21 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 21 maart 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
M.J.A. Hiel domeinregisseur Mens en Maatschappij
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur
Afwezig:
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 maart 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanpassing overeenkomst MFC de Standaert

Het college besluit:

Een overbruggingsovereenkomst af te sluiten met exploitant van de Standaert voor een periode 1 jaar en deze tijd te gebruiken om een aanbesteding te organiseren om tot een definitieve invulling van de Standaert te komen.

Gezien een wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de exploitant, is het huidige contract niet rechtsgeldig meer en dient een nieuwe aanbesteding opgestart te worden. Ter overbrugging moet een tijdelijke nieuwe overeenkomst afgesloten worden. Inhoudelijk blijven de afspraken grotendeels ongewijzigd.

Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 4b, Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

De gevraagde omgevingsvergunning voor het toevoegen van een woning aan de Hoofdstraat 4b, Zevenbergschen Hoek te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het veranderen van het gebruik (toevoegen van een woning) van een deel van het pand aan de Hoofdstraat 4b in Zevenbergschen Hoek. Dit perceel valt binnen het bestemmingsplan Kern Zevenbergschen Hoek en heeft daarbinnen de bestemming ‘Wonen’. Uit toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. De aanvraag ziet namelijk op het uitbreiden van het aantal woningen (van 0 naar 1) op deze locatie, hetgeen binnen de bestemming ‘Wonen’ niet is toegestaan. Daarnaast past de aanvraag niet binnen het geldende Veegplan kernen 2017, omdat de aanvraag niet voorziet in parkeerplaatsen op eigen terrein. Gebleken is dat de aanvraag voor het toevoegen van een woning niet voldoet aan de voorwaarden die gelden om van het bestemmingsplan te kunnen afwijken. De aanvraag voldoet namelijk niet aan het parkeerbeleid van de gemeente Moerdijk. Ondanks dat heeft het college besloten de aanvraag te verlenen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg toegangsweg aan de Westelijke Parallelweg 2aW, Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

  1. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van de toegangsweg;
  2. Een ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van de toegangsweg ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend, de definitieve omgevingsvergunning voor de toegangsweg te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een toegangsweg nabij de meest zuidelijke windturbine (WTG-03) aan de Westelijke Parallelweg 2aW in Zevenbergschen Hoek.

De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het van toepassing zijnde bestemmingsplan omdat de aanleg van een toegangsweg niet is toegestaan binnen de geldende bestemming ‘Agrarische doeleinden’. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag moet een goede ruimtelijke onderbouwing deel uit maken van de aanvraag. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er geen ruimtelijke belemmeringen zijn die vergunning-verlening in de weg staan. Het college heeft besloten om met een omgevingsvergunning medewerking te verlenen aan de aanleg van de toegangsweg. De uniforme voorbereidings-procedure schrijft voor dat het ontwerpbesluit ter inzage gelegd moet worden.

Convenant Thuis in de Wijk Regio Breda en omgeving

Het college besluit:

In te stemmen met het convenant Thuis in de Wijk Regio Breda en omgeving.

De burgemeester besluit:

De vertegenwoordiging van de gemeente Moerdijk bij de ondertekening van het convenant ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet op te dragen aan de portefeuillehouder Zorg.

In de regio Breda en omgeving werken gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders (verder te noemen als: de partijen) onder de noemer ‘Thuis in de Wijk’ aan de versnelling van de uitstroom van personen die gebruik maken van beschermd wonen (volledig verzorgd) en/of maatschappelijke opvang. Personen die in een beschermde woonvorm of in de maat-schappelijke opvang voldoende stabiliteit hebben om een stap naar meer zelfstandigheid te zetten, hebben een woning en woonomgeving nodig die hun maatschappelijk en persoonlijk herstel ondersteunt. Bij uitstroom uit een beschermde woonvorm of de maatschappelijke opvang betekent dit dat zij een beroep doen op een zelfstandige woonvorm met ambulante begeleiding. Met de regionale samenwerking Thuis in de Wijk spannen partijen zich in om de woonopgave voor deze doelgroep in gezamenlijk eigenaarschap en ieder vanuit de eigen rol en in gedeelde verantwoordelijkheid te realiseren. Deze samenwerking is gestart in corona tijd. Op 29 maart vindt ondertekening van het convenant Thuis in de Wijk plaats. Met dit convenant onderschrijven de partijen nogmaals met het belang van de tripartite samen-werking bij de woonopgave van uitstromers.

