22 augustus 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 22 augustus 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 22 augustus 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juli 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juli 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Toekomst zwembaden

Het college besluit:

In te stemmen met het discussiestuk over de toekomstperspectieven van de zwembaden en deze notitie als bespreekstuk aan te bieden aan de gemeenteraad voor de commissievergadering van 14 september a.s.

Tijdens de raadsvergadering in april 2021 heeft de raad ingestemd met het raadsbesluit om het voorkeursscenario, vervangende nieuwbouw van de Niervaert zonder instructiebad, uit te werken. Tijdens deze vergadering is tevens de motie aangenomen dat het uitwerken van het voorkeursscenario voor complex de Niervaert geen consequenties heeft voor de toekomst van de andere drie zwembaden. Bij de uitwerking van het raadsbesluit heeft het college geconcludeerd dat de motie niet los gezien kan worden van het besluit vanwege de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen rondom maatschappelijke accommodaties. Tijdens de commissievergadering van 14 september 2023 wordt een discussiestuk gepresenteerd met 5 toekomstperspectieven over de toekomst van de zwembaden in gemeente Moerdijk.

Verhoging financiële bijdrage buurtpreventie

Het college besluit:

De huidige financiële bijdrage van €15,- te verhogen naar €20,- per (deelnemende) buurt-preventist per jaar.

Buurtpreventie Moerdijk levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid binnen de verschillende kernen in de gemeente. De buurtpreventisten zijn de oren en ogen van de wijk en zetten zich op vrijwillige basis in om bij te dragen aan een veilige en schone buurt. Momenteel zijn er ca. 500 buurtpreventisten actief binnen de gemeente Moerdijk.

Tijdens de recente coördinatorenavond werd duidelijk dat een financiële bijdrage van €15,- per buurtpreventist inmiddels te laag is. Door de inflatie zijn de kosten de afgelopen jaren flink gestegen, waardoor het steeds moeilijker is geworden om dit bedrag zo effectief mogelijk te besteden en (nieuwe) leden te (blijven) enthousiasmeren om deel te nemen aan een buurtpreventieteam.

Jaarverslag Verzekeringen 2021 en 2022

Het college besluit:

Kennis te nemen van het Jaarverslag verzekeringen 2021 en 2022.

Afgesproken is om het college jaarlijks te informeren over de ontvangen en verzonden aansprakelijkstellingen binnen de gemeente Moerdijk. Er is besloten om de jaren 2021 en 2022 in een jaarverslag te verwerken.

P187 Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek - tijdelijke huisvesting basisschool De Hoeksteen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek.
  En de gemeenteraad te verzoeken om:
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 725.000 voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting.
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 72.600 voor de verhuizing van de basisschool naar de tijdelijke huisvesting en weer terug na realisatie van de MFA.
 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 133.500 voor de sloop van basisschool De Hoeksteen, het paviljoen van tennisvereniging Het Bossche Lijntje en het Dorpshuis De Zevensprong.
 5. De in de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 opgenomen bedragen in de stelpost nieuw beleid voor de tijdelijke huisvesting en de verhuiskosten in de jaarschijven 2024, 2025 en 2026 van € 459.300, resp. € 175.000, resp. € 163.300 na vaststelling van deze conceptbegroting overhevelen van de stelpost nieuw beleid naar het reguliere product in de begroting.
 6. De kosten van de sloop van de in sub.4 genoemde opstallen als onderdeel van de totale investering te activeren en meenemen in de berekening van de jaarlasten bij de kredietaanvraag voor de realisatie van de MFA Zevenbergschen Hoek.

