28 februari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 februari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 28 februari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 februari 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijk besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 februari 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Besluitvorming Schansweg 71 Klundert

Het college besluit:

In te stemmen met de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning aan de Schansweg 71 in Klundert.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een woning met een inhoud van 853 m3 aan de Schansweg 71 in Klundert. Het perceel Schansweg 71 in Klundert heeft volgens het bestemmingsplan “Schansweg 71 Klundert” voornamelijk de bestemmingen ‘wonen’, ‘tuin’ en ‘agrarisch’. De beoogde inhoud van de woning levert strijd op met het bestemmingsplan. Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan artikel 6 en 12 van het bestemmingsplan. Op grond van deze regels kan een grotere inhoud worden toegestaan, mits er bijgebouwen gesloopt worden. De aanvraag gaat niet uit van sloop van bijgebouwen en zal dus om deze reden geweigerd moeten worden. De aanvragers hebben aangegeven niet te willen slopen en verzoeken om een heroverweging. Ondanks deze redenen om te weigeren, heeft het college besloten in te stemmen met het gevraagde verzoek.

Burgerinitiatief Help Langeweg Veilig naar School

Het college besluit:

In te stemmen met een Raadsinformatiebrief als reactie op het Burger initiatief Help Langeweg Veilig naar School.

Op 17 januari 2023 hebben de initiatiefnemers uit Langeweg een burgerinitiatief Help Langeweg Veilig naar School ingediend. Gevraagd is om de vervoerskosten van een bus van 17/19 personen voor de oud-leerlingen van de school van Langeweg naar de basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschenhoek voor minimaal zes schooljaren te vergoeden. Dit jaar gaat het om  21 leerlingen. De initiatiefnemers is gevraagd om een financiële onderbouwing van hun voorstel. Het college is gevraagd om eveneens een reactie te geven op het burgerinitiatief aan de raad. Volgens het college gaat het hier om een verzoek tot wijziging van het gemeentelijk beleid met betrekking tot leerlingenvervoer en valt het dus onder de uitzondering in artikel 13 lid 1 onder b van verordening betreffende referendum en burgerinitiatief gemeente Moerdijk uit 2007, waarvoor  geen burgerinitiatief ingediend kan worden. Verder staat in artikel 4 van de Wet op het Primair Onderwijs dat de raad bij verordening de regels stelt over het leerlingenvervoer Als de raad het verzoek toch oppakt als een burgerinitiatief en de raad wil hieraan tegemoet komen, dan zal de raad het college moeten verzoeken een aanpassing van de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Moerdijk’ voor te bereiden. Een afzonderlijk besluit van de raad op het burgerinitiatief zou in strijd zijn met artikel 4 van de Wet op het Primair Onderwijs.

Verbeteren en uitbreiden hondenlosloopterreinen in gemeente Moerdijk

Het college besluit de raad te vragen in te stemmen met:

 1. De voorgestelde verbeteringen aan de bestaande hondenlosloopterreinen;
 2. Het realiseren van de voorgestelde nieuwe hondenlosloopterreinen (zie bijlage 2 en 3);
 3. Hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 120.000;
 4. De kapitaallasten van € 4.200 in 2023 voor € 2.450 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 1.750 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 en de kapitaallasten in 2024 en verder van € 8.400 per jaar voor € 4.900 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 3.500 te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting.

Vanuit de hondenbezitters van de gemeente Moerdijk is herhaaldelijk verzocht om een verbetering aan te brengen in de bestaande hondenlosloopterreinen. Tevens is gevraagd om een uitbreiding van het aantal hondenlosloopterreinen. In de raad van 4 november 2021 is de opdracht gegeven te onderzoeken welke concrete verbetervoorstellen er onder de bewoners van Moerdijk zijn om de hondenlosloopterreinen te verbeteren en/of uit te breiden. Daarnaast is gevraagd in beeld te brengen wat de kosten zijn van het doorvoeren van deze maatregelen en aan te geven hoe de inspraak zal verlopen om deze maatregelen door te voeren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden door de stads- en dorpstafels te benaderen en er aandacht aan te besteden in de gemeentelijke advertentie in De Bode. De reacties die zijn binnengekomen zijn samengevat in een tabel.

