20 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 20 juni 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juni 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Bewust en verantwoord omgaan met chatberichten

Het college besluit:

 1. De richtlijn “Verantwoord en bewust omgaan met chatberichten: app met beleid, niet over beleid” vast te stellen.
 2. De spelregels Whatsapp-/chatverkeer Klantcontactcentrum vast te stellen.

Het college heeft ten behoeve van een uniforme werkwijze binnen Moerdijk een richtlijn opgesteld voor het omgaan met chatberichten. Deze richtlijn is gericht op het verantwoord en bewust omgaan met chatberichten: App met beleid, niet over beleid. Daarnaast heeft het college een richtlijn opgesteld voor het gebruik van Whatsapp door het Klantcontactcentrum voor het geven van algemene informatie aan inwoners en andere belangstellenden.

Huisvesting asielzoekers aan de Schansdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het realiseren van een opvanglocatie aan de Schansdijk voor een periode van maximaal 15 jaar voor maximaal 200 capaciteitsplaatsen voor opvang van asielzoekers en statushouders in afwachting van een eigen woning in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld onder voorbehoud van:
  1. Overeenstemming met het COA over de afspraken in de bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken
  2. Overeenstemming met het COA over de huurovereenkomst en het recht van opstal
 2. De gemaakte voorbereidingskosten van € 40.000 en de toekomstige voorbereidingskosten te dekken uit de reserve nieuwkomers.
 3. Het college te verzoeken de voorbereiding met het COA voortvarend op te pakken en de benodigde overeenkomsten met het COA af te sluiten.

De opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland zitten overvol. In juni 2022 is de asielcrisis tot nationale crisis uitgeroepen en inmiddels is ook een wet in voorbereiding (de Spreidingswet) die gemeenten een wettelijke taak geeft in de asielketen. Vooruitlopend daarop worden gemeenten gevraagd om mee te helpen de asielcrisis te bestrijden door het bieden van opvangplekken. In 2022 heeft de gemeente tussen juli en oktober crisisnoodopvang geboden. Om een meer structurele bijdrage te kunnen leveren aan de humanitaire crisis en om regie op deze opgave te kunnen voeren, is het college in gesprek gegaan met het COA om voor een periode van 10 tot maximaal 15 jaar een opvanglocatie voor asielzoekers (en statushouders die wachten op een woning) te realiseren in de gemeente. Het college stelt de gemeenteraad voor om op de locatie Schansdijk een opvanglocatie te laten realiseren door het COA met plek voor maximaal 200 asielzoekers en/of statushouders. De gemeente maakt afspraken met het COA over onder meer de randvoorwaarden, exploitatie, veiligheid, en maatschappelijke inpassing. Het COA bouwt en exploiteert de locatie, waarvan het de verwachting is dat deze ongeveer een jaar na start van de vergunningaanvraag in gebruik kan worden genomen.

Regionale samenwerking grondstoffen en circulariteit

Het college besluit:

 1. Deel te nemen aan de regionale samenwerking op het gebied van grondstoffen en circulariteit.
 2. Het benodigde budget in 2023 van € 5.100 op te nemen in de 2e bestuursrapportage en het benodigde budget voor 2024 en 2025 van € 10.200 te verwerken in de meerjarenbegroting 2024 en verder een expeditieleider te werven en aan te stellen die concreet aan de slag gaat met het verder brengen van de regionale samenwerking op het gebied van grondstoffen en circulariteit.
 3. De gemeenteraad te informeren over besluitpunt 1 en 2 met een raadsinformatiebrief.