De gemeente Moerdijk realiseert samen met Stichting De Waarden, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong op de huidige locatie van basisschool De Hoeksteen en het dorpshuis aan de Olavstraat een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Deze combinatie van diverse activiteiten onder 1 dak draagt bij aan een steviger sociale structuur in Zevenbergschen Hoek. Voordat de bouw van de MFA start, wordt basisschool De Hoeksteen gesloopt. Het dorpshuis De Zevensprong blijft tijdens de bouw van de MFA in gebruik. Voor de activiteiten van de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis verandert er niets. De onderwijsfunctie wordt tijdelijk gehuisvest in units die aansluitend aan het dorpshuis worden gesitueerd. De voormalige peuterspeelzaalruimte binnen het dorpshuis wordt onderdeel van de basisschool. De grote zaal van het dorpshuis wordt gedeeltelijk ook voor onderwijsactiviteiten ingezet. De gemeente Moerdijk, Stichting De Waarden, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong maken samen afspraken over dit gebruik en de kosten die daaraan verbonden zijn.
Het college vraagt de gemeenteraad om voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting van basisschool De Hoeksteen een krediet van € 725.000 beschikbaar te stellen. Hiervoor maken we het terrein achter het dorpshuis geschikt en plaatsen we de tijdelijke units die voor 2 jaar onderdak bieden aan de basisschool, brengen we verharding aan ten behoeve van het speelterrein en toegang van de basisschool en zorgen we voor enkele inpandige veranderingen in het dorpshuis. Nadat de MFA is gerealiseerd worden de units weer verwijderd. Ook vraagt het college de gemeenteraad om voor de sloop van basisschool De Hoeksteen, het paviljoen van Tennisvereniging Het Bossche Lijntje en (na realisatie van de MFA) het dorpshuis De Zevensprong een krediet van € 133.500 beschikbaar te stellen. Hierdoor kan direct na de verhuizing van de basisschool naar de tijdelijke huisvesting een start gemaakt worden met de sloop van de huidige basisschool en het paviljoen. Nadat de basisschool, de kinderopvang en het dorpshuis hun intrek hebben genomen in de nieuwe MFA kan ook het dorpshuis worden gesloopt. Het paviljoen van tennisverenging het Bossche Lijntje moet naar verwachting voor de realisatie van de MFA gesloopt worden.

Dit is afhankelijk van de positionering van de nieuwe MFA ten opzichte van het paviljoen. Dit is pas definitief bekend bij het vaststellen van het definitief ontwerp van de MFA. Echter achten we de kans groot dat het paviljoen moet wijken voor de bouw van de MFA. Dit betekent dat de tennisvereniging, vooruitlopend op de samenwerking met het dorpshuis in de nieuwe MFA, afspraken maakt met betrekking tot het gebruik van het dorpshuis voor de kantine functie en dat er afspraken worden gemaakt met de gemeente over het gebruik van de kleedruimtes van de gymzaal. Uit praktische overwegingen wordt er gezorgd voor tijdelijke sanitaire voorzieningennabij de tennisbanen. Voor de verhuizing van de basisschool naar de tijdelijke huisvesting, en na realisatie van de MFA weer terug, vraagt het college de gemeenteraad een krediet van € 72.600 beschikbaar te stellen.

Subsidie Taallessen Oekraïense ontheemden Taalideaal - 2023

Het college besluit:

 1. Stichting Taalideaal voor het cursusjaar 2023/2024 een subsidie te verlenen op grond van Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23.3d van €78.075,00.
 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, gezien artikel 160, lid 1 onder d Gemeentewet, mandaat te verlenen aan de programmacoördinator opvang Oekraïense vluchtelingen tot het aangaan van overeenkomsten met deelnemers aan de Nederlandse lessen van Taalideaal voor het schooljaar 2023/2024 conform een format.
 3. De burgemeester, gezien artikel 171 Gemeentewet, volmacht te verlenen aan de programma-coördinator opvang Oekraïense vluchtelingen om de overeenkomsten te ondertekenen met deelnemers aan de Nederlandse lessen van Taalideaal voor het schooljaar 2023/2024 conform een format.

Oekraïense ontheemden in de gemeente Moerdijk woonden tot voor kort verspreid over acht verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Hierdoor was het lastig om op een centrale plek Nederlandse taallessen aan deze groep aan te bieden. Maar het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid bij de Oekraïense volwassenen is al die tijd hoog op de prioriteitenlijst blijven staan. Het zal de communicatie over zorg- en hulpvragen vergemakkelijken waardoor de ondersteuning aan deze groep effectiever kan worden ingezet. Ook stelt het de Oekraïners beter in staat om geschikt werk te vinden dat past bij hun vaardigheden en opleiding. Met de komst van de grote nieuwe opvanglocatie op de Schansdijk is er nu een centrale plek gekomen die toegankelijk is voor iedereen.