Continuïteit jeugdzorgaanbieder Almata

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de financiering van de extra incidentele middelen van € 28.407,13 voor het jaar 2023 voor de gemeente Moerdijk, die nodig zijn voor de uitvoering van het basisscenario o.b.v. de voorgestelde verdeelsleutel;
 2. Deze extra steun 2023 mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2023 en deze kosten te verantwoorden op de begrotingspost gesloten plaatsing.
 3. Akkoord te gaan om de frictiekosten van € 1.700.000 (totaalbedrag regio maximale variant) te financieren vanuit de SPUK regeling voor afbouw van de JeugdzorgPlus;
 4. Bestuurlijk opdracht te geven om voor het zomerreces 2023 te komen tot een nader besluit over hoe wonen (open en gesloten) toekomstbestendig kan worden ingericht;
 5. In te stemmen met de afbouw naar 24 plekken JeugdzorgPlus vanaf 1 januari 2025;
 6. Geheimhouding op te leggen op het herstel- en continuïteitsplan van Stichting Almata op grond van artikel 5.1, eerste lid onder c van de Wet open overheid.
 7. De gemeenteraden via een raadsbrief te informeren.

Stichting Almata is een specialistische jeugdhulpaanbieder voor jongeren met complexe problematiek en is 1 van de 11 jeugdhulpspecialisten met het aanbod gesloten jeugdhulp in Nederland, ook wel JeugdzorgPlus. Stichting Almata biedt naast gesloten jeugdhulp ook ambulante en open vormen van residentiele (24 uurs) jeugdhulp in West-Brabant en Zeeland. Voor 2020 was er al sprake van een dalende instroom in de JeugdzorgPlus. Vanaf 2020 heeft deze daling zich doorgezet. Het proces van afname wordt verstrekt door maatschappelijke druk om de inzet van gesloten jeugdhulp te minimaliseren. (beweging naar 0 en "Stichting Het Vergeten Kind"). Daarnaast heeft de staatssecretaris van VWS in juli 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de ambitie dat alle gesloten jeugdhulp uiterlijk op 1 januari 2025 kleinschalig werkt en dat instellingen toewerken naar 0 gesloten plaatsingen in 2030 (zie bijlage). Door deze ontwikkelingen zijn we op zoek naar goede alternatieven.

Algemene gedoogverklaring voor tijdelijke noodopvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne

Het college besluit:

 1. Een algemene gedoogverklaring af te geven voor alle tijdelijke noodopvanglocaties van ont-heemden uit Oekraïne voor de duur van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.
 2. Hierbij de voorwaarde te stellen dat deze locaties voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voor wat betreft gezondheid, constructieve veiligheid en brandveiligheid.

Het college besloot op 22 maart 2022 tot een algemene gedoogverklaring voor de tijdelijke noodopvanglocaties voor vluchtelingen. Die verklaring gold tot 1 januari 2023. Deze datum is inmiddels voorbij. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne in ons land blijft. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds gaande. Wanneer deze toestroom stopt is onbekend. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Vanuit zwaarwegende humanitaire belangen maakt zij het voldoen aan de acute behoefte voor tijdelijke noodopvanglocaties mogelijk. Per 1 februari 2023 geldt de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Hierin is vastgelegd dat de burgemeester zorg draagt voor de opvang van ontheemden. De formele vergunningprocedures om de tijdelijke huisvesting te kunnen realiseren nemen veel te veel tijd in beslag. De locaties moeten (brand)veilig en verantwoord zijn. Daarom besluit het college gedoogverklaringen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023, te blijven afgeven voor de tijdelijke noodopvang-locaties. De verklaringen gelden totdat de toestroom van ontheemden stopt en de landelijke regeling vervalt. Voor permanente opvanglocaties wordt de formele procedure gevolgd.

Nota Klacht over de procedure van een spoedaanvraag voor een rijbewijs

Het college besluit:

De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 2 februari 2023 gegrond verklaren.

