28 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 28 maart 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 maart 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 maart 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Informatievisie 2023-2026

Het college besluit:

De I-visie waarin de koers voor een toekomstbestendige informatie- en ICT-voorziening is opgenomen vast te stellen.

De wereld van samenwerken en kennis delen verandert snel. Elke dag hebben inwoners, bedrijven en medewerkers van de gemeente Moerdijk hiermee te maken: ze creëren informatie, leggen het vast, gebruiken het en zijn ernaar op zoek. De digitale revolutie waarin de wereld zich bevindt zorgt ervoor dat de veranderingen in deze informatiemaatschappij steeds sneller gaan. De manier waarop omgegaan wordt met kennis en informatie past zich hierop aan en vraagt steeds nieuwere en slimmere oplossingen. De ‘on demand samenleving’ verwacht dan ook steeds meer van een klantgerichte, open en betrouwbare overheid. De mogelijkheden van steeds nieuwere technieken en het hergebruik van data spelen hierop in. De informatievisie geeft richting aan de samenhang tussen mensen, processen, systemen en data en laat zien met welke bouwstenen de komende jaren gewerkt kan worden aan een gedigitaliseerde, slimmere, transparante en uiteindelijk meer toekomstbestendige organisatie.

Versterking inzet gemeentelijke BOA’s

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de versterking van de inzet van gemeentelijke BOA’s door:
  1. Structurele uitbreiding van de BOA capaciteit (team VVTH) met 3 fte;
  2. Structurele uitbreiding van de hieraan gekoppelde administratief juridische ondersteuning met € 38.000;
  3. Structurele uitbreiding van het budget voor uitrusting/voertuigen/training met € 20.000;
 2. De jaarlijkse kosten van € 125.000 in 2023 en € 250.000 in 2024 en verdere jaren te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 125.000 wat voor 2023 gereserveerd staat vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2023.

Versterking van de huidige capaciteit voor de inzet van gemeentelijke Buitengewoon Opsporings-ambtenaren (BOA’s) is wenselijk, vanwege de ontwikkelingen in de samenleving en door de bewegingen binnen het werkveld. BOA’s worden, naast gebiedsgericht toezicht voor de leefbaar-heid in de kernen, steeds vaker ingezet ter ondersteuning van de politie en andere samenwer-kingspartners. Dit gaat op dit moment ten koste van de gewenste zichtbaarheid en wijktoezichts-projecten. In lijn met het op 7 juli 2022 aangenomen kadervoorstel wordt de raad voorgesteld het gemeentelijk toezicht (inclusief handhaving) te gaan versterken. Dit kan door een uitbreiding van 5 naar 8 formatieplaatsen. Aanvullend wordt een senior BOA ingezet, die als meewerkend voorman/ voorvrouw verantwoordelijk is voor de directe operationele aansturing. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is reeds een bedrag van 250.000 euro opgenomen. Dit bedrag kan ter dekking van het raadsbesluit worden ingezet.

Regie op ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw

Het college besluit:

In te stemmen met (na de Nota Grondbeleid) de volgende stap op weg naar meer regie op ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw door de gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met, per 1 juli 2023, een structurele uitbreiding van capaciteit voor het cluster Grondzaken (team REO) met een adviseur grondzaken en administratieve ondersteuning;
 2. In te stemmen met versterking van projectcontrol en risicomanagement door verbreding rollen projectcontrol en de inzet van een externe adviseur control en risicomanagement;
 3. In te stemmen om de kosten van deze inzet van structureel € 172.000 vanaf 2024 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid opgenomen middelen van € 300.000 voor dit onderwerp en dit bedrag over te hevelen naar het budget van het team REO.

Het bestuursakkoord 2022 – 2026 heeft als uitgangspunt om meer gemeentelijk regie te nemen op ruimtelijke ontwikkelingen. Met name op het gebied van Wonen, Mobiliteit en Vitale centra. Een meer ondernemende manier van handelen om de gestelde ambities waar te maken. Een belang-rijk aspect daarin is de mate waarin de gemeente over de grond kan ‘beschikken’ waar deze ontwikkelingen wenselijk zijn. Het in eigendom hebben van de grond geeft de meest directe en krachtige sturing. Naast faciliteren van ontwikkelingen van marktpartijen zoals we dat van oudsher doen, zetten we daarom in toenemende mate in op het zelf regisseren van ontwikkelingen door het in eigendom verkrijgen van gronden. Dat vraagt een aanpassing in mindset, aanpassingen in werkprocessen en aanpassing in de inzet van het gemeentelijk instrumentarium om gronden in bezit te krijgen. Op deze vlakken zijn recentelijk de nodige stappen gezet. Denk aan de pilot Ontwikkeling ZNS-terrein (verkorte procedure voor projectmatige ontwikkeling). Of aan het aantrekken van de Aanjager Woningbouw Kleine Kernen die inmiddels is gestart. Daarnaast is het instrument Wet Voorkeursrecht Gemeente de afgelopen periode meermalen ingezet en hebben we recent meerdere Strategische verwervingen gedaan. De recent door uw raad vastgestelde Nota Grondbeleid is gebaseerd op deze nieuwe koers. In 2023 zal de Nota Kostenverhaal in deze geest worden opgesteld. Met de dit jaar vast te stellen Omgevingsvisie Moerdijk 2040 als inhoudelijke basis. Een meer actieve grondpolitiek vraagt om extra capaciteit met name voor grondverwerving en –exploitatie. Om dit alles ook op een verantwoorde manier te blijven doen is versterking van de projectcontrol en het risicomanagement nodig. Om die reden stelt het college de raad voor om een deel van het in de begroting gereserveerde bedrag voor de ontwikkeling naar meer gemeentelijke regie in te zetten voor deze zaken.