Stichting Taalideaal biedt een schooljaar lang Nederlandse taallessen aan voor volwassen Oekraïense ontheemden. De lessen vinden twee keer per week plaats in drie groepen van maximaal twintig personen die ongeveer hetzelfde Nederlandse taalniveau hebben. Door het volgen van deze lessen kunnen de deelnemers tot aan A2-niveau behalen. Zowel bewoners van de gemeentelijke opvang als mensen die in particuliere opvang wonen kunnen zich aanmelden.

Er is gekozen om een subsidie te verstrekken aan een stichting omdat de aanpak voor het organiseren van de taallessen ook gebruikt wordt als pilot. De ambitie is om in de toekomst voor de gehele groep nieuwkomers, met een uitgebreide aanbestedingsprocedure, Nederlandse taallessen in te kopen. Met deze pilot kan kennis opgedaan worden over hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken. Voor het komende schooljaar 2023/2024 heeft het college besloten om een subsidie van €78.075 te verlenen aan stichting Taalideaal. Deze kosten worden vergoed vanuit het Rijk voor het opvangen van Oekraïense ontheemden.

Klacht over procedure vooroverleg Wabo

Het college besluit:

De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 27 juli 2023 gegrond verklaren.

Klager is teleurgesteld in de gelopen procedure rondom de concept-aanvraag voor zijn nokverhoging. Hij is geen deskundige en zegt op generlei wijze geholpen te zijn om de procedure te doorlopen. Er is ook niet gereageerd op zijn verzoeken tot een gesprek. Hij is hier boos over.

Uitgestelde oplevering Grintweg 55 (Moerdijkregeling)

Het college besluit:

Niet mee te werken aan het verzoek tot uitgesteld transport of latere oplevering van 14 dagen inzake de Grintweg 55 Moerdijk.

Op 8 september 2023 staat het notariële transport van de Grintweg 55 gepland in het kader van de Moerdijkregeling. De verkopers van de Grintweg 55 hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om de oplevering (of het notarieel transport) 14 dagen uit te stellen. Aangezien deze opleverdatum buiten de afgesproken periode uit de koopovereenkomst ligt is alleen het college bevoegd om dit verzoek al dan niet toe te kennen.

9e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 9e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West Brabant.
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 9e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

Als gevolg van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke regelingen dient de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) te worden aangepast.

Aanvraag omgevingsvergunning Drogedijk 37 Fijnaart

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
 2. Een ontwerp weigeringsbesluit ter inzage te leggen;
 3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend het definitieve weigeringsbesluit te nemen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 8 buitenstallen van paarden en het plaatsen van een paardenbak aan Drogedijk 37, te Fijnaart. De aanvraag voor het realiseren van buitenstallen voor paarden en een paardenbak is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat het realiseren van buitenstallen voor paarden en het plaatsen van een paardenbak niet is toegestaan. Ook voldoet de aanvraag niet aan de Visie Buitengebied, vanwege het ontbreken van een ruimtelijke onderbouwing, landschappelijke inpassing en is geen overeenkomst gesloten met betrekking tot afwijken van het exploitatieplan. Het is om deze redenen dat de aanvraag geweigerd wordt.

Aanwijzen contactpersoon o.g.v. de Wet open overheid (Woo)

Het college besluit:

Mevrouw C. Tsang aan te wijzen als Woo-contactpersoon met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken (naast het openbaar maken op verzoek). Dat wil zeggen dat een overheidsorganisatie informatie uit eigen beweging publiceert zonder dat de burger daar eerst om moet vragen. Doel van de Woo is om de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Woo treedt in fases in werking gedurende de komende 5 jaar. Voor nu is ieder bestuursorgaan wettelijk verplicht om een Woo-contactpersoon aan te wijzen, die met kennis van de Woo een voorlichtingsfunctie kan vervullen voor en vragen kan beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Beleidskader 'Beleid gemeenschapshuizen, ontmoetingsfunctie in de kernen'

Het college besluit om de raad voor te stellen:

 1. De beleidsnotitie ‘Beleid Gemeenschapshuizen, ontmoetingsfunctie in de kernen’ vast te stellen.
 2. De benodigde middelen voor de uitvoering van het plan (€180.000 voor 2024 en 2025) op 2 november 2023 te betrekken bij de integrale afwegingen in het kader van de besluitvorming op de meerjarenbegroting 2024-2027.