Klaagster diende een klacht in over het feit dat aan haar is medegedeeld dat het twee weken duurt voordat een spoedaanvraag voor een rijbewijs kan worden gedaan. De commissie is van mening dat de aanvraag niet met de nodige voortvarendheid is afgehandeld en er aan klaagster niet de goede informatie verstrekt.

Toestemming verlenen gegevensuitwisseling tbv CPB onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college besluit:

De pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorg-uitgaven’ tussen Stichting Inlichtingenbureau en gemeente Moerdijk te ondertekenen.

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB gegevens van gemeenten nodig. Met het onderzoek krijgen we een gezamenlijk beeld van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet. Het onderzoek is belangrijk want het helpt gemeenten, VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken in dit domein voor de middellange termijn. Voor het onderzoek heeft het CPB Wmo- en jeugdzorg-data nodig van gemeenten. Deze hoeven we echter niet zelf aan te leveren. Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden, worden deze data via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar gesteld. Het IB beschikt, als verwerker van de data namens gemeenten over de benodigde informatie, maar mag deze alleen - met afzonderlijke toestemming van elke gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon en gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. Het college hecht waarde aan dit onderzoek en heeft daarom besloten toestemming te verlenen aan het IB om de gegevens eenmalig aan het CPB te verstrekken. Hiervoor heeft het College de pilotovereenkomst ondertekend.

Beleidsplan openbare verlichting 2023-2032

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Het beleidsplan openbare verlichting 2023-2032 vast te stellen met de daarbij benodigde financiële middelen;
 2. Ten behoeve van het uitvoeren van het beleidsplan de volgende kredieten en budgetten beschikbaar te stellen:
  • Het jaarlijks budget voor onderhoud, inspectie, energie- en netwerkkosten op te hogen met € 216.000 in 2023, € 207.000 in 2024, € 200.000 in 2025 en € 182.000 in 2026;
  • Het totaal beschikbaar gestelde krediet 2023 voor de openbare verlichting te verlagen met € 238.000 en de kredieten voor 2024 t/m 2026 jaarlijks mee te nemen in het schema van de vervangingsinvesteringen;
 3. De totale hogere lasten voor 2023 van € 211.000, € 199.500 in 2024, € 196.500 in 2025 en € 182.000 in 2026 volledig te dekken uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling goederen en diensten.

Het doel van openbare verlichting in de gemeente is het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte, gedurende de duisternis, waarbij het energieverbruik zo laag mogelijk dient te zijn tegen economisch verantwoorde kosten. Er wordt hierbij gestreefd naar energiezuinige, circulaire en innovatieve oplossingen. De functie van de gehele openbare ruimte bepaalt hierbij de kwaliteitscriteria van de verlichting. Hoe de gemeente de openbare verlichting (OVL) de komende beleidsperiode gaat verbeteren, is uitgewerkt en vergeleken in twee scenario’s. Geadviseerd wordt te kiezen voor het scenario 1: Vervangen op basis van afschrijvingstermijn. In 2027 actualiseren we na evaluatie dit beleidsplan en sturen we op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij.

Gymvergoedingen primair onderwijs 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2023 primair onderwijs aan: 
  1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant: € 16.574;
  2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs: € 91.424;
  3. Borgesiusstichting: € 9.232.
 1. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 117.230 ten laste te brengen van de product- nummers en kostensoort van deze 18 scholen:
  1. openbare basisscholen: productnummer 642000 – 43850: € 16.574;
  2. 14 bijzondere basisscholen: productnummer 642001 – 43850: € 90.452;
  3. 1 speciale school voor basisonderwijs: productnummer 642002 – 43850: € 10.204.

De gemeente dient de 17 basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2023 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 117.230.

Inventarisatie stijgende energielasten bij vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten) met accommodatie

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een inventarisatie van de stijgende energielasten bij vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten) met accommodatie;
 2. In te stemmen met de concept brief ‘Inventarisatie energielasten 2022-2023’.