Plan van aanpak toekomst zwembaden

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het plan van aanpak toekomst zwembaden en de bijbehorende financiële consequentie;
  2. De kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak van € 56.000 te verwerken in de 1e bestuursrapportage;
  3. In te stemmen om een raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 17 november 2022 heeft het college de raad meegenomen in een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke accommodaties, waarbij is ingezoomd op de openbare zwembaden. College en raad concludeerden in deze bijeenkomst dat het raadsvoorstel nieuwbouw Niervaert en de motie 'Zekerheid voor 4 openbare zwembaden van Moerdijk' van 22 april 2021 niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom wordt een breder en integraler voorstel uitgewerkt, inclusief het toekomstperspectief voor de overige zwembaden, voor de hele gemeente.

Voortzetting samenwerking Stichting Leergeld

Het college besluit:

  1. Een toestemmingsbesluit te nemen om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 75.000 voor de jaren 2023-2025 (€ 25.000 per kalenderjaar) ten laste van het productnummer 663005 Armoedebeleid;
  3. Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst 2022 en deze met terugwerkende kracht vast te stellen;
  4. Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst 2023-2025 en deze vast te stellen.

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen in gemeente Moerdijk die opgroeien in armoede bij het naar schoolgaan en vergoedt de daaraan verbonden kosten. De samenwerking met Stichting Leergeld draagt bij aan het vergroten van de kansengelijkheid van Moerdijkse kinderen en voorkomt sociale uitsluiting. In 2021 is besloten de samenwerking met Stichting Leergeld anders vorm te geven door een inkooprelatie aan te gaan. Vanaf 2022 zetten we de samenwerking op deze wijze voort en leggen we de samenwerkingsafspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Het college besluit de raad voor te stellen om:

Geen nadere zienswijze in te dienen ten aanzien van de oprichting van de Stichting Waar-borgfonds Veiligheidsregio’s en hierbij het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te steunen.

Op 2 februari 2023 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) besloten tot deelname aan de landelijke stichting waarborgfonds Veilig-heidsregio’s. Het doel van dit waarborgfonds is om niet verzekerbare risico’s in relatie tot arbeidsongevallen financieel af te dekken. De bijdrage aan dit waarborgfonds wordt bekostigd vanuit de reguliere begroting van de VRMWB. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant is op grond van Artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd tot het oprichten van een stichting. Het besluit wordt niet eerder genomen dan nadat aan de gemeenteraad een ontwerpbesluit is toegezonden en de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen via een zienswijze. Wanneer een zienswijze wordt ingediend moet deze uiterlijk 17 april 2023 aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant zijn aangeboden. De raad wordt geadviseerd te besluiten om geen nadere zienswijze in te dienen en het besluit van het algemeen bestuur van de VRMWB te steunen.

Klacht betreffende slechte ervaringen vanuit Wmo/de Wmo consulenten

Het college heeft besloten om contrair aan het advies van de klachtencommissie de klacht op het derde punt ongegrond te verklaren. Het college is van mening dat geen sprake is van het bewust geen beslissing nemen. Het college is wel in de lijn met het advies van de commissie van mening dat het wellicht beter was geweest de hulpvraag formeel af te wijzen met een beschikking. Hiermee wordt in toekomstige gevallen rekening gehouden. Voor het overige verklaart het college conform het advies van de commissie de klacht ongegrond.

Klager dient een klacht in, op vijf punten, over zijn slechte ervaringen met de ondersteuning vanuit de Wmo/de Wmo-consulenten