Gemeenten staan allemaal aan het begin van een circulaire economietransitie met dezelfde opgave om te voldoen aan landelijke en Europese beleidskaders op het gebied van afval en grondstoffen en bevordering van de circulaire economie (CE). De Europese kaders vertalen zich naar landelijke kaders zoals het huidige Landelijk Afvalbeheerplan. In 2025 zal dit plan vervangen worden door het Circulair Materialenplan, waarbij de focus verschuift van afval verwerken naar het circulair omgaan met de vrijkomende materialen. Bij het Landelijk Afval-beheerplan stonden beleidskaders zoals het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) centraal waarbij de focus lag op de afvalinzameling en het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Bij het Circulair Materialenplan verschuift de focus van inzameling naar verwerking waarbij de kwaliteit van de recyclebare afvalstromen centraal staat. In 2050 moet het verbranden van recyclebaar materiaal volledig verleden tijd zijn. Dat vraagt om het in beweging zetten van de benodigde verandering van een lineaire- naar een circulaire keten. De gemeente Moerdijk heeft na invoering van de ondergrondse containers een daling gezien op het aantal restafvalkilo’s per inwoner. Tijdens de covid-periode hebben we gezien dat het aantal kilo’s weer opliep. Hierin waren we overigens niet de enige. Landelijk was deze trend zichtbaar. In 2022 zijn de kilo’s weer gedaald naar 172 kilogram restafval per jaar.

Afwijken algemene inkoopvoorwaarden voor Europese aanbesteding Klusdienst energiearmoede

Het college besluit:

Af te wijken van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Moerdijk door de inkoopvoorwaarden van de gemeente Rucphen van toepassing te verklaren op de gezamenlijke aanbesteding van de klusdienst.

De gemeente Moerdijk wil een klusdienst ter bestrijding van energiearmoede opzetten en heeft daarom samen met 5 andere regiogemeenten (Altena, Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht) een Europese aanbesteding voorbereid. Op de collectieve aanbesteding wensen de deelnemende gemeenten, dus ook gemeente Moerdijk, de inkoopvoorwaarden van de gemeente Rucphen van toepassing te verklaren.

Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen

Het college besluit:

 1. De regeling Openbare en groene schoolpleinen in te trekken vanaf 1 januari 2024.
 2. De instandhoudingsbepalingen uit de verstrekte subsidiebeschikkingen van kracht te laten blijven.

Het college heeft besloten om de regeling Openbare en groene schoolpleinen vanaf 1 januari 2024 in te trekken. Sinds 2005 konden basisscholen, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk, via het schoolbestuur aanspraak maken op de regeling Openbare school-pleinen. Vanaf 2018 is daar vergroening van het schoolplein aan toegevoegd. Via de regeling Openbare en groene schoolpleinen kon er in totaal een subsidie van € 20.000 per schoolplein worden aangevraagd. Via de regeling konden er meer speelplekken worden gecreëerd wat ten goede komt aan de ontmoetingsfunctie in de wijk en kinderen konden meer natuur beleven in hun buurt. Deze doelen zijn bereikt door het (deels) openbaar toegankelijk maken van de schoolpleinen na schooltijd, tijdens de weekenden en vakanties voor kinderen uit de buurt en groene schoolpleinen te creëren die op een duurzame manier zijn ingericht. In het kader van Deel II Scan Mens & Maatschappij is besloten om de subsidie te beëindigen. Het intrekken van de regeling is gebaseerd op het feit dat de subsidie zijn doelen heeft bereikt: veel basisscholen hebben gebruik gemaakt van de regeling en/of gaan verhuizen naar nieuwbouw in de toekomst.

Vaststelling jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 vast te stellen;
 2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves in 2022;
 3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 13,9 miljoen;
 4. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 5.880 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
 5. De reserve LPM en de reserve projectorganisatie Haven op te heffen;
 6. In te stemmen met het in de begroting 2023 verwerken van diverse incidentele budgetten en deze conform eerdere raadsbesluiten te dekken uit de betreffende reserves;
 7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn het sluitstuk van de planning & control (P&C) cyclus 2022. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over 2022. De financiële uitkomst van de jaarstukken (na mutaties op de reserves) komt uit op een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. Ten tijde van de 2e bestuurs-rapportage 2022 werd reeds een resultaat verwacht van € 7,4 miljoen. Voor de bestemming van het voordelige saldo wordt een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 13,9 miljoen. Daarnaast worden diverse reservemutaties doorgevoerd en wordt voorgesteld diverse incidentele budgetten met dekking vanuit een reserve te verwerken in de begroting. Ten slotte wordt voorgesteld om in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties. In het rapport van bevindingen rapporteert de accountant over de bevindingen die in het kader van de controle op de jaarstukken zijn gedaan. Net als in voorgaande jaren geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af bij de jaarstukken.