Vanaf 2022 zijn de energielasten enorm gestegen, zo ook bij vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten). Dit geeft zorgen en financiële onzekerheid. Het college heeft besloten om te inventariseren wat de stijgende energielasten zijn bij deze organisaties en in hoeverre er behoefte is aan (financiële) ondersteuning. Op deze wijze kan de gemeente vervolgens beoordelen of en op welke wijze we deze organisaties kunnen ondersteunen. Het college streeft ernaar om onze vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties in stand en financieel gezond te houden. Daarnaast ook om deze accommodaties betaalbaar en toegankelijk te houden voor de gebruikers. Deze inventarisatie richt zich op (1) vrijwilligersorganisaties of maatschappelijke organisaties die (2) in het bezit zijn van een eigen accommodatie of een accommodatie exploiteren en dus een energiecontract hebben. Te denken valt aan accommodaties voor sport, cultuur, jeugd (zoals scouting en speeltuinverenigingen) en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Deze inventarisatie richt zich niet op huishoudens (andere aanpak via armoedebeleid), ondernemers en de zwembaden (hiervoor heeft het Rijk een aparte regeling opgesteld).

Standaard advies stikstofdepositie woningbouwprojecten

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze met inzet van het Standaard advies stikstof-depositie woningbouwplannen van OMWB.
 2. kennis te nemen van het Standaard advies stikstofdepositie woningbouwprojecten d.d. 08-02-2023 van OMWB.

Gemeenten beoordelen aanvragen voor een omgevingsvergunning of wijziging bestemmings-plan o.a. op het onderdeel stikstofdepositie. Zo ook voor aanvragen van woningbouwplannen. Momenteel dient iedere initiatiefnemer, ongeacht of het gaat om een groot of klein project, berekeningen van de stikstofdepositie bij de aanvraag te voegen. Op verzoek van gemeente Moerdijk heeft Omgevingsdienst West Brabant (OMWB) een ‘Standaard advies stikstofdepositie woningbouwplannen’ uitgebracht. In dit advies is onderscheid gemaakt in woningbouwplannen, die na onderzoek met voldoende zekerheid kunnen worden uitgesloten van de verplichting om een stikstofberekening te maken. Uiteraard is dit afhankelijk van de omvang en ligging van een plan ten opzichte van Natura2000-gebied(en). Gemeente Moerdijk gaat aan de hand van dit advies de werkwijze bij toetsing van de omgevingsvergunning of wijziging bestemmingsplan aanpassen.

Subsidie uitbreiding carillon Zevenbergen.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor een subsidie aan de Stichting Carillon Zevenbergen voor de uitbreiding van het carillon in de Nederlands Hervormde Kerk in Zevenbergen;
 2. Het bedrag van € 25.000 te dekken uit het begrotingsresultaat 2023.

Stichting carillon Zevenbergen heeft subsidie gevraagd om het carillon in de NH Kerk te Zeven-bergen uit te breiden en bespeelbaar te maken. Omdat er geen budget in de begroting is opgenomen dient de raad akkoord te gaan om het gevraagde bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen.

Wijziging welstandscriteria locatie Bolwerk Klundert

Het college besluit:

Gewijzigde welstandsgebiedscriteria voor de locatie van project Het Bolwerk in Klundert vast te stellen en de oude criteria voor dit gebied in te trekken.

Voor het gebied van het project Het Bolwerk in Klundert is projectmatige woningbouw in voor-bereiding. De bestaande welstandscriteria voor de projectlocatie zijn niet geschikt om het plan wat gebouwd gaat worden te kunnen beoordelen. Daarom zijn er nieuwe welstandscriteria geformuleerd die het gekozen plan goed toetsbaar maken vanuit het aspect welstand.

