevenbergen Oost-02, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig kadastrale tekening met nummer 6391 en perceelslijst met nummer PL-6391, in te trekken.
 4. Het bij raadsbesluit van 16 mei 2022 gevestigde voorkeursrecht op grond van artikel 8, eerste lid, Wet voorkeursrecht gemeenten op de percelen in project Westschans Klundert, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig kadastrale tekening met nummer 6389 en perceelslijst met nummer PL-6389, in te trekken.
 5. De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.
 6. In de openbare registers van het Kadaster aan te tekenen dat op de bij besluitpunt 1, 2, 3 en 4 genoemde percelen het gemeentelijk voorkeursrecht niet meer van toepassing is.

Het college heeft op 8 juni 2021 in project Zevenbergen Noord-01 en Zevenbergen Oost-01 besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen onder meer op de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 862, 863, 2262, 49, en 1708. Dit is bestendigd bij raadsbesluit d.d. 6 september 2021 voor een termijn van 3 jaar. Het college heeft op 18 november 2021 in project Zevenbergen Oost-02 besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen onder meer op de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 53, 54 en 56. Dit is bestendigd bij raadsbesluit d.d. 3 februari 2022 voor een termijn van 3 jaar. Het college heeft op 22 februari 2022 in project Westschans Klundert besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen onder meer op de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummers 267, 268 ged., 272 ged., 1369 en 1823 ged. (later overgegaan in het perceel kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummer 2335 ged., 2336 en 2337 ged. aangezien perceel 2336 is verworven en door splitsing de stroken 2335 ged. en 2337 ged. niet meer nodig zijn voor de ontwikkeling).

Dit is bestendigd bij raadsbesluit d.d. 16 mei 2022 voor een termijn van 3 jaar. Het doel van de vestiging van het voorkeursrecht is het versterken van de gemeentelijke regierol bij de beoogde ontwikkeling van de percelen conform de toegedachte bestemmingen. Inmiddels zijn de hiervoor genoemde percelen in de projecten Zevenbergen Noord-01, Zevenbergen Oost-01, Zevenbergen Oost-02 en Westschans Klundert door de gemeente verworven. Hiermee is de gemeente eigenaar van deze percelen geworden. Het doel van de vestiging van het voorkeursrecht op deze percelen is hiermee bereikt. Het gevestigde voorkeursrecht op deze percelen kan dan ook worden ingetrokken.

Mandatenlijst 2024

Het college besluit:

 1. De “Mandatenlijst 2024” vast te stellen:
  1. In te trekken de mandatenlijst, vastgesteld bij besluit van 7 februari 2023 . Alle mandaatbesluiten genomen tussen 7 februari 2023 en de vaststelling van deze mandatenlijst worden ingetrokken voor zover ze ook in deze mandatenlijst opgenomen zijn.
  2. De “Mandatenlijst 2023” blijft van toepassing voor zover het overgangsrecht van de Omgevingswet van toepassing is op het mandaat.
  3. De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende schema te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.
  4. Ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.
 2. Het “Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 gemeente Moerdijk” vast te stellen.

In de mandatenlijst wordt vastgelegd welke bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan de gemeentesecretaris, domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. Deze lijst wordt regelmatig aangepast aan de hand van o.a. wetswijzigingen en wijziging in werkwijzen. De mandatenlijst, zoals nu wordt voorgelegd, is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken teams. Uitgangspunt is dat de teams zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en uitvoering van de mandatenlijst. Juridische Zaken coördineert dit, toetst of de gewenste mandaten juridisch gezien mogelijk zijn en stelt de uiteindelijke lijst samen. Tevens zorgt Juridische Zaken ervoor dat algemeen juridische ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot mandaat verwerkt worden in de lijst. In dit geval is in het bijzonder in het licht van de Omgevingswet, welke 1 januari 2024 in werking treedt, naar de mandatenlijst gekeken.

Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2024

Het college besluit:
In te stemmen met de notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2024;

En de raad voor te stellen:

 1. De notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2024 vast te stellen;
 2. Deze notitie met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2024 en de notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019 in te trekken.

Het college heeft ingestemd met de notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2024 en stelt de raad voor om deze notitie vast te stellen en met ingang van 1 januari 2024 in te laten gaan. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. In die verordening is bepaald dat het college een notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid opstelt en deze ter vaststelling voorlegt aan de raad. De doelstelling van de notitie is het formuleren van beleid en het vastleggen van uniforme regels rondom waardering, investering en afschrijving van vaste activa.

Een actueel en transparant activabeleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. De notitie vervangt de notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid gemeente Moerdijk 2019 en gaat in op 1 januari 2024

Ontwikkelingen wegbeheer 2024

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De benodigde zwaardere maatregelen ten behoeve van goed wegbeheer uit te voeren;
 2. Het krediet van de vervangingsinvesteringen 2024 wegbeheer daarvoor op te hogen voor reconstructie van de Postbaan met € 980.000;
 3. Bij de kredieten 2025 en 2026 van de vervangingsinvesteringen wegbeheer in te stemmen met het extra opnemen in het krediet een bedrag van € 2.000.000 in 2025 voor reconstructie van de Oude Heijningsedijk en € 1.290.000 in 2026 voor reconstructie van de Blaaksedijk;
 4. De kapitaallasten van de onder 1 en 2 genoemde ophogingen van € 58.800 in 2025,
  € 178.800 in 2026 en € 256.200 in 2027 en volgende jaren te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van
  € 4.900 in 2025, € 13.900 in 2026 en € 17.400 in 2027 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat in de betreffende jaren;
 5. Kennisnemen van de bijlage evaluatie kwaliteit verhardingen

Om onze wegen bereikbaar en veilig te houden is voor een aantal wegen extra financiële middelen nodig. Dit is gebleken uit nader onderzoek dat heeft plaatsgevonden na het uitvoeren van de weginspecties. Dit onderzoek toont aan dat de benodigde onderhoudsmaatregelen zwaarder en uitgebreider zijn dan aanvankelijk was gedacht. De oorzaak dat nu een zwaardere onderhoudsmaatregel nodig is, komt onder andere door schade aan de ondergrond door uitdroging (kleidijken) en intensiever gebruik van de weg dan waar bij aanleg van uitgegaan is. De kosten van deze zwaardere onderhoudsmaatregelen zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting voor wegbeheer. Daarom wordt nu aan de raad extra geld gevraagd.