Bestemming jaarrekeningresultaat 2022

Het college besluit:

 1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 de volgende bedragen (opnieuw) beschikbaar te stellen in 2023:
  1. € 633.000 voor besteding van de rijksmiddelen uit de decembercirculaire 2022 aan compensatie energietoeslag en ondersteuning van huishoudens via vroeg signalering of bijzondere bijstand;
  2. € 355.000 voor het verlenen van energietoeslag in 2023 aan huishoudens met een inkomen tot 130%;
  3. € 174.000 voor de versterking van de dienstverlening;
  4. € 167.000 voor de aanpassingen brandveiligheid fase 2 aan gemeentelijke eigendommen;
  5. € 120.000 voor de verbetering van werkprocessen;
  6. € 100.000 voor het incidenteel onderhoud van objecten o.b.v. de inspecties;
  7. € 100.000 voor het onderhoud aan bruggen;
  8. € 100.000 voor de digitalisering van HRM-processen en het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsmarktstrategie;
  9. € 80.000 voor het bewerken en digitaliseren van archieven;
  10. € 60.000 voor het opstellen van de nota kostenverhaal en nieuw beleid omtrent snippergroen, volkstuinen en jacht/visrechten;
  11. € 57.000 voor het vergoeden van de inrichting van een thuiswerkplek;
  12. € 50.000 voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten;
  13. € 50.000 voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen Zevenbergschen Hoek;
  14. € 46.000 voor de implementatie van activiteitgericht werken;
  15. € 44.000 voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 via vroegsignalering en bijzondere bijstand;
  16. € 34.000 voor de invoering van de rekenkamer;
  17. € 30.000 voor de verdere uitvoering van Kansrijke Start; 
  18. € 30.000 voor de inspecties van diverse objecten t.b.v. het opstellen van een MJOP;
  19. € 28.000 voor onderzoek naar het beleid van de MFA's en gemeenschapshuizen;
  20. € 26.000 voor het versterken van de sociale basis;
  21. € 25.000 voor de verstedelijkingsopgave van de regio's WBW en SRBT;
  22. € 25.000 voor de inspectie van de monumentale objecten;
  23. € 65.000 voor de voorbereiding van de realisatie van het klimaatbos A17 en dit voor
   € 49.000 te dekken uit de nog te ontvangen bijdragen van de overige partijen;
  24. € 264.000 voor de aanpak van de energiearmoede en dit volledig te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering energiearmoede.
 2. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2022 van € 5.840.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 8.190.000. Dit resultaat is voor-lopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2022 naar 2023 wordt gevraagd een bedrag van € 2.350.000 ten laste van het rekeningresultaat 2022 te brengen. Voor het restant (€ 5.840.000) wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Voordracht erespeld gemeente Moerdijk MReuvers

Het college besluit:

De erespeld gemeente Moerdijk toe te kennen aan mevrouw Margareth Reuvers – van Damme, geboren op 26-11-1960, wonend aan de Noordhoeksedijk 6 in Noordhoek.

De erespeld gemeente Moerdijk wordt toegekend aan mevrouw Margareth Reuvers als waardering voor haar grote inzet voor voetbalvereniging vv. Noordhoek. Vanaf 2007 is zij bestuurslid voor kantinezaken en materialen. Bij toernooien en andere activiteiten is zij betrokken bij de organisatie en actief in de kantine. Ook vervult zij de functie van contact-persoon richting gemeente en is zij actief in een ondersteunende functie voor het jeugdbestuur. Daarnaast gaat zij al vanaf 2005 mee als verzorger van het 1e elftal.