In opdracht van de gemeenteraad is een beleidskader ‘Beleid Gemeenschapshuizen, ontmoetingsfunctie in de kernen’ opgesteld. Het college stelt aan de raad voor om dit beleidskader vast te stellen. Het beleidskader geeft duidelijkheid over de functies van gemeenschapshuizen en geeft het belang aan van deze voorziening voor de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners en voor de sociale infrastructuur van de kernen. De geformuleerde beleidsuitgangspunten bieden kansen om het gebruik te optimaliseren, nog beter aan te sluiten op behoeften van gebruikers en daarmee het maatschappelijk rendement te verhogen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij samenwerking plaatsvindt tussen exploitanten en beheerders, gebruikers, inwoners en gemeente. Het college stelt de raad voor om de financiële consequenties voor de implementatie-fase in november 2023 mee te nemen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2024. Pas als de raad de middelen beschikbaar stelt kan het beleid daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Benoeming nieuwe leden en ontslag lid commissie Ombudsman

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. mevrouw drs. J. Verbiesen te benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de regionale commissie Ombudsman.
 2. de heer mr. T.J. Vink te benoemen als lid van de regionale commissie Ombudsman.
 3. de heer M.A.A.M. Simons op zijn verzoek als lid van de regionale commissie Ombudsman te ontslaan.

Het college stelt de raad voor twee nieuwe leden voor de regionale Commissie Ombudsman te benoemen en aan een lid van de commissie op eigen verzoek ontslag te verlenen.

Interbestuurlijk toezicht: Toezichtoordeel omgevingsrecht 2023 VTH

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2023 VTH door het college van GS van Noord-Brabant in het kader van het interbestuurlijk toezicht.
 2. Toezichtoordeel omgevingsrecht 2023 via een raadinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voorleggen en publiceren op de gemeentelijke website.

De provincie ziet met interbestuurlijk toezicht (IBT) erop toe dat lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. In het provinciaal Beleidskader IBT 2020-2023 staat dat gedeputeerde staten (GS) systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht, onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Bij brief van 25 juli 2023 informeren GS het college over de prestaties van de gemeente in 2023 op het gebied van:

 1. tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de VTH-documenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus VTH);
 2. naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Het eindoordeel van GS luidt: Voldoet met score 100%.

Intrekken subsidieregeling energiebesparende maatregelen

Het college besluit:

De subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen in te trekken.

Op 15 december 2020 heeft het college de subsidieregeling “Energiebesparende maatregelen koopwoningen” vastgesteld. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen ten behoeve van de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Deze specifieke uitkering vanuit het rijk stimuleerde burgers energiebesparende maatregelen te treffen. De door het rijk beschikbaar gestelde gelden zijn al geruime tijd gelden benut. De RRE-regeling is afgeschaft per 31-12-2021. Zodoende kan de subsidieregeling ook ingetrokken worden.

Prestatieafspraken gemeentelijk woonbeleid 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de “Jaarschijfafspraken 2023 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen” waarin afspraken worden gemaakt over:
  1. samenwerking en organisatie,
  2. beschikbaarheid en de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad,
  3. betaalbaarheid,
  4. sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg,
  5. kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving,
  6. inzet in kernen, wijken en buurten.
 2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de ondertekende “Jaarschijfafspraken 2023 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”
 3. Voor 2023 geen prestatieafspraken te maken met de overige in de gemeente Moerdijk werkzame woningcorporaties danwel het uitgebrachte bod als prestatieafspraken te beschouwen.

De burgemeester besluit:

Volmacht te verlenen aan wethouder A.M.J. Dingemans med voor het ondertekenen van de “Jaarschijfafspraken 2023 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”.