Herstelbesluit bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verweerschrift dat naar aanleiding van de beroepschriften is ingediend;

De raad voor te stellen:

 1. Het raadsbesluit van 6 oktober 2022 te wijzigen in die zin dat de geconstateerde omissies in het vastgestelde plan worden gecorrigeerd, te weten:
  1. Op de verbeelding wordt toegevoegd de “specifieke bouwaanduiding -1” toegevoegd, waarnaar in tabel 2 in artikel 2.12.2 wordt verwezen;
  2. In artikel 6 wordt een artikellid 6.4 toegevoegd, die een voorwaardelijke verplichting bevat, met betrekking tot de binnenwaarden geluid voor de woningen die vallen binnen de geluidszone van bedrijfsperceel -1;
  3. Op de verbeelding wordt voor de te realiseren woningen aan de Huizersdijk (tussen het elektriciteitshuisje en de bestaande tweelaagswoningen aan de Huizersdijk) een maximale bouwhoogte van 7 meter opgenomen, conform het amendement dat op 6 oktober 2022 is aangenomen;
  4. In tabel 3 van artikel 12.1.3 onderste regel, wordt een binnengrenswaarde voor het maximale geluidsniveau in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur) opgenomen ter waarde van 55 dB(A).
 2. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.ZBOeversRV-BP40 naar NL.IMRO.1709.ZBOeversRV-BP41
 3. Voor het overige het raadsbesluit van 6 oktober 2022 in stand te houden.

Op 6 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit zijn drie beroepschriften ingediend. Het college besluit in te stemmen met het verweerschrift op deze beroepen. Helaas is geconstateerd, dat de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het plan zijn doorgevoerd, niet allemaal correct verwerkt zijn in het bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd. In een aantal van de beroepschriften die tegen het vaststellingsbesluit zijn ingediend, wordt op deze omissies gewezen. Omdat de regeling zoals die nu in het bestemmingsplan staat, niet aansluit bij de regeling zoals die bedoeld was, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld het besluit van 6 oktober 2022 te wijzigen en de omissies te corrigeren.

Intrekken gemeentelijk voorkeursrecht (ex artikel 8, tweede lid, Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op een deel van de locatie Zevenbergen-Noord 02

Het college besluit:

 1. Het bij raadsbesluit van 6 september 2021 gevestigde voorkeursrecht op grond van artikel 8, tweede lid, Wet voorkeursrecht gemeenten op de percelen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30403674-01 en perceelslijst met nummer PL-30403674-01, in te trekken.
 2. De eigenaar en beperkt zakelijk gerechtigden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.
 3. In de openbare registers van het Kadaster aan te tekenen dat op de bij besluitpunt 1 genoemd percelen het gemeentelijk voorkeursrecht niet meer van toepassing is.

Op 8 juni 2021 heeft het college besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen onder meer op het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie I, nummer 2824 (over-gegaan in de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie I, nummers 3005 en 3006). Dit is bestendigd bij raadsbesluit d.d. 6 september 2021 voor een termijn van 3 jaar. Het doel van de vestiging van het voorkeursrecht is het versterken van de gemeentelijke regierol bij de beoogde ontwikkeling van het perceel conform de toegedachte bestemming. De (voormalig) eigenaar heeft bij koopovereenkomst d.d. 1 april 2021 het perceel verkocht. De koopovereenkomst was ten tijde van de inwerkingtreding van het voorkeursrecht niet ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster alsmede had de levering nog niet plaatsgevonden. Als gevolg van het voorkeursrecht was de eigenaar niet meer vrij om het eigendom te vervreemden c.q. de koopovereenkomst te effectueren. De gemeente heeft een koopoptie-overeenkomst gesloten met de aankopende partij om het benodigde perceel (I 3005) alsnog te kunnen verkrijgen en vervolgens een vrijstelling van de aanbiedingsplicht verleend aan de voormalig eigenaar, zodat er geleverd kon worden conform de koopovereenkomst d.d. 1 april 2021. De levering heeft op 25 januari 2023 plaatsgevonden. De nieuwe eigenaar verzoekt het college nu om het gevestigd voorkeursrecht conform artikel 8 Wvg in te trekken, daar een koopoptie-overeenkomst is gesloten met de gemeente. De gemeente kan hiermee beschikken over het benodigde perceel, zodat de toegedachte bestemming kan worden gerealiseerd en de nieuwe eigenaar kan het perceel (I 3006) aanwenden voor de door haar voorgestane ontwikkeling van een bedrijvenverzamelgebouw en garageboxen.