Op grond van de Woningwet moeten corporaties naar redelijkheid bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Corporaties doen hiertoe jaarlijks voor 1 juli een bod aan de gemeenten waarmee zij aangeven hoe zij uitvoering willen geven aan het gemeentelijk woonbeleid. Op basis van dit bod treden gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordigingen met elkaar in overleg en leggen zij afspraken op verschillende thema’s vast in prestatieafspraken. In de wet is bepaald dat woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten in dit proces gelijkwaardige partners zijn. De afspraken komen dus alleen tot stand als alle partijen erachter staan. Volgens de Woningwet moeten de prestatieafspraken jaarlijks vóór 15 december worden ondertekend. De wettelijke termijnen laten weinig ruimte om de gemaakte afspraken uit te voeren en te evalueren. Een half jaar na ondertekening van de prestatieafspraken moeten de corporaties immers alweer een nieuw bod uitbrengen.

Daarom hebben de gemeenten Halderberge en Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen ervoor gekozen om één keer per vier jaar kaderafspraken vast te leggen. De kaderafspraken leggen op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van wonen vast. De nadere uitwerking van de kaderafspraken vindt jaarlijks plaats in de zogenaamde jaarschijfafspraken. De vier partijen hebben voor 2022 jaarschijfafspraken opgesteld. Naast Woonkwartier zijn nog vier andere corporaties actief in de gemeente Moerdijk. Het gaat hier om Woonvizier, Alwel, Stadlander en Hof Wonen (rechtsopvolger Vestia). Met deze corporaties zullen in 2023 geen prestatieafspraken worden gemaakt.

Startdocument P210 Afschaling N285 Zevenbergen

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het ‘Startdocument P210 Afschaling N285 Zevenbergen’ vast te stellen;
 2. Een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen;
 3. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investering te activeren.

Met de toekomstige realisatie van de noordelijke rondweg heeft de gemeente Moerdijk de contractuele verplichting maatregelen te treffen op het overblijvende tracé van de N285 te Zevenbergen. Dit met als doel sluipverkeer tegen te gaan en het gebruik van de noordelijke rondweg te motiveren. Naar verwachting neemt het aantal verkeersbewegingen van auto’s en vrachtwagens drastisch af op het overblijvende tracé. Met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet zijn we voornemens een ingenieursbureau in te huren ter gemeentelijke ondersteuning van civiel technische-, verkeerskundige en omgevingsmanagement werkzaamheden, gedurende het volledige project (tracéstudie tot aanbestedingsadvies werkzaamheden). Het ingenieursbureau start met het uitzetten van diverse benodigde onderzoeken, tracé studie (verschillende routes en snelheden) inclusief de bijbehorende participatie met de betreffende belanghebbenden. Het college stelt de raad voor het startdocument met daarin de kaders voor de initiatieffase vast te stellen.

Vaststellen privacybeleid 2023-2026

Het college besluit:

Het privacybeleid 2023-2026 voor de gemeente Moerdijk vast te stellen.

Het vorige privacybeleid dateerde uit 2018 en was aan actualisatie toe. In het geactualiseerde privacybeleid wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe wij als gemeente omgaan met privacy (minimale gegevensverwerking, doelbinding, privacy-by-design, rechten van betrokkenen, governance, datalekken, bewustwording en verantwoordelijkheden). In de actualisatie van het privacybeleid is tevens de verwijzing naar de Wet politiegegevens (Wpg) opgenomen.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2022

Het college besluit:

Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2022 niet aan de orde is.

In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2022 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een webapplicatie van het ministerie BZK zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2022 niet aan de orde.

1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2023

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 1e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2023,
 2. In de begrotingswijziging bij de 2e bestuursrapportage 2023 van Moerdijk de jaarlijkse bijdrage aan de BWB voor 2023 te verhogen met een bedrag van € 176.100.

Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is een ontwerp van de 1e begrotingswijziging BWB 2023 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2023. In deze bestuursrapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2023 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2023. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden. Ten opzichte van de primaire begroting 2023 vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 2.062.000. Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